ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
วันเสาร์ที่  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

นางสาวนฤมล นาวงษ์ อัยการจังหวัดพิจิตร
พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ณ พระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
พิธีวางพวงมาลา
ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
พิธีวางพวงมาลา
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

กิจกรรม
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว ภาค 6 พื้นที่จังหวัดพิจิตรวันที่ 3 มีนาคม 2564

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

 สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร เดิมตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2540ได้เปิดที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 152/34 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร 12 อำเภอ 5 ตำบล ดังต่อไปนี้
1.อำเภอเมืองพิจิตร
2.อำเภอสามง่าม
3.อำเภอทับคล้อ
4.ทับคล้อ
5.อำเภอบางมูลนาก
6.อำเภอโพทะเล
7.อำเภอวังทรายพูน
8.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
9.อำเภอวชิรบารมี
10.อำเภอบึงนาราง
11.อำเภอดงเจริญ
12.อำเภอสากเหล็ก
13.สภต.วังหว้า
14.สภต.หนองโสน
15.สภต.ย่านยาว
16.สภต.ดงป่าคำ
17.สภต.บางลาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด
สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน

นายวิโรจน์ พรหมอยู่
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 เม.ย.63-ปัจจุบัน
นายบุญยัง จุมพล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
2 เม.ย.2561- 31 มี.ค.63
นายอาคม นวพิพัฒน์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
3 เม.ย.2560 -1 เม.ย.2561
นายธีระชัย ไพรัชวรรณ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 เม.ย.2559 -31 มี.ค.2560
ร.ต.อ.มาโนช เพ็งเพชร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พ.ค.2558-31 มี.ค.2559
นายวิศิษฐ์  ฉัตรศรีสุวรรณ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พ.ค.2557-30 เม.ย.2558
นายณรงค์ชัย  หลีสุขเสริฐ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
2 เม.ย.2555-30 เม.ย.2557
นายประสาน  ผาณิตมาศ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 เม.ย.2554-1 เม.ย.2555
นายนิทัศน์  ธรรมโชติ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 เม.ย.2553-31 มี.ค.2554
นายประภาส  สนั่นศิลป์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 เม.ย.2551-31 มี.ค.2553
นายวินัย  ตันวิสุทธิ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
2 เม.ย.2550-31 มี.ค.2551
นายเสริมศักดิ์  โพธิโมกข์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พ.ค.2549-1 เม.ย.2550
นายพิชัย  ฉิมเอนก
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
3 พ.ค.2547-30 เม.ย.2549
นายสุชาติ  หล่อโลหการ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
28 เม.ย.2546-2 พ.ค.2547
นายนิรันดร์  วุฒิวัฒน์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
7 พ.ค.2545-27 เม.ย.2546
ร.ท.วีระศักดิ์  พานทอง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พ.ค.2544-6 พ.ค.2545

ข้าราชการอัยการ

นายไพประสิทธิ์ โปเล็ม
อัยการจังหวัดพิจิตร

นายวิบูลย์ จาดมี
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายอดิรักษ์ เชิดชู
รองอัยการจังหวัด

นายสมเกียรติ  เนียนเฮียน
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายจีรวัสส์  อินทะชิต
อัยการประจำกอง

ข้าราชการธุรการ

นางสาวนภาพร  แถมสุข
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นายกิตติศักดิ์  ไกรเนตร
รกน.นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉรา ศรีโสภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุรีรัตน์  ศักดิ์เพ็ญศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัตนาวดี  สุทัศน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางยุภาลัย สุดประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชลิตา เจริญศิลป์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวณัฐธิดา  นันตะวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสมิหลา  เอี่ยมอธิคม
นิติกรปฏิบัตการ
นายรณฤทธิ์  จันทร์ดา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวภูชิษา  วัชรเลิศธนา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายณัฐพล  เทียมศร
นิติกรปฏิบัติการ
นายธนะรัชต์  รอดรังนก
นิติกรปฏิบัติการ
นายอารยะ  พยุงวิวัฒนกูล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอุษา  จำนงค์ภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายสุทธิพงษ์ สุภาพ
พนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการ

นายพรชัย  อยู่ยืด
พนักงานขับรถยนต์

สถิติงาน

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร 

152/34 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ 056-650027
โทรสาร 056-650026
E-mail :phichit@ago.go.th

นายไพประสิทธิ์ โปเล็ม อัยการจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร , สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
เข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ในวันที่ 28 กันยายน 2566 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร