ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย นำโดย พันตำรวจโทเจริญ แสนปัญญา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาราชการแทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวนิโลบล วงศ์เมือง นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวมนทิรา เลิกแตง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายอาคม  วะเนจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวธนนันท์  ยิ้มจันทร์ นิติกร
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เทศบาลตำบลตลิ่งชัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล จำนวน 11 ราย ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน และตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ดังนี้

ตำบลตลิ่งชันตำบลวังน้ำขาว
1. นายเนติพงษ์  นกเที่ยง  อายุ 27 ปี
2. นายธนะรัชต์  ประสมพล  อายุ 26 ปี
3. นายสรัล  หนานกุล  อายุ 36 ปี 
4. นายณัฐดนัย  อินต๊ะใหม่  อายุ 29 ปี
5. นายพิภัช  แสนเสมอใจ  อายุ 26 ปี
6. นายอภิชาติ  คำสาย  อายุ 35 ปี
7. นายเตชันท์  พุฒแก้ว  อายุ 25 ปี
8. นายจักรกฤษณ์  เนื่องอินต๊ะ  อายุ 28 ปี
9. นายสงบ  นันธิใจ  อายุ 37 ปี
10. นายอัตพล  ชุบน้ำ  อายุ 27 ปี
11. นายอุดมศักดิ์  แก่งสันเที๊ยะ  อายุ 31 ปี
 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางอรทัย  จ้อยอ่ำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวรัตติกาล  แนบเนียน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวนิโลบล  วงศ์เมือง นิติกรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล จำนวน 7 ราย ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง และอำภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดังนี้

ตำบลนาขุนไกรตำบลราวต้นจันทร์
1. นายนคร  พระยม อายุ 41 ปี
2. นายวุฒิชัย  บัวป้อม อายุ 43 ปี
3. นางสาววาสนา  โปร่งนุช อายุ 44 ปี
4. นายสุริยัน คล้ายบุญโต อายุ 40 ปี
ตำบลเมืองเก่าตำบลวังทองแดง
1. นายจำปี  เรืองแจ่ม อายุ 45 ปี
2. นายธนงศักดิ์  พรมย้อย อายุ 30 ปี
3. นายธเนศ  นุ่มพรม อายุ 42 ปี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศรีสังวร ลงพื้นที่ให้กำลังใจตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล จำนวน 6 ราย ในพื้นที่ตำบลนาขุนไกร และตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดังนี้

ตำบลนาขุนไกรตำบลราวต้นจันทร์
1. นายประวิทย์ มีบุญ อายุ 24 ปี
2. นายยงยุทธ  พรมชาติ อายุ 32 ปี
3. นายสังข์  อบแก้ว อายุ 46 ปี
4. นายวัชรพล กรณีย์ อายุ 26 ปี
5. นายอภิชาติ  เป็นสุข อายุ 30 ปี
6. นายธีรพงศ์ คุ้มษา อายุ 29 ปี

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวุฒินันต์ วรสง่าศิลป์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย นายอาคม วะเนจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 64 หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวของนายธนกฤจฒ์ ปรากฎวงษ์ แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในประเทศอิสราเอล โดยอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัยกล่าวแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจแก่ญาติผู้เสียชีวิต รวมถึงนิติกรทั้งสองท่านแจ้งสิทธิในการขอรับผลประโยชน์, การขอจัดการมรดก พร้อมทั้งแจ้งช่องทางการติดต่อในการขอรับความช่วยเหลือต่อไป
โดยทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณ นายมาณพ กาวิละปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลไทยชนะศึก พร้อมคณะ ในการให้ความเหลือช่วยประสานงานต่าง ๆ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายชัยวิญช์ บาลเพียร เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในหัวข้อวิชากฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ณ ห้องอบรม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ พันตำรวจโท เจริญ แสนปัญญา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายอาคม วะเนจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายชัยวิชญ์ บาลเพียร เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สังกัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายอาคม วะเนจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สคชจ.สุโขทัย พร้อมบุคลากรในสังกัด ออกดำเนินโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุโขทัย ร่วมบูรณาร่วมกับจังหวัดสุโขทัย โดยบูธสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจับรางวัลและแจกหนังสือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ในชีวิตประจำวัน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก หมู่ 12 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายชัยวิญช์ บาลเพียร เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” ในโครงการให้ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาการให้บริการทางสังคมเชิงรุกของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ในการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็ว ด้วยระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 55 คน

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายชัยวิญช์ บาลเพียร เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในหัวข้อวิชากฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 69 คน


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

              สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  ชื่อเดิมชื่อว่า สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้แยกเป็น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 

              สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10)พ.ศ.2556 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน2557 เป็นต้นไป

อำนาจและหน้าที่

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

1.รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

2.รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆ รวมถึงการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น

3.รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

4.รับผิดชอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินและสถานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา และงานการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

5.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯสุโขทัย

1. นายสราวุธ          ปิตุเตชะ  1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
2. พ.ต.ท.ชน           อินพิทักษ์1  เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
3. นายสุกิจ            นาพุก  1  เมษายน 2559 -31 มีนาคม 2560
4. นายธรรมภณ      จิรธรรมประดับ 3 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
5. นายที่รัก            เฉียบแหลม2 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
6. นายพงศักดิ์        ภาคสัมพันธุ์1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
7. นายสมบัติ          ฤทธิเดช1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
8. ร้อยตรีหญิง ศุภิสร   บุญเส็ง1 เมษายน 2564 –  31 มีนาคม 2565
9. นายเทพประทาน กิจวรรณ1 เมษายน 2565 –

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

สำนักอำนวยการ
จ้างเหมาบริการ

สถิติคดี

เรื่องปีงบประมาณ
2563
ปีงบประมาณ
2564
ปีงบประมาณ
2565
ปีงบประมาณ
2566
ปีงบประมาณ
2567
1. การคุ้มครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ตั้งผู้จัดการมรดก, ตั้งผู้อนุบาล เป็นต้น)12880142162
2. การช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชน โดยการจัดทนายความอาสาว่าต่าง, แก้ต่างในชั้นศาล16302226
3. การให้คำปรึกษา
ทำนิติกรรมสัญญา และไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
483350546768
4. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน164524201239/2025 1058/1812
5. สนับสนุนการประนอม และระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน140140102/14071/141
6. การฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคล กลุ่มต่าง ๆ350350350360
แก้ไขข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

เอกสารเผยแพร่

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะรับบุตรบุญธรรม      ถ่ายเอกสาร   4  ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม  ถ่ายเอกสาร   4  ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม    ถ่ายเอกสาร   4  ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านของสามีหรือภริยาผู้จะรับบุตรบุญธรรม   ถ่ายเอกสาร   4  ชุด
5. สำเนาใบคำสัญการสมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรม       ถ่ายเอกสาร  4  ชุด
6. สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาบุตรบุญธรรม ถ่ายเอกสาร   4  ชุด
7. สำเนาสูติบัตรผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม   ถ่ายเอกสาร   4  ชุด
8. หนังสือให้ความยินยอมของบิดาผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม  ถ่ายเอกสาร   4  ชุด
9. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม ถ่ายเอกสาร   4  ชุด
8. เงินค่าธรรมเนียม
***ในการดำเนินการพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี บริการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และค่าบริการใดๆเพราะเป็นหน้าที่ของ พนักงานอัยการตามกฎหมาย ประชาชนที่มาขอรับบริการ จะเสียค่าธรรมเนียม ในชั้นศาล ตามที่ศาล กำหนดไว้เท่านั้น***

1. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ร้อง  ถ่ายเอกสาร  4  ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรผู้พิการของคนเสมือนไร้ความสามารถ    ถ่ายเอกสาร  4  ชุด    
3. สำเนาสูติบัตรของคนไร้ความสามารถ      ถ่ายเอกสาร  4  ชุด
4. สำเนาใบสำคัญการสมรสพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ (บิดา-มารดา)  ถ่ายเอกสาร  4  ชุด
5. ใบรับรองแพทย์  ถ่ายเอกสาร  4  ชุด
6.บัตรประจำคนผู้พิการ  ถ่ายเอกสาร  4  ชุด (ถ้ามี)
7. ภาพถ่ายของผู้ไร้ความสามารถ จำนวน 4 ชุด
8. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา)  ถ่ายอกสาร  4  ชุด
9. หนังสือให้ความยินยอมของผู้มีส่วนได้เสีย (ทำที่สำนักงานอัยการ)
10. เงินค่าธรรมเนียม 
***ในการดำเนินการพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี บริการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และค่าบริการใดๆเพราะเป็นหน้าที่ของ พนักงานอัยการ
ตามกฎหมาย ประชาชนที่มาขอรับบริการ คงเสียค่าธรรมเนียม ในชั้นศาล ตามที่ศาล กำหนดไว้เท่านั้น***

1. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประชาชน ของผู้ขอรับบริการ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะขอสั่งให้เป็นคนสาบสูญซึ่งมีภูมิลำเนาหรือหายไปในเขตอำนาจศาลแพ่ง
3. สำเนาบันทึกประจำวัน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับแจ้งว่าบุคคลนั้นได้หายไปจากภูมิลำเนาเกินเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
4. ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากที่ว่าการอำเภอของคนสาบสูญ
5.ค่าธรรมเนียมศาล
***ในการดำเนินการพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี บริการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการใดๆเพราะเป็นหน้าที่ของ พนักงานอัยการตามกฎหมาย ประชาชนที่มาขอรับบริการ จะเสียค่าธรรมเนียม ในชั้นศาล ตามที่ศาลกำหนดไว้เท่านั้น

ติดต่อหน่วยงาน

แผนที่เดินทางมายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
โดย Google Map: https://maps.app.goo.gl/zYQwe85bk332KWck9