ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โดยรับเกียรติจาก ท่านพินิจนันท์ ศรีทัศน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ มณี รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก) รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชน ตามโครงการเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น รุ่นที่ 14 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง)

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก) ได้จัด โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ในพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมอาคาร 123 ปี  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการดำรงอยู่อย่างสงบสุขในสังคม และรู้ถึงวิธีการเยียวยาและขั้นตอนในการดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายประเสริฐ ใจสนธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสมพงศ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 ตรวจราชการประจำงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีสำนักงานที่รับการตรวจราชการ ได้แก่1.สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย2.สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก3.สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย4.สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก)รวมทั้งเป็นประธานในการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล

                   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก) โดยนายอนุรักษ์ มณี รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก โดยมีนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย สำนักงานอัยการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยและสาขาสวรรคโลกดำเนินการจัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล สำนักงานอัยการภาค 6 จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวเทศบาลเมืองสวรรคโลก
2. ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวเทศบาลตำบลในเมือง
3. ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวเทศบาลตำบลกลางดง
4. ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
5. ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเรืองฤทธิ์ สำนักงานเทศบาล เมืองสวรรคโลก

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

              สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก)  ชื่อเดิมชื่อว่า สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้แยกเป็น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก)

              สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10)พ.ศ.2556 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน2557 เป็นต้นไป

อำนาจและหน้าที่

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

1.รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

2.รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆ รวมถึงการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น

3.รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

4.รับผิดชอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินและสถานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา และงานการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

5.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ
สุโขทัย

1นายสราวุธ ปิตุเตชะ1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
2พ.ต.ท.ชน อินพิทักษ์1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
3นายสุกิจ นาพุก1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
4นายธรรมภณ จิรธรรมประดับ3 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
5นายที่รัก เฉียบแหลม2 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
6นายพงศักดิ์ ภาคสัมพันธ์1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
7นายสมบัติ ฤทธิเดช 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
8ร้อยตรีหญิง ศุภิสร   บุญเส็ง1 เมษายน 2564  – 31 มีนาคม 2564
9นายเทพประทาน กิจวรรณ1 เมษายน 2565 – ถึงปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

จ้างเหมาบริการ

สถิติงาน

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก)
ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางรัชนี ชิดเชื้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ