เปิดให้บริการในวันเสาร์แล้วทั่วประเทศ

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวจังหวัดตากในเขตพื้นที่แม่สอด


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) นำโดยนายสถาพร นิภาวงศ์ รองอัยการจังหวัด และพันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการอบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง อัยการจังหวัดผู้ช่วย ร่วมกับกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ของที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ และเข้าถึงงานคุ้มครองสิทธิได้มากขึ้น ของโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอท่าสางยาง จังหวัดตาก จำนวน ๒๓๕ คน

ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึง
11 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) นำโดยนายสถาพร นิภาวงศ์ รองอัยการจังหวัด และพันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนระดับตำบล จำนวน 8 ศูนย์ ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งไว้ โดยได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันเสาร์ ทั้งนี้ รับการต้อนรับจากแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)

สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดเปิดทำการเมื่อปี ๒๔๗๙ สมัยนายประพันธ์ ระเบง เป็นอัยการจังหวัดคนแรกโดยใช้สถานที่บนที่ว่าการอำเภอแม่สอด เป็นที่ทำการ จนปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ตั้งที่ ถนนอติโพธิ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดกับศาลจังหวัดแม่สอด งบประมาณก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในสมัยนายประพันธ์ หรรษคุณาฒัย เป็นอัยการจังหวัด และเริ่มเปิดทำการแห่งใหม่นี้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ ในสมัยนายไพโรจน์ สาคะริชานนท์ เป็นอัยการจังหวัดแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กค. ๑๗๓ เอกสารสิทธิ์ (นส.๓) ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ ๔-๐-๘๔.๖ (ไร่-งาน-วา)

ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ กรมอัยการ (ซึ่งในขณะนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทย) ได้จัดตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ยากไร้และไม่สามารถจัดหาทนายความด้วยตนเอง ด้วยการจัดหาทนายความอาสาสมัครทำหน้าที่แก้คดีและให้คำแนะนำทางกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่าตามเงื่อนไขที่กำหนด  เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ให้รัฐจัดหาทนายความให้แก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งยังมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนในด้านต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดบทบาทอัยการให้มีหน้าที่คุ้มครองดูแลคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความความสามารถ คนสาบสูญ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ตรวจสอบดูแลกิจการบางอย่างที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน เช่น นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ

                  ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้สำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน เป็นส่วนราชการระดับกอง และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

                   ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.ฉบับที่ ๔๗ และ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็นหน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด โดยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด” เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “อธิบดีกรมอัยการ” เป็น “อัยการสูงสุด” และมีปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน โดยให้ “สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ”(สคช.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน สำหรับในส่วนต่างจังหวัดได้กำหนดให้มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในทุกสำนักงานอัยการจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ ตัวจังหวัด ๗๖ แห่ง (สคช.จังหวัด) และสำนักงานอัยการจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ ตัวอำเภอ ๒๙ แห่ง (สคช.สาขา) ทั่วประเทศ รวม ๑๐๕ แห่ง เพื่อให้การบริการกิจกรรมงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ

ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) กำหนดให้มี “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด และสาขา ”(สคช.จังหวัด/สาขา) เป็นหน่วยงานแยกต่างหากจากสำนักงานอัยการจังหวัด  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗

(เรียบเรียงจากหนังสือ “๓๐ ปี กับภารกิจอัยการ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม”)


อำนาจหน้าที่

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด (สคช.แม่สอด)

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี (สคช.) เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

สำหรับในต่างจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เรียกชื่อย่อๆว่า “สคช.จังหวัด” โดย สคช.จังหวัดเป็นส่วนราชการหนึ่งของสำนักงานอัยการจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของ สคช.

สคช. ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อันเป็นการบริการด้านความยุติธรรมที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ 7 ประการ

 1. การให้คำปรึกษากฎหมาย การช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและการช่วยเหลือประนอมข้อพิพาท
 2. การคุ้มครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชน เช่น
 • ร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก
 • ร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ที่ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นคนสาบสูญ
 • ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ และ ร้องขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง
 • ร้องขอให้ศาลสั่งถอนอำนาจปกครอง
 • ร้องขอให้ศาลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ
 • ร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลซึ่งมีจิตฟั่นเฟือน หรือกายพิการและไม่สามารถประกอบการงานของตนเองเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ
 • ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตร บุญธรรม การเลิกรับบุตรบุญธรรม
 • เป็นโจทก์ฟ้องคดีที่กฎหมายห้ามมิให้ราษฎรฟ้อง เช่น ห้ามบุตรฟ้องบุพการี
 1. การช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยจัดหาทนายอาสาว่าต่างแก้ต่างให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้
 2. การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
 3. การฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ
 4. การฝึกอบรมความรู้ด้านการประนอมข้อพิพาทและระงับข้อพิพาท
 5. การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

“ทั้งนี้…โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ  ยกเว้นค่าธรรมเนียมของศาล”
        “มีปัญหาเรื่องกฎหมายอย่าลืมคิดถึง สคช. แม่สอด”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

ทนายความอาสา

จ้างเหมาบริการ

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวอภิรดี ตะเคียนนุช
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

นายอภิรักษ์ เตชะวงค์
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

นายประภาส บุญเสรฐ
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสาวนิติกาญจน์ วงค์ครองศักดิ์
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

นายเกียรติศักดิ์ ศรีเจริญ
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

นายพิทักษ์ คำวชิรพิทักษ์
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

นายจิรวิชย์ ไวเวหา
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ – ๑ เมษายน ๒๕๖๑

นายจิระเดช ทัพพจิระเดช
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรือโทพลัฎฐ์ ทัพพ์พัฒนะ
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

นายคมกฤช สุวัตถี
ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

สถิติคดี

การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดประกาศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร
ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตา
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบ ดาวน์โหลดประกาศ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 กันยายน-2566

ประกาศรับสมัคร กดดาวน์โหลด
ใบสมัคร กดดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้

ประกาศ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)

          สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) โดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งรายการพัสดุที่จะขายทอดตลาด และราคาเริ่มต้นเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

1. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อมิตบิชิ รุ่นไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ 
2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Fuji Finepix so980 พร้อมอุปกรณ์

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดภาพประกอบ1
ดาวน์โหลดภาพประกอบ2

          ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่จะขายทอดตลาด สามารถขอดูรายละเอียดต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 นาฬิกา ได้ที่

1. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดตาก อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตาก ชั้น 2 เลขที่ 588 หมู่ 9 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5553-3703 ต่อ 210 หรือที่ www.takago.go.th/tak-lawaid

2. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด ถนนอติโพธิ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5553-3703

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

 1. ทะเบียนของผู้ตายประทับคำว่า “ตาย” หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
 2. มรณบัตรของผู้ตาย หรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย
 3. มรณบัตรของบิดามารดาของผู้ตาย(เจ้ามรดก) กรณีถึงแก่ความตายแล้ว (ถ้าไม่มีต้องให้อำเภอออกหนังสือรับรองการตายให้โดยนำผู้ใหญ่บ้านไปรับรองด้วย)
 4. ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่าของผู้ตาย
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีเคยเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลของผู้ตายและของทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย
 6. สูติบัตรของทายาท กรณีทายาทอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 7. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของทายาททุกคน
 8. บัตรประจำตัวคนพิการ กรณีทายาทเป็นคนพิการ
 9. ใบสำคัญการสมรสของทายาท
 10. มรณบัตรของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่เสียชีวิตแล้ว
 11. พินัยกรรมของผู้ตาย (ถ้ามี)
 12. เอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน ,ทะเบียนรถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,อาวุธปืน , สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ถ้าที่ดินติดจำนองให้ขอคัดถ่ายโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดินโดยให้เจ้าพนักงานที่ดินรับรองมาด้วย
 13. ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลผู้ตายในเอกสารต่างๆ ไม่ตรงกันที่ไม่ใช่เพราะการสมรสต้องไปขอหนังสือรับรองบุคคลเดียวกัน ณ ที่ว่าการอำเภอมาด้วย ให้นำผู้ใหญ่บ้านไปรับรองที่อำเภอด้วย
 14. หากชื่อนามสกุลบิดามารดาของผู้ตายไม่ตรงกัน ต้องขอหนังสือรับรองบุคคลเดียวกันจากที่ว่าการอำเภอมาด้วย

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมศาลในการจัดการมรดก 200 บาท
 2. จัดเตรียมเอกสารทุกฉบับ จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เอกสารตามข้อ 1 – 4 , 10 – 14 ให้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 4. ให้นำทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกทุกคนมาพร้อมกันด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 3. สำเนาสูติบัตรของเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 4. สำเนามรณบัตรของมารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 5. สำเนามรณบัตรของบิดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 6. สำเนาหลักฐานการสมรสทางศาสนาของบิดามารดาเด็ก (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 7. เงินค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องในการรับรองบุตร

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับ ถ่ายเอกสารมา 3 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ ถ่ายเอกสารมา 3 ชุด
 3. หนังสือการสมรสของผู้ที่จะรับ ถ่ายเอกสารมาคนละ 3 ชุด
 4. สูติบัตรของเด็ก ถ่ายเอกสารมา 3 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาเด็ก ถ่ายเอกสารมาคนละ 3 ชุด
 6. เงินค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะรับบุตรบุญธรรม
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของสามีหรือภริยาผู้จะรับบุตรบุญธรรม
 5. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรม
 6. สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาบุตรบุญธรรม
 7. สำเนาสูติบัตรผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 8. หนังสือให้ความยินยอมของบิดาผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 9. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม
 10. เงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ เอกสารข้อ 1 – 8 ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

 1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ร้อง (บิดา) (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนเสมือนไร้ความสามารถ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 3. สำเนาสูติบัตรของคนไร้ความสามารถ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 4. สำเนาทะเบียนทะเบียนสมรสของผู้ร้อง (บิดา) (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 5. ใบรับรองแพทย์ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 6. บัตรประจำคนผู้พิการ (ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ชุด)
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายอกสารจำนวน 3 ชุด)
 8. หนังสือให้ความยินยอมจากทายาท
 9. เงินค่าธรรมเนียม

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก(สาขาแม่สอด)
  ถนนอติโพธิ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110โทรศัพท์ : 055 533 703
E-mail : msot-lawaid@ago.go.thเวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น.