ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึก 113 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

บรรยายให้ความรู้ข้อกฎหมายให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ผู้ขับรถ) 

พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ข้อกฎหมายให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ผู้ขับรถ) 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร


สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2)

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

     สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

     เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1. นายรชต พนมวัน พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558
2. นายต่อศักพดิ์ ภมรกูล พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559
3. นายธรรมรัตน์ กมุทะรัตน์ พ.ศ.2559 – พ.ศ.2560
4. ร.ต.อ.ณรงค์ น้อยเลิศ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2561
5. นายบุญชัย เอกศรายุธ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2562
6. นายเจษฎา รักวนิชย์ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2563
7. นายเพิ่มศักดิ์ กมลสุขสถิต พ.ศ.2563 – พ.ศ.2564
8. นายทวี อยู่จันทร์ พ.ศ.2564 – พ.ศ.2565
9. ร.ต.อ.พงษ์พิพัฒน์ เขียวอุบล พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

ร้อยตำรวจเอกพงษ์พิพัฒน์ เขียวอุบล
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
ร้อยตำรวจโทวสันต์ จันทาพูน
อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน
อัยการสูงสุด
นายธีรพัชญ์  กุลศรีวรเมศร์
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

นางวิลาวัลย์ จันทร์คง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาณการ
รกน.ผอ.สคชจ.กำแพงเพชร

นางสาวนันทวัน สัจจโสภิต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรินท์ลภัส ตันใจ
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ

นายวินัย  พลเสนา
นิติกรชำนาญการ

นางสาวจันทิมา  ขวัญเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวบุณฑริก คันธชาติ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวมุฑิตา วงค์เรียน

นิติกร ป.ป.ส.

นายสมเกียรติ ศุภมงคลดี

พนักงานขับรถยนต์


นางสาวมนต์ธณัฐ พรเจริญ
ทนายอาสา

สถิติคดี

ลำดับกิจกรรมผลงานปี2562ผลงานปี2563ผลงานปี2564
1งานคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ 185 155 149
2งานให้คำปรึกษา ทำนิติกรรมสัญญาและประนอมข้อพิพาท 957 768 496
3งานช่วยเหลืออรรถคดี จัดหาทนายความอาสา5 11 11
4งานส่งเสริมและสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น 228 หมู่บ้าน 250 คน –111 หมู่บ้าน 200 คน 
5งานเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่างๆแก่ประชาชน เช่นออกหน่วยเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ท้องถิ่นเคลื่อนที่ 586 หมู่บ้าน 1,438 คน645 หมู่บ้าน 941 คน 295 หมู่บ้าน 744 คน
6งานฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ 800480 652
7งานอัยการค้ัุมครองสิทธิประชาชนด้านเอดส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านเอดส์200 350150 

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร – สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทร.  ๐๕๕- ๗๑๓๖๓๑, ๐๕๕-๗๑๔๑๑๒ ต่อ ๑๐๕ 
โทรสาร ๐๕๕-๗๑๓๖๓๒
E-mail : Kpp-lawaid@Ago.go.th