ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะอัยการและธุรการ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ คณะอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมประจำปี ๒๕๖๖ กับคณะกรรมการภาคประชาชนฯ และคณะที่ปรึกษาอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมรดน้ำขอพร ท่านวิวัฒน์ ศิริชัยสุทธิกร อัยการศาลสูงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะอัยการจังหวัดกำแพงเพชร และท่านธำรง อัศวสุธีรกุล ประธานคณะกรรมการฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับท่านจักรกฤษณ์ ซ้อนนาค อัยการจังหวัดกำแพงเพชร และท่านนรา เขมอุดลวิทย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะฯ ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ในระยะเริ่มแรกยังไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้  นายสกล ยิ้มพร อัยการพิเศษประจำกรมสำนักงานอัยการเขต 6 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดกำแพงเพชร   ในขณะนั้นให้รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อีกหน้าที่หนึ่งโดยให้นายประสิทธิ์ พรหมณะ และนายสาเรศ ชาญเชี่ยว  รองอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 2 คน ช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 และให้ข้าราชการธุรการ/ลูกจ้าง  ของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรทุกคนปฏิบัติหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรอีกหน้าที่หนึ่งจนกระทั่งวันที่ 4 เมษายน 2548 อัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายวิพล  เทียนเสริมทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด    คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นคนแรก นายณรงค์ กู้เกียรตินันท์ อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตรช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรและให้นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว   รองอัยการจังหวัดกำแพงเพชรช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรอีกหน้าที่หนึ่ง สำหรับการปฏิบัติงานด้านธุรการอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้นางวิลาวัลย์ จันทร์คง เจ้าพนักงานธุรการ 5 สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2547 และอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้นางสาวจันทร์เพ็ญ สนหอมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 ปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการทั่วไปสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548 รวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 2 คนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบข้าราชการอัยการที่ดำรงตำแหน่ง

ลำดับชื่อ – นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 ๑นายสกล ยิ้มพร ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๓ เมษายน ๒๕๔๘
 ๒นายวิพล เทียนเสริมทรัพย์ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙  
 ๓นายจำรัส พุกสุวรรณ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ – ๑ เมษายน ๒๕๕๐     
นายวัชรากร เปรมประเสริฐ๒ เมษายน ๒๕๕๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑          
ร.ต.ท.ปริญญา เฉลิมพันธ์๑ เมษายน ๒๕๕๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔    
นางสาวอุไรรักษ์ เจียมอ่อน๑ เมษายน ๒๕๕๔ –  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๕   
นายอุกฤษ  จันทรวิสุทธิ์๑  เมษายน  ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘     
นายอำนาจ  อารีจิตร๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙        
เรือโทพลัฎฐ์  ทัพพัฒนะ๑ เมษายน ๒๕๕๙ –  ๒ เมษายน ๒๕๖๐
๑๐นายบุญยัง จุมพล๓ เมษายน ๒๕๖๐ –  ๑ เมษายน ๒๕๖๑
๑๑ร.ต.อ.ณรงค์ น้อยเลิศ๒ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๒นายบุญชัย เอกศรายุธ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๓นายเจษฎา รักวนิชย์๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๔นางสาวยุพา ศิริเลิศรุ่งเรือง๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

นายนรา เขมอุดลวิทย์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด
พันตำรวจโท สุภาพ บัวดี
อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน
อัยการสูงสุด
นายชุมพล กอบกุลธร
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

นางสาวรัตนะพร พรหมทอง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาววงศ์เดือน วงศ์สุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธนสุภา กุมารทัต
นิติกรชำนาญการ

จ้างเหมาบริการ

นางสาวเวสารัช  อยู่สุภาพ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายชาญณรงค์ อินทร์ทองคุ้ม
พนักงานขับรถ
นางทัศนีย์ มากอินทร์
นักการภารโรง
นางสาวนภัสร ไกรนิตย์
นักการภารโรง
นางสาวพจนา เฉียงเหนือ

คนสวน

นายสายชล มากอินทร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายทนง ทับทิม
พนักงานรักษาความปลอดภัย

สถิติงาน

ประเภทคดีพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564พ.ศ. 2565พ.ศ.2566
ส.1 คดีความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา27818812211488
ส.1 คดีความอาญาปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (มาตรการพิเศษ)78522998
ส.1 คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด393922
ส.2 คดีสำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา738210
ส.2ก สารบบความอาญา ปรากฎผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา
(เฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ)
792112157
ส.4 คดีอาญาฟ้องความอาญา201137929678
ส.4 คดีอาญาฟ้องด้วยวาจา1
ส.6 คดีชั้นศาลอุทธรณ์
ส.คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ42
ส.1 ความรุนแรงในครอบครัว (คร)312
ส.2 ความรุนแรงในครอบครัว (คร)2
รวม682446286240195

สถิติคดี ปี 2566 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 716034
โทรสาร 055 716034
E:mail kpp-ju@ago.go.th