ข่าวประชาสัมพันธ์

***  บุคคลที่ถูกกระทำความรุนแรง สามารถแจ้งเหตุได้ที่  ***

*  สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย  โทร.055-651708
*   สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก   โทร.055-641603
*   สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  โทร.055-614836-7   
*  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสุโขทัย  โทร. 055-615608     
*  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสุโขทัย(สาขาสวรรคโลก)  โทร. 055-641603 ต่อ  110
*  สถานีตำรวจในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ
*  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

*************************************

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก

                         สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก ในอดีตมีชื่อเรียกว่า “ที่ทำการอัยการจังหวัดประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก” มีที่ทำการอยู่ในอาคารหลังเดียวกับศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกโดยตัวอาคารเป็นไม้เพียงชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องยกพื้นสูงประมาณ ๑ เมตร ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ตารางวา ในอาคารศาลากลางจังหวัดนี้มีส่วนราชการอื่นอีกหลายส่วนที่ร่วมปฏิบัติราชการในอาคารหลังเดียวกัน สถานที่ราชการอื่นที่ใกล้เคียงในสมัยนั้นมี ศาลจังหวัดสวรรคโลก และเรือนจำสวรรคโลกเท่านั้น มีพนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่เพียง ๒ นาย และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เสมียนพนักงานอีก ๓ นาย ตามข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบใน พ.ศ.๒๔๖๕ นั้น มีอัยการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ชื่อ อำมาตย์ตรีหลวงประจนคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อ อำมาตย์โทพระยานครพระราม เขตพื้นที่รับผิดชอบในสมัยนั้นมี ๒ อำเภอ (๑)อำเภอวังไม้ขอน (๒)อำเภอหาดเสี้ยว โดยนายอำเภอวังไม้ขอนชื่อ รองอำมาตย์โทขันพิณพลราษฎร์ และนายอำเภอหาดเสี้ยวชื่อ นายนิ่ม พูดที่ ที่ทำการอัยการจังหวัดประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก อยู่ในอาคารหลังนี้เรื่อยมาอีกหลายสมัย จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ จึงได้มีราชกิจจานุเบกษาให้ยุบเลิก จังหวัดสวรรคโลก เป็นอำเภอสวรรคโลก อยู่ในเขตรับผิดชอบและปกครองของจังหวัดสุโขทัย และให้ส่วนราชการอื่นไปรวมอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย คงให้ที่ทำการอัยการจังหวัดประจำศาลจังหวัดสวรรคโลกแห่งเดียวเท่านั้น ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ในศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกจึงเป็นอันว่าอาคารศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกทั้งหลังยกให้เป็นอาคารของที่ทำการอัยการประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก นอกจากอาคารศาลากลางแล้วบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือจวนผู้ว่าฯ ให้เป็นบ้านพักของอัยการจังหวัดด้วยและได้ปฏิบัติหน้าที่ในอาคารหลังนี้เรื่อยมาจนอาคารได้เก่าชำรุดเสียหายลงไปมาก จึงได้จัดของบประมาณเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่และก็ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๙ โดยสร้างทับลงไปจุดเดียวและบริเวณเดียวกับอาคารหลังเก่าและใช้อาคารหลังนี้ปฏิบัติราชการเรื่อยมาจนถึงปลายปี ๒๕๔๐ จึงได้งบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ซึ่งได้สร้างทับลงที่เดิมอีกและเริ่มใช้อาคารหลังนี้ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นที่ทำการปัจจุบัน

เขตอำนาจรับผิดชอบของสำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก
๑.อำเภอสวรรคโลก (มีสถานีตำรวจ ๒ สถานี คือ สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลกและสถานีตำรวจภูธรเมืองบางขลัง)
๒.อำเภอศรีสัชนาลัย (มีสถานีตำรวจอยู่ ๒ สถานี คือ สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยและสถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง)
๓.อำเภอทุ่งเสลี่ยม
๔ .อำเภอศรีนคร

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการมีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้ 
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ชื่อสกุลตั้งแต่ถึง
อำมาตย์ตรี หลวงประจนคดีพ.ศ.2465พ.ศ.2468
รองอำมาตย์โท สำราญ ศิริพันธ์พ.ศ.2468 พ.ศ.2470
รองอำมาตย์โท ขุนประโชติกรณี  พ.ศ.2470 พ.ศ.2474
รองอำมาตย์ เถียวโพธิ์แก้ว  พ.ศ.2474 พ.ศ.2477
นายสุดจิตรพูลเกษพ.ศ.2477พ.ศ.2482
ร.ต.ต.สังวาลย์ หรือ ธำรง จารนสรี  พ.ศ.2482  พ.ศ.2489
นายจิตร์ศัลยพงษ์พ.ศ.2489พ.ศ.2491
นายยอดไตติลานนท์   พ.ศ.2491 พ.ศ.2492 
นายสวัสดิ์สนิทพันธ์พ.ศ.2493พ.ศ.2502    
นายสนัดบัณฑิตย์พ.ศ.2502 พ.ศ.2507
นายสง่าไชยพรรค   พ.ศ.2507พ.ศ.2508
นายมาตรเจริญวัลย์  พ.ศ.2508พ.ศ.2512
นายอุทัยสิงหพัศพ.ศ.2512พ.ศ.2513
นายปลดเจริญไวยพ.ศ.2513พ.ศ.2516
นายอรุณแสงทอง   พ.ศ.2516พ.ศ.2520
นายสมยศเสนายอด    พ.ศ.2520 พ.ศ.2521
นายสามารถสิทธิสาร  พ.ศ.2521 พ.ศ.2522
นายกิตติปิลันธนดิลกพ.ศ.2522 พ.ศ.2523
นายไกรสีห์พันธุมาศโกมลพ.ศ.2523พ.ศ.2525
นายสิทธิศักดิ์สุวรรณปกรพ.ศ.2525  พ.ศ.2527
นายชูศักดิ์   จันทนวิลัยพ.ศ.2527 พ.ศ.2528
นายอำไพโสมสิน  พ.ศ.2528พ.ศ.2529
นายเสริมเกียรติวรดิษฐ์  พ.ศ.2529พ.ศ.2532
นายสมชาย  จันทร์ประเสริฐพ.ศ.2532  พ.ศ.2534
นายบัณฑิตปรัชญชรินกรพ.ศ.2534 พ.ศ.2535
นายประนอมมงคลพัฒนกุลพ.ศ.2535พ.ศ.2536
นายอำนวยสาสกุลพ.ศ.2536พ.ศ.2537
นายอำนวยสุขเกษมพ.ศ.2537พ.ศ.2538
นายวันชาติสันติกุญชร   พ.ศ.2538พ.ศ.2539
นายสัญชัยรัตนเลขา   พ.ศ.2539พ.ศ.2541
ร.อ.ธีรยุทธอุลิศพ.ศ.2541 พ.ศ.2542
นายวิโรจน์อรุณโรจน์  พ.ศ.2542 พ.ศ.2543
นายสุนทรสุรวัฒนาวงศ์พ.ศ.2543พ.ศ.2544
นายนิรันดร์วุฒิวัฒน์พ.ศ.2544 พ.ศ.2545
นายเจนสันติวาสะพ.ศ.2545 พ.ศ.2546
นายขวัญชัยสกุลสรรเสริญพ.ศ.2546พ.ศ.2546
นายขวัญชัย  สกุลสรรเสริญ1-ธ.ค.-462 พ.ค.2547  
นายสมชายเก้านพรัตน์  3-พ.ค.-473-เม.ย.-48
นายประยูรปุญเขตต์   4-เม.ย.-4830 เม.ย. 49  
นายวิพล    เทียนเสริมทรัพย์     1 พ.ค. 49 1 เม.ย. 50 
นายจิระประวัติแบบประเสริฐ2-เม.ย.-5031-มี.ค.-51
นายชลัมพรเพ็ชรรัตน์1 เม.ย. 51   31-มี.ค.-52
นายนิทัศน์     ธรรมโชติ1 เม.ย. 52  31-มี.ค.-53
นายวัฒนาชั้นบุญ    1 เม.ย. 53 31-มี.ค.-54
นายสมชัยรัตนวิเชียร1-เม.ย.-5431-มี.ค.-56
นายสมชายคชไกร1 เม.ย. 56   31 มี.ค. 57     
นายกิจจาปราณีนุช 1-เม.ย.-5731 มี.ค. 58
นางนิรมลธำรงราชนิติ      1-เม.ย.-5831-มี.ค.-59
ร.ต.อ.พิพัฒน์พหุลรัตน์พิทักษ์  1-เม.ย.-5931-มี.ค.-60
นายวราวุฒิกรณ์ด้วงตุ่น3-เม.ย.-6031-มี.ค.-61
นายวัชรินทร์สังสีแก้ว2-เม.ย.-6131-มี.ค.-63
นายนิกร หวังสุนทรชัย1-เม.ย.-6331-มี.ค.-64
นางอรทัย ลิ้มธนาคม1-เม.ย.-6431-มี.ค.-65
นายประภาส บุญเสรฐ1-เม.ย.-6531 มี.ค. 66
นายบุญธรรมสีแสง1 เม.ย. 66ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

จ้างเหมาบริการ

รปภ.

สถิติคดีของสำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับประเภทสำนวนคดีปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
1ส.1 สำนวนปรากฏผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา808 862812 779812743
2ส.2 สำนวนปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา 97 9276 5263118
3ส.2 ก. สำนวนปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ)2,657 1,9141,020 1,815 215144
4ส.3 สำนวนคดีอาญาความอาญาไม่ปรากฏผู้กระทำความผิด35 4749 582411
5ส.4 สารบบคดีอาญาที่ฟ้องศาล784 834793 740809721
6ส.4 สารบบคดีอาญาที่ฟ้องด้วยวาจา424508197432768427
7ส.1 ฟ สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด177248 221 18711
8ส.12 สารบบคดีชันสูตรพลิกศพ (ตายระหว่างควบคุม)1 1  –1
9ส.12 ก. สำนวนคดีชันสูตรพลิกศพกรณีที่มีความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระทำความผิดอาญา (ตายโดยผิดธรรมชาติ)5664  65 30118

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน