• รับทราบและสืบสานเจตนารมณ์ตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตะพังทอง และพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอ ประชุมศรีจุฬาลักษณ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมงานวันจักรี วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธี วันยุทธหัตถี วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย (ลายสือไท)

ในอดีตที่ผ่านมา สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัยมีชื่อเรียกว่า “ที่ทำการอัยการจังหวัดสุโขทัย” อาศัยอยู่ในอาคารของศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) มีอัยการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่คนแรกคือ  นายเจริญ ภมรบุตร (พ.ศ.2475-2479) พนักงานอัยการและเสมียนพนักงานปฏิบัติงานอยู่ห้องเดียวกันตลอดมา ต่อมาในปี พ.ศ.2522 นายพัชรินทร์ พูลโพธิ์ทอง อัยการจังหวัด ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดขอห้องทำงานเพิ่มอีก 1 ห้อง และได้แยกห้องปฏิบัติงานระหว่างพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ธุรการ ต่อมาในปี พ.ศ.2527 นายนิคม บุญกล่อม ขณะดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดสุโขทัย ได้ของบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ไปยังกรมอัยการ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2527 และต่อมาในปี พ.ศ.2559 สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ได้ของบประมาณไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อก่อสร้างสำนักงานใหม่ โดยได้รับอนุมัติงบก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาดสูง 3 ชั้น พร้อมบ้านพัก จำนวน 14 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบรวมถึงครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์บ้านพัก สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ ทุ่งทะเลหลวง ที่ราชพัสดุเลขที่ สท.924 ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีพุทธศักราช 2559 ได้เริ่มก่อสร้างฐานราก ในปีพุทธศักราช 2560 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบโครงการก่อสร้างฯ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และเริ่มเปิดทำการตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ในปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๓) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้

          (มาตรา ๒๗)  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

บุคลากร

ลำดับชื่อสกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายเจริญภมรบุตร2475 – 2479
2หลวงอรรถธรรมสุนธร 2479 – 2488
3นายศิริจารุนาคร2489 – 2490
4ร.ต.ต.ธำรง (สังวาลย์)จารณศรี2490 – 2491
5นายสมนึกตั้งคณะสิงห์2491 – 2495
6นายจิมวงศ์แท่นทอง2495 – 2499
7นายโชตินาถเสวี2499 – 2502
8นายแปลกอักษรกูล2502 – 2504
9นายอวบศุภลักษณ์2504 – 2505
10นายสง่าไชยพรรค2505 – 2511
11นายพิมลจันทร์ศรีวงศ์2511 – 2513
12นายเด่นภู่สุวรรณ2513 – 2515
13นายชุมแสงปิยปาณานนท์2515 – 2518
14นายอรุณสังข์ศิละ2518 – 2521
15นายวิทยาปัตตพงศ์2521 – 2522
16นายพัชรินทร์พูลโพธิ์ทอง2522 – 2525
17นายไกรสีห์พันธุใศโกมล2525 – 2526
18นายนิยมบุญกล่อม2526 – 2527
19นายสิทธาสลักคำ2527 – 2529
20นายอำไพโสมสิน2529 – 2531
21นายไพศาลหิรัญสาลี2531 – 2533
22นายอำนวยเปลี่ยนจิตรดี2533 – 2535
23นายบัณฑิตปรัชญชรินกร2535 – 2537
24นายอำนวยสาสกุล2537 – 2538
25นายอำนวยสุขเกษม2538 – 2539
26นายวันชาติสันติกุญชร2539 – 2541
27ร.ต.ประพันธ์อรรถกมล2541 – 2542
28นายบำรุงชัยแสนสุข2542 – 2543
29นายกัมปนาทนาคะเกศ2543 – 2544
30นายกรชาลจินดายะพานิชย์2544 – 2546
31นายเฉลิมพลพลญาพิพัฒน์2546 – 2547
32นายขวัญชัยสกุลสรรเสริญ2547 – 2548
33นายสุวิชชูตระกูล4 เม.ย.2548 – 30 เม.ย.2549
34นายสมชายนรัตถรักษา1 พ.ค.2549 – 31 มี.ค.2550
35นายจำรัสพุกสุวรรณ1 เม.ย.2550 – 21 ต.ค.2550
36นายวุฒิรัตน์มีผดุง31 ต.ค.2550 – 31 มี.ค.2551
37นายพิสุทธิ์จรูญโสภณศักดิ์1 เม.ย.2551 – 31 มี.ค.2553
38นางวิจิตราอิศโร1 เม.ย.2553 – 31 มี.ค.2554
39นายชวลิตบรรณเกียรติ1 เม.ย.2554 – 31 มี.ค.2555
40นายจรัญศุภรตุลธร1 เม.ย.2555 – 31 มี.ค.2557
41ดร.สิทธิพรบุญคุ้ม1 เม.ย.2557 – 31 มี.ค.2558
42นางสาวกัลยาแก้วอ้น1 เม.ย.2558 – 31 มี.ค.2560
43นายอนันต์ทองแตง1 เม.ย.2560 – 31 มี.ค.2561 
44นายชุติเดชกอนวงษ์1 เม.ย.2561 – 31 มี.ค.2563
45นายสัมพันธ์โภคบุตร1 เม.ย.2563 – 31 มี.ค.2564
46นายจตุพร จันทปลิน1 เม.ย.2564 – 31 มี.ค.2565
47นายทวีอยู่จันทร์1 เม.ย.2565 – ปัจจุบัน

สถิติคดี

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
25591021411591171131041291951031131211141,511
256089941121331061071018410794110911,229
25617410074135104125109121991231011051,270
2562718495102791241131311461271431051,320
2563123111119155122108931251229482771,331
2564103 98 107 110 144 124 120 89 106 98 123 121 1,343
256583937480859692971259210088 1,105
2566 6210679981118680698284 857
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
255933121212717371214291915116443
25602613271721539173117182954458
25611047162041743222071121237709
2562892012342102512161685240795
2563771411474223201010311067362
2564183 30 22 215 14 41 17 17 10 26 26 130 761 
2565111314824761144117152175158741681,440
256621635120251643946493563 913
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
25591710277421361161599172
256011171382223201888187173
256167168141210137111214119
2562121410978121381097116
2563176581079121051816123
256419 10 14 10 13 10 13 125
256520111058101035794 102
25668149101174121033118

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
25593284196472914467342502325633613373955,003
256039116272874966882761933902851154201654,996
256120054416921581791394304430114442413,914
25625381724200460158291412104313062483,113
25631,0152141371407310212827130149108262,249
2564101 813 102 165 219 74 96 92 45 192 3,167 764 5,830
25656582721584502417585393786564632,602
256696213179571923664278581972,162
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2559611422374233249
256011044621035916574
256110136211023322226141923219
25622020181621223532102707547479
25636070601096427213332201226534
256416 29 28 35 38 53 43 29 36 14 30 48 399 
256525112000000000 38
2566
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
255923520421 1 2 0123
25601012300023013
256110011100217418
256240102101123419
256300123310200012
256414 
2565010121010313 13
256600100001103
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
255903242001034524
2560511401532753349
256141243213701532
256211435310424331
256381792444521451
256423 
2565020021100003 9
256610000002003
ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
255911103100 20009
256001120 0113104120
256132030112201318
2562205511110541136
256361213024031225
256417 
256521102122203016
2566040080001022

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 219 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-651708  โทรสาร 055-651709
E-mail : skthai@ago.go.th

https://goo.gl/maps/f84tZAaPtyakGHCP9