เกี่ยวกับสำนักงาน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

          สมัยอดีตไม่มีสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ การดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ได้แยกสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ ( แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ) ออกจากสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้อาคารเดียวกันแยกคนละส่วนของอาคาร
          ปัจจุบันสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ ( แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ) ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีอัยการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว )
๑. นายณภัทร ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ ( พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ )
๒. นายอรุณ กมลกิจไพศาล ( พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๖ )
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
๑. นายอรุณ กมลกิจไพศาล ( พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ ) ๒. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ ( พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ )
๓. นายปรีชา สุดสงวน ( พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ ) ๔. นายประสิทธิ์ เอี่ยมพรพิภพชัย ( พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ )
๕. นายณรงค์ สินลอย ( พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ) ๖. นางประไพ จิระพรวัชรานนท์ ( พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ )
๗. นายสุริยา สิทธิกรณ์ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) ๘. นางไพวรรณ พงษธา ( พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ )
๙. นายสุพจน์ สุขวิบูลย์ ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ) ๑๐. นายสุพจน์ พรมช้าง ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ )
๑๑. นายชุติเดช กอนวงษ์ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ๑๒. นายวิสูตร ชำนาญดี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
๑๓. นายกฤตพล เทียนสุวรรณ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) ๑๔. นายศุภชัย เศวตกิตติกุล (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
๑๕. นายศุภกิจ อ่วมทับ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ) ๑๖. นายธีรพัฒน์ ทะไกรราช (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖)
๑๗. นายประวัติ นาคนิยม (พ.ศ. ๒๕๖๖ –

  1. รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานราชการภายใน ประกอบด้วย สำนักอำนวยการ มีผู้อำนวยการ และข้าราชการธุรการ ปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

  1. รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและการบัญชี และ งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังมีผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

การดำเนินคดีทางอาญา
   ฟ้องคดีอาญาผู้กระทำผิดซึ่งมีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ , พ.ร.บ.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ , พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ , พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ , พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ , พ.ร.บ.จราจร พ.ศ. ๒๕๒๒ , พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ ฟ้องคดีอาญา ให้คำปรึกษาสนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พิจารณาสำนวนคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน และถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

สถานีตำรวจที่อยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
๑. สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์
๒. สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก
๓. สถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า
๔. สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี
๕. สถานีตำรวจภูธรชนแดน
๖. สถานีตำรวจภูธรหนองไผ่
๗. สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ
๘. สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน
๙. สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว
๑๐. สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง
๑๑. สถานีตำรวจภูธรเขาค้อ
๑๒. สถานีตำรวจภูธรท่าพล
๑๓. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก
๑๔. สถานีตำรวจภูธรนาเฉลียง
๑๕. สถานีตำรวจภูธรดงขุย
๑๖. สถานีตำรวจภูธรพุเตย
๑๗. สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
๑๘. สถานีตำรวจภูธรบ้านติ้ว

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
ข้าราชการอัยการ

นายประวัติ นาคนิยม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุพจน์ พุ่มวารี
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวอาธัญญา รัตนะบุญเรือง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

สำนักอำนวยการ

นางสาวเบญจมาศ เกษามูล
นักจักการงานทั่วไปชำนาญการ รกน.ผอ.อก.สอยเพชรบูรณ์

นางสาวรุ่งนภา บุญรอดกลับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุจิตรา อินทร์จันทร์
นิติกรปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ
นายณัฐเกียรติ โสมภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายอานนท์ บัวมี
พนักงานขับรถยนต์
นายเสกสรร หน่อแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นางอำไพ คงคาน้อยพนักงานรักษาความสะอาด
ปี  พ.ศ. 2566
ประเภทสำนวนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
ส.17 91013181513 13 8 13 14 133
ส.1 ฟื้นฟู – – – – – – 
ส.22 7 116 1 – – 5 1 24
ส.2 ก36 6 12151117 80 26 17 4 225
ส.4 แขวง–  – – – – – – 
มาตรการพิเศษ 7 23 63 – 2 11 25
ส.4 วาจา –  – ––  –  – – 
ส.12 ก
ปี  พ.ศ. 2558 – 2565
ประเภทสำนวน2559 256025612562256325642565
ส.1400368 320220207195133
ส.1 ฟื้นฟู8 8 1571991
ส.215 9 181213215
ส.2 ก1,149973 1,136926692451180
ส.4 แขวง13 12100
มาตรการพิเศษ558 5242591023
ส.4 วาจา00 00002
ส.12 ก00 00001
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

425 ถนนสระบุรี – หล่มสัก
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร. 056-721369 โทรสาร 056-725596
E-mail : pchabun-ju@ago.go.th

พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนชีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖

พีธีถวายเเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล . เนื่องในโอกกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมงานเฉลิมวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พุทธอุทยานเพชรบุระจังหวัดเพชรบูรณ์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารา และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายถวายบังคม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมหาราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชามหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคา2565 ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ พุทธอุทยานเพชรบุระจังหวัดเพชรบูรณ์