ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ช่วยเหลือเมื่อพบเหตุ
พบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว
โทร 1300 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • เรื่อง  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  พ.ศ. 2558
  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เรื่อง  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงพิษณุโลก กับกำหนดเขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงนครไทย ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558
  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เรื่อง  การปฏิบัติตามแนวทาง พ.ร.บ.จัดตั้งแขวงศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553
  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เรื่อง  อนุบัญญัติที่ออกตามความกฎหมายองค์กรอัยการ
  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

การติดต่อราชการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากไม่ได้รับความสะดวก โปรดพบอัยการจังหวัด

นายอวยพร สุวรรณสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566
ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.
ณ ลานเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นายอวยพร สุวรรณสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงาน

นายอวยพร สุวรรณสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา วันรพี ประจำปี พ.ศ.2566
ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 06.40 น.
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก

นายอวยพร สุวรรณสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และคณะเข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร (ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน 72 รูป

ช่วงเย็น พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายอวยพร สุวรรณสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และคณะเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานอัยการภาค 6

นายอวยพร สุวรรณสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และคณะเข้าร่วมกิจกรรม
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
วันที่ 20 มิถุนายน 2566
ณ อุทยานแห่งชาติแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก

Show More Show Less

นายอวยพร สุวรรณสุนทร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และคณะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว

กิจกรรมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
วันที่ 25 เมษายน 2566
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดให้บริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานอัยการภาค 6

ร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลบางระกำ และมอบป้ายศูนย์ประสานงานฯ

ร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลบางระกำ และมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบลบางระกำ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

การเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประจำตำบลห้วยแก้ว

การเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว ประจำตำบลห้วยแก้ว
เมื่อวันที่ 1๗ พฤศจิกายน 2564

การเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประจำตำบลบางระกำ

การเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว ประจำตำบลบางระกำ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

การเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประจำตำบลนครไทย

การเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว ประจำตำบลนครไทย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

การเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และครอบครัวประจำตำบลป่าแดง

การเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว ประจำตำบลป่าแดง
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 2564

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เดิมชื่อสำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2537 ตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 ของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลกบริเวณศาลากลาง ถนนวังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ต่อมา ปี 2546 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และย้ายมาอยู่ที่ อาคารสำนักงานอัยการภาค 6 (เดิมชื่อ สำนักงานอัยการเขต 6)ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ชั้นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในคดีอาญา มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีกรณีผู้กระทำผิดที่มีอายุยังไม่ถึงสิบแปดปี และผู้ถูกกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ค.2550 ที่มีอายุดั้งแต่สิบแปดปีด้วยคดีอาญาเรื่องใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย พนักงานอัยการจะแจ้งผู้เสียหายหราบถึงสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อผู้เสียหายได้รับการเยียวยาจากการเสียหายดังกล่าว

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

 ลำดับที่    ชื่อ – สกุล    ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง  
1.นายยุคล  เหล่าพูนสุข1 ต.ค. 2537 – 30 ต.ค.  2538
2.นายสุขุม  ภมียพัฒนสันติ1 พ.ค. 2538 –  30 ก.ย. 2538
3.นายทรงพล  ชูเชิด1 ต.ค. 2538 – 30 เม.ย. 2539
4.นายเกษม  สุกิจบริหาร1 พ.ค. 2539 –  30 ก.ย. 2539
5.นายประวิทย์  ผลประเสริฐ1 ต.ค. 2540 – 30 เม.ย. 2541
6.นายเอกนิตย์  นพรัตน์1 พ.ค. 2541 –   2 พ.ค. 2542
7.นายชัยวัฒน์  โล่วณิชเกียรติกุล3 พ.ค. 2542 – 30 เม.ย. 2543
8.นายวันชัย  เอื้อวรกุลชัย1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2544
9.นายณรงค์  เกษปรีชาสวัสดิ์1 พ.ค. 2544 –   6 พ.ค. 2545
10.นายพิชัย  ฉิมเอนก7 พ.ค. 2545 – 25 เม.ย. 2546
11.นายชิระ  อู่เจริญ28 เม.ย.2546 – 30 เม.ย.2547
12.ร.ท.ราเชนทร์ ทัพภวิมล3 พ.ค. 2547 –   3 เม.ย. 2548
13.นายมนูญ  วสันต์4 เม.ย. 2548 – 30 เม.ย. 2549
14.นายสุพจน์  ศรีจักรโคตร1 พ.ค. 2549  –  1 เม.ย. 2550
15.นายวริช  มุนินทร2 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2553
16.นายวินัย เงินแจ้ง1 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2554
17.นายวิรัช  พิพัฒสัตยานุวงศ์1 เม.ย. 2554 – 30 มี.ค. 2555
18.นายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล 2 เม.ย. 2555 – 29 มี.ค. 2556 
19.นายอนุกูล  สวนสุข1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2556
20.นางสาวอนงค์ลักษณ์  สมเภท1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค.2560
21.นายนรเสฏฐ์  ประกอบไวทยกิจ1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค.2562
22.นางสาวสลาวรรณ  ภูริสัตย์1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค.2564
23.นายมาโนช  อินขำเครือ1 เม.ย. 2564 – 31มี.ค.2565
24.นางพูลสุข สุริยะโชติ ธนามี1 เม.ย.2565 – 31 มี.ค.2566
25.นายอวยพร สุวรรณสุนทร1 เม.ย.2566 – ปัจจุบัน

นายอวยพร สุวรรณสุนทร
อัยการจังหวัด
คดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพิษณุโลก


นายศิริชัย วิทยโชคกิติคุณ
อัยการอาวุโส

นายไพโรจน์ แสงธรรม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน
อัยการสูงสุด

นางสาวพิมพิมล วิภามณีโรจน์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางจรรยา โกมลบุณย์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นายจรัส เกิดนาค
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางศรีเสาวลักษณ์ สุขพิศาล
นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุวิญชา ฉวีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเบญจมาศ เจวประเสริฐพันธุ์
นิติกร

นายณัฐพงษ์ ทองอินทร์
พนักงานขับรถ

สถิติคดี

ปี 2566

เดือนส.1 ส.2ส.2 ก.ส.3ฟื้นฟูวาจาอุทธรณ์ฎีกา มพ. คร. คส.
ม.ค.6 –
ก.พ.7 3  – –
มี.ค.14 4 1 1
เม.ย.10 2 4 11
พ.ค.13 3 21
มิ.ย.7 2
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม 579 11– –  – – –44

ปี 2565

เดือนส.1ส.2ส.2 ก.ส.3ฟื้นฟูวาจาอุทธรณ์ฎีกา มพ. คร. คส.
ม.ค.1112 –
ก.พ.61 1 –
มี.ค.13
เม.ย.1321
พ.ค.10
มิ.ย.9211
ก.ค.92
ส.ค.10411
ก.ย.102111
ต.ค.5141
พ.ย.92
ธ.ค.911
รวม 11417 16– 4 – – –31

ปี 2564

เดือนส.1ส.2ส.2 ก.ส.3ฟื้นฟูวาจาอุทธรณ์ฎีกา มพ. คร. คส.
ม.ค.1520114
ก.พ.1241061
มี.ค.22420225
เม.ย.3544
พ.ค.143288 –41
มิ.ย.12271
ก.ค.15334 1 –– 3 – –
ส.ค.918– 5 ––  – 1 –
ก.ย.1711 –1 1 – –2 1 1
ต.ค813 –3 4– –  1 –
พ.ย.61 33 4 –– 
ธ.ค. 24 2  5 – ––  10 – –
รวม 18920 105– 499 – – 331

ปี 2563

เดือนส.1ส.2ส.2 ก.ส.3ฟื้นฟูวาจาอุทธรณ์ฎีกา มพ. คร. คส.
ม.ค.302342
ก.พ. 28 225 8 6
มี.ค.24424641
เม.ย.3824533
พ.ค.353414 –
มิ.ย.371252
ก.ค.241173   5  
ส.ค.1026 2     
ก.ย.19319 3   1  
ต.ค1233    1  
พ.ย.1312 1   12  
ธ.ค.17130 2   1  
รวม 28721245 – 41 –  – – 39– 1

ปี 2562

เดือนส.1ส.2ส.2 ก.ส.3ฟื้นฟูวาจาอุทธรณ์ฎีกา มพ. คร. 
ม.ค.17335155
ก.พ.18  219  5 9
มี.ค.3212287
เม.ย.27217212
พ.ค.262385 –5
มิ.ย.2847615
ก.ค.1511014
ส.ค.3413615
ก.ย.322743
ต.ค.371154
พ.ย.271178
ธ.ค.212053
รวม 31420 243–  64 1 1 – 54– 

ปี 2561

เดือนส.1ส.2ส.2 ก.ส.3ฟื้นฟูวาจาอุทธรณ์ฎีกา มพ. คร. 
ม.ค.1611433
ก.พ.1913311
มี.ค.15316272
เม.ย.1812011
พ.ค.24159111 –8
มิ.ย.26222143
ก.ค.251924
ส.ค.2622483
ก.ย.33211134
ต.ค.265954
พ.ย.37215513
ธ.ค.2032132
รวม 28523  244 2 581 1 43

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

อาคารสำนักงานอัยการภาค 6
เลขที่ 381 ชั้นที่ 1 ถนนพิษณุโลก – เต็งหนาม
ซอยราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. โทรสาร. 055 – 280736

Facebook : https://www.facebook.com/pislok.ju
E – mail : pislok-ju@ago.go.th