เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เดิมชื่อสำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดนครสวรรค์ (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2537 ตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 ของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต่อมา ปี 2546 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และย้ายมาอยู่ที่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

บทบาทของอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน

                      อัยการ หมายถึง   
                        (๑)    องค์กรอัยการ ซึ่งได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานในสังกัด

            (๒)    พนักงานอัยการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕, พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ และมีฐานะเป็นข้าราชการอัยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง และคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด

                    อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
                     หมายถึง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว และพนักงานอัยการหรือข้าราชการอัยการ ผู้ซึ่งอัยการสูงสุดในฐานะของผู้บังคับบัญชาขององค์กรอัยการได้แต่งตั้งให้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลเยาวชนและครอบครัวในแต่ละศาล ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมาตรา ๑๑ ประกอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๐๑

           อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

         ๑)      ดำเนินคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและจะต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
                             ๏ การควบคุมกำกับการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามที่กฎหมายกำหนด
                             ๏ การพิจารณาสั่งคดีอาญา
                             ๏ การเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิดต่อศาลในนามของแผ่นดินหรือราชอาณาจักรไทย และมีอำนาจดำเนินคดีอาญาในความรับผิดชอบตลอดทั้งในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
                             ๏ การควบคุมกำกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาของผู้อำนวยการสถานพินิจ

         ๒)      ดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลที่กระทำผิดในข้อหาที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้อำนาจพิจารณาพิพากษาอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว เช่น
                             ๏ ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
                             ๏ ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ (มาตรา ๘ วรรคสอง) เฉพาะกรณีเป็นความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว เป็นกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว เช่น ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นกรรมเดียวกับฐานทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑

                   ๓)      ดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพแทนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
                             ๏ กรณีผู้ถูกกระทำความรุนแรงไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอได้เอง  เพื่อขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวออกคำสั่งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ถูกกระทำฯ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๗๒
                   ๔)      ยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว

           ๏ เพื่อมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุมประพฤติบุคคลซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือญาติของเด็กกรณีมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ปกครองหรือญาติของเด็กจะกระทำทารุณกรรมแก่เด็กอีก ไม่ว่าจะได้มีการฟ้องคดีอาญานั้นแล้วหรือไม่ ตามมาตรา ๔๓
                             ๏ เพื่อมีคำสั่งขยายเวลาการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กที่เหมาะสมระหว่างการส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู ตามมาตรา ๔๒
                   ๕)      ดำเนินคดีแพ่งเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ปพพ.) กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการ และมีลักษณะเป็นคดีครอบครัว อันอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ เช่น
                                      ๏ การฟ้องคดีแทนเด็กที่ปฏิเสธความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชาย
(ปพพ. มาตรา ๑๕๔๕)
                                      ๏ การฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับการขอเลิกรับบุตรบุญธรรม
(ปพพ. มาตรา ๑๕๙๘/๓๕)
                                      ๏ การร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้มีการอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม
(ปพพ. มาตรา ๑๕๙๘/๒๑,๑๕๙๘/๒๒, ๑๕๙๘/๒๓)
                             ๏ การร้องขอให้ศาลถอนผู้ปกครอง (ปพพ. มาตรา ๑๕๙๘/๙)
                                      ๏ การร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ (ปพพ. มาตรา ๑๔๙๖)
                                      ๏ การร้องขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร ในกรณีไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ (ปพพ. มาตรา ๑๕๕๖) ๏ ….ฯลฯ ….

การดำเนินการของพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

          เมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีโดยไม่ต้องและเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายยินยอม ผู้อำนวยการสถานพินิจจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู โดยเชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฝ่ายผู้เสียหายและนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุม รวมทั้งพนักงานอัยการด้วยก็ได้ เพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เสนอพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นชอบด้วยกับแผนฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘๖ – มาตรา ๘๘ โดยเมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานให้พนักงานอัยการทราบ กรณีมีการปฏิบัติการครบถ้วนตามแผนแล้ว หากพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นชอบให้มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้น

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ที่อาคารโดมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นางสาวภัทรสิริ จุฑากรณ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลาต่อมา ได้เข้าในพิธีฯรวางพวงมาลา และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. อาคารโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายศรันยวัฒน์ วังกานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย และข้าราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ   ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 92 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ต่อมา เวลา 19.19 น. ที่อาคารโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนางสาวนริศรา กลิ่นผกา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  ประกอบพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกับกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และขับร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” พร้อมร่วมเปล่งเสียง คำว่า “ทรงพระเจริญ” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

นางสาวภัทรสิริ จุฑากรณ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะข้าราชการอัยการและข้าราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ “วันรพี” ประจำปี 2566 ณ ลานพระรูปพระองค์เจ้าพีพัฒนศักดิ์ฯ ณ ศาลแขวงนครสวรรค์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.19 น. ที่อาคารโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายอุกฤษ จันทรวิสุทธิ์ อัยการอาวุโส พร้อมข้าราชการและเจ้าที่ประจำสำนักงาน ประกอบพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล

ต่อมาประธานในพิธีฯ ได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วันนี้ (28 กรกฎาคม) 2566 เวลา 07.00 น. ณ อาคารโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวภัทรสิริ จุฑากรณ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 72 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา และให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน

บุคลากร

นายเศกสรรค์              บางสมบุญ                     ตั้งแต่       25 มี.ค 2531   ถึง  7 พ.ค 2532

นายถาวร                  เสนเนียม                           ตั้งแต่         8 มิ.ย 2532   ถึง 30 พ.ค 2533

นายธานี                     สุเมธวานิชย์                    ตั้งแต่         1 พ.ค 2533   ถึง 12 พ.ค 2534

นายขัวญชัย                ถวิลลาภ                        ตั้งแต่         13 พ.ค   2534 ถึง 30 มี.ค   2535

นางนฤมล                  ริติชัยฤกษ์                      ตั้งแต่   1 เม.ย   2535 ถึง 30 เม.ย 2536

นายนพดล                  วรรณะกุล                      ตั้งแต่   2 พ.ค  2536 ถึง 30 เม.ย 2537

นายพล                     ศักดิ์เดชยนต์                  ตั้งแต่   2 พ.ค 2537 ถึง 30 เม.ย 2538

นายเธียร                   โอฬารกิจอนันต์             ตั้งแต่ 1 พ.ค   2538 ถึง 30 ก.ย   2538   

นายไพบูลย์                ประสานพันธ์                ตั้งแต่   1 พ.ค   2539 ถึง 2 ต.ค   2539

นายสุรัตน์                  ประยูรหงษ์                    ตั้งแต่     4 ต.ค   2539 ถึง 30 เม.ย 2541  

นายณรงค์                  ชโลปถัมภ์                    ตั้งแต่   1 พ.ค   2541 ถึง 30 เม.ย 2542

นายพินิจ                   ตันสถิรานันท์                 ตั้งแต่   3 พ.ค   2542 ถึง 30 เม.ย 2543

นายวิรัช                    บัวเผื่อน                          ตั้งแต่   1 พ.ค    2543 ถึง 30 เม.ย 2544

นายสิงห์ชัย                ทนินซ้อน                      ตั้งแต่   1 พ.ค   2544 ถึง 6 พ.ค   2545

นายสากล                  ยิ้มพร                             ตั้งแต่   7 พ.ค   2545 ถึง 27 เม.ย   2546

นายพันธ์โชติ               บุญศิริ                         ตั้งแต่   28 เม.ย 2546 ถึง   2 พ.ค   2547

นายอดุลย์                  เฉตวงษ์                         ตั้งแต่   3 พ.ค   2547 ถึง   3 เม.ย   2548

นายสุเทพ                  ตันติรัศมี                       ตั้งแต่   4 เม.ย   2548 ถึง 30 เม.ย 2549

นายวินัย                   ตันวิสุทธิ์                         ตั้งแต่   1 พ.ค   2549 ถึง 1 เม.ย 2550

นายฉกาจ                  ชะระภิญโญ                 ตั้งแต่   2 เม.ย 2550 ถึง   31 มี.ค   2551

นางอัจฉราพร              เศรษฐบุตร                ตั้งแต่   1 เม.ย 2551 ถึง   31 มี.ค 2554

นายณรงค์ชัย              หลีสุขเสริฐ               ตั้งแต่   1 เม.ย   2554 ถึง 1 เม.ย 2555

นายกิจจา                  ปราณีสุข                     ตั้งแต่   2 เม.ย 2555 ถึง 31 เม.ย 2557

นายอุดม                   ชินวงศ์                         ตั้งแต่   1 เม.ย   2557 ถึง 31  มี.ค.2558

นายรชต                   พนมวัน                        ตั้งแต่  1 เม.ย.2558  ถึง  31  มี.ค.2559

น.ส.ทองมาก              ใจแสน                       ตั้งแต่ 1 เม.ย.2559 ถึง  31  มีนาคม  2561

นายประพาส             หนูเจริญ                     ตั้งแต่  1  เม.ย.2561 ถึง  31  มีนาคม  2562

นายโอภาส                สุทธิมโนรัตน์ ตั้งแต่  1  เม.ย.2562   ถึง  31  มีนาคม  2563

นายณุวัฒน์               หรรษคุณาฒัย ตั้งแต่  1  เม.ย.2563  ถึง  31 มีนาคม 2564

นายเพิ่มศักดิ์ กมลสุขสถิต ตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

นายวินัย คล้ายทอง ตั้งแต่ 1 เม.ย.2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

นางสาวภัทรสิริ จุฑากรณ์ ตั้งแต่ 3 เม.ย.2566 ถึง ปัจจุบัน

นางสาวภัทรสิริ จุฑากรณ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

นางสาวนริศรา  กลิ่นผกา
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้กลั่นกรอง

นายศรันยวัฒน์ วังกานนท์

อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นายอุกฤษ  จันทรวิสุทธิ์
อัยการอาวุโส

นางเฉลิมขวัญ ชื่นชม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

นางสุรีรัตน์ เพิ่มพูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธนิถา คงเพชรศักดิ์
นิติกรชำนาญการ

นายวัชระพันธ์ ขยันกิจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเรวัช สุริต
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจุรีรัตน์ นาแล
นักการภารโรง

สถิติคดี

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประเภทสำนวนคดีปี 2560ปี 2561ปี  2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ส.123626120211813911074
ส.1 ฟ.48101244
ส.2101714614168
ส.2 ก.3624621428312
ส.426122715098
ส.5 ก.
ส.61
ส.7
ส.มาตรการพิเศษ736541973015

 หมายเหตุ ณ  วันที่  29 มิถุนายน 2566

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ถนนโกสีย์ใต้  ตำบลนครสวรรค์  อำเภอเมืองนครวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  60000
โทรศัพท์  0-5622-4503 โทรสาร 0-5623-3414
Email: nsawan-ju@ago.go.th