ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักงานคดีศาลสูงจังหวัดตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์บ้านพัก จำนวน 12 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์บ้านพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (แบบ บก.01) งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเหล็กดัดบ้านพักราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงโรงจอดรถ สำนักงานอัยการจังหวัดตาก

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)


ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนานยน พ.ศ. ๒๕๖๔)


ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครั้งที่ 3)
รายพัสดุที่จะดำเนินการขาย คือ รถยนต์ราชการ และเครื่องเล่นบันทึกเสียงฯ


ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2)
รายการพัสดุที่จะดำเนินการขาย คือ รถยนต์ราชการ และเครื่องเล่นบันทึกเสียงฯ


ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)


ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
รายการพัสดุที่จะดำเนินการขาย คือ รถยนต์ราชการ และเครื่องเล่นบันทึกเสียงฯ


ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)


ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)


รูปภาพและกิจกรรม

วันที่ (24 พศจิกายน 2566) เวลา 07.00 น. นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตาก พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตุลาการ
ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี
ณ บริเวณอาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตาก พร้อมคณะ
ได้เข้าเยี่ยมพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล
โดยได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวแรงงานงานไทย

*****************************************************************************************************

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายชิณกรณ์ ภูบัวเพชร อัยการประจำกอง ผู้แทนอัยการจังหวัดตาก
ได้เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติฯ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม
พัฒนาจิตใจ ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดชัยชนะสงคราม ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมจังหวัดตาก
หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมี พระครูโสภณชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 11 รูป ประกอบพิธีทางศาสนาฯ

*****************************************************************************************************

วันที่14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตาก พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

*****************************************************************************************************

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โดยนายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตากพร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมวางพวงมาลา
ซึ่งประดับด้วยดอกไม้สดโทนสีชมพู เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช”
ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
และในเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่าน
ที่ทรงทำคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยตลอดมา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

*****************************************************************************************************

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตากพร้อมคณะ
เข้าร่วมงานวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว
ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตาก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
สำนักงานอัยการจังหวัดตาก , สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
เข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ในวันที่ 28 กันยายน 2566 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุดพร้อมคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดตาก
โดยมี อธิบดีอัยการ สำนักงานศาลสูงภาค 6
อัยการศาลสูงจังหวัดตาก อัยการจังหวัดตาก อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ อัยการสูงสุดได้สอบถามถึงการใช้งานอาคารสถานที่ การบริหารจัดการเอกสาร
และการจัดเก็บสำนวนรวมถึงความพอเพียงของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
พร้อมกล่าวชื่นชมบุคคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่
ด้วยอุดมการณ์ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรอัยการตามภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ

*****************************************************************************************************

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
โดย นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตาก และคณะ
เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ หอกิตติคุณ ริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
โดย นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตาก และคณะ
เข้าร่วมการวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พร้อมทั้งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี
ณ ศาลจังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตากและคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
ณ อาคารหอกิตติคุณ ริมปิงอำเภอเมืองตาก
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

*****************************************************************************************************

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
โดย นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดตาก
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ณ อาคารหอกิตติคุณ ริมปิง อำเภอเมืองตาก
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

*****************************************************************************************************

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สำนักงานจังหวัดตาก
โดย นายธราสิทธิ์ วิชัยดิษฐ์ อัยการจังหวัดประจำสักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ
ได้เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565
ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
โดยนายธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนา
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธุปเทียน , ร่วมลงนามถวายพระพร
และเข้าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม , พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดตาก พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดินของจังหวัดตาก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธรูปประจำจังหวัด
(พระพุทธรูปแสงทอง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเวลา ๑๘.๓๐ น. ได้ร่วมกับจังหวัดตากประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

*****************************************************************************************************

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
โดยนายธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดตาก พร้อมบุคลากร
ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ทั้งนี้ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดตาก
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

*****************************************************************************************************

.

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดตาก พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

.

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดตาก
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดอัมพวัน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

.

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โดย นายธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดตาก พร้อมคณะ
ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” ครั้งที่ ๒๘
จังหวัดตาก
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานฯ ดังกล่าว
โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางรัชนี กันทะสี ยุติธรรมจังหวัดตาก
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน

*****************************************************************************************************

.

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
โดย นายธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดตาก พร้อมคณะ
ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

.


วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2565 นายธเนศ ทองไทย อัยการจังหวัดตาก
ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจำปี 2565 ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

*****************************************************************************************************

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสุรพล ตวงหิรัญวิมล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดตาก พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายภาณุ ขวัญยืน อัยการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวสุภิญญา อัครศิษฎ์ ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
และนายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดตาก
และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และกิจกรรมเพื่อสังคม วันสถาปนาองค์กรอัยการ ๑๒๘ ปี

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โดยนายภาณุ ขวัญยืน อัยการจังหวัดตาก พร้อมบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุด
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และกิจกรรมเพื่อสังคม วันสถาปนาองค์กรอัยการ ๑๒๘ ปี ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตาก
โดยมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเฝ้าระวังการติดเชื้อโรค COVIC-๑๙ ในโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
จังหวัดตาก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ที่เข้ารับการรักษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ให้ผ่านพ้นวิกฤตของโรค COVIC-๑๙ ในครั้งนี้


ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โดยนางสาวเบญจวรรณ พินิจสุวรรณ รองอัยการจังหวัด
ได้เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

           เมื่อครั้งอดีตกาลสำนักงานอัยการจังหวัดตาก  มีชื่อเรียกว่า “ที่ทำการอัยการจังหวัดตาก”  อาศัยอยู่ในอาคารของศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง   จังหวัดตาก มีอัยการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่คนแรกคือ ขุนวรนาทบริหาร ( พ.ศ.๒๔๗๘ – ๒๔๗๙ )  โดยพนักงานอัยการและเสมียนพนักงานปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ในห้องเดียวกัน  ซึ่งคับแคบมากสำหรับสถานที่ทำการในขณะนั้น

           ต่อมาเมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๒๕๔๑  นายปราโมทย์  ศรีเตียเพ็ชร  อัยการจังหวัดตากในขณะนั้น  ได้เล็งเห็นถึงความคับแคบและไม่สะดวกสบายในภายหน้า  เนื่องจากปริมาณผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเพิ่มปริมาณมากขึ้น  ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสำนักงานแห่งใหม่  โดยเริ่มจากขอแบ่งที่ดินจากสำนักงานจังหวัดตาก  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เพื่อหาที่ดินก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่  และขอรับงบประมาณจากสำนักงานอัยการสูงสุดและเริ่มการก่อสร้างเมื่อประมาณ  ปี พ.ศ.๒๕๔๑  และแล้วเสร็จเมื่อประมาณปี  พ.ศ.๒๕๔๓  และเริ่มทำการยังสำนักงานแห่งใหม่  เมื่อวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๔๓

            สำนักงานอัยการจังหวัดตาก  เป็นอาคาร  ๓  ชั้น  บนเนื้อที่ประมาณ  ๔  ไร่เศษ  ตั้งอยู่ใกล้ศาลจังหวัดตาก  ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง จังหวัดตาก  โดยมีอัยการจังหวัดคนแรกได้ปฏิบัติหน้าที่อัยการจังหวัดในอาคารหลังใหม่คือ นายปราโมทย์  ศรีเตียเพ็ชร  และปัจจุบันอัยการจังหวัดที่ปฏิบัติราชการอยู่คือ นายภาณุ ขวัญยืน ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดตาก  

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตราสัญลักษณ์

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

             สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการ
และเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการ
และเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
และเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับ
กับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้ การกำหนด
เครื่อง หมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ
ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๑๒๙) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑๐๔-๑๐๕ และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี
ฉบับที่ ๗๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๑ หน้า ๔-๕
กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐาน
เหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์   เครื่องหมายราชการ
และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็นรูป
พระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์
รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมาย
ด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

โครงสร้าง (Structure)

วัฒนธรรมองค์กร

ข้าราชการอัยการ

นายรณรงค์ พิกุลทอง
อัยการจังหวัดตาก
นายกษิดิ์เดช เรืองสว่าง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายพัฒนา เอี่ยมสุภาษิต
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
น.ส.เบญจวรรณ พินิจสุวรรณ
รองอัยการจังหวัด
นายอรรถวุฒิ ศรียาภัย.
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายชิณกรณ์ ภูบัวเพชร
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

นางสาวทิพย์สุดา ร้านเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
นางสาวดุจชฎา มาพิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนัชรี ขวัญวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนิศา ปิ่นมณี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายภาสกร หัตถผะสุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสมใจ ศรพิชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววิมลสิริ แก่นคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ ตาลาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.นวรัตน์ จันทร์เจนจบ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ศิวะพิมล
นิติกรปฏบัติการ
นายปิยครุฑ วนพงศธร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววชิรกุล คชแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ
น.ส.กิตติกา จันทร์กระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายเจษฏา คงเมือง
พนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการ

นายศราวุธ รัตนโมรา
พนักงานขับรถยนต์
นางอำนวย อยู่เบิก
พนักงานรักษาความสะอาด
นางจำปี แก้วอยู่
พนักงานรักษาความสะอาด
นางสาวจันจีรา กันเกิด
พนักงานรักษาความสะอาด
นายจรัญ โมมีเพ็ชร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบุญญฤทธิ์ กันอิน
คนสวน
นายราญ นกเพชร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นาย-
คนสวน
นายโสดา ขันติวงษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ทำเนียบผู้บริหาร

         ๑. ขุนวรนาทบริหาร                  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๔๗๘ – พ.ศ.๒๔๗๙

           ๒. นายภุชฌงค์ บุญนาค            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๔๗๙ – พ.ศ.๒๔๘๐

           ๓. นายศิริ จารุนาคร                             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๔๘๐ – พ.ศ.๒๔๘๑

           ๔. เจ้าสุริยา ณ ลำพูน                         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๔๘๑ – พ.ศ.๒๔๘๕

           ๕. นายสิทธิ การสุทธิ์                           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๔๘๕ – พ.ศ.๒๔๙๗

           ๖. นายโชติ นาคเสวี                             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๔๙๗ – พ.ศ.๒๔๙๙

           ๗. นายฉิม วงค์แท่นทอง                   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๔๙๙ – พ.ศ.๒๕๐๑

           ๘. นายจำรูญ อรรถธรรมสุนทร          ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๕๐๑ – พ.ศ.๒๕๐๓

           ๙. นายผาด เสมอพงษ์                      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๕๐๓ – พ.ศ.๒๕๐๔

           ๑๐.นายปริญญา แดงประดับ            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๕๐๔ – พ.ศ.๒๕๐๘

           ๑๑. นายแจ้ง โชติดิลก                       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๕๐๘ – พ.ศ.๒๕๑๒

           ๑๒.นายไพจิตร พิศาลสฤษกรรม      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๕๑๒ – พ.ศ.๒๕๑๖

           ๑๓.นายประสาน บณฑุรัตน์               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๕๑๖ – พ.ศ.๒๕๒๐

           ๑๔.นายอุดร ตู้จินดา                          ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๕๒๐ – พ.ศ.๒๕๒๒

           ๑๕.นายสนิท สนั่นศิลป์                     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๕๒๒ – พ.ศ.๒๕๒๔

           ๑๖.นายสิรินทร์ เฉลิมวัฒน์               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      พ.ศ.๒๕๒๔ – พ.ศ.๒๕๒๗

           ๑๗.นายสมบูรณ์ รัฐปัตย์                  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑๖ เม.ย.๒๗ – ๑ ธ.ค.๒๘

           ๑๘.นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๒ ธ.ค.๒๘ – ๒๐ เม.ย.๒๙

           ๑๙.นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๒๑ เม.ย.๒๙ – ๑ พ.ค.๓๐

           ๒๐.นายวิเชียร พิจิตรศิริ                    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๒ พ.ค.๓๐ – ๗ พ.ค.๓๒

           ๒๑.นายสมภพ กิติสุธาธรรม            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๘ พ.ค.๓๒ – ๓ พ.ค.๓๕

           ๒๒.ร.อ.วิวรรธน์ เพิ่มพูน               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๔ พ.ค.๓๕ – ๒ พ.ค.๓๖

           ๒๓.นายประยุทธ์ พร้อมเพรียง        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๓ พ.ค.๓๖ – ๓๐ ก.ย.๓๘

           ๒๔.นายนิพนธ์ วรรธนะโกวินท์         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ ต.ค.๓๘ – ๓ ต.ค.๓๙

           ๒๕.นายปรีชา เชื้อพลากิจ               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๔ ต.ค.๓๙ – ๓๐ เม.ย.๔๑

           ๒๖.นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ พ.ค.๔๑ – ๓๐ เม.ย.๔๓

           ๒๗.นายวิโรจน์ อรุณโรจน์                 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ พ.ค.๔๓ – ๓๐ เม.ย.๔๔

           ๒๘.นายสุนทร สุรวัฒนาวงศ์           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ พ.ค.๔๔ – ๓๐ เม.ย.๔๕

           ๒๙.นายจรัส มีสิน                             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ พ.ค.๔๕ – ๒๕ เม.ย.๔๖

           ๓๐.นายนฤมิต แอกทอง                   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๒๘ เม.ย.๔๖ – ๒ พ.ค.๔๗

           ๓๑.นายณภัทร์ ศักดิพิบูลย์จิตต์        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๓ พ.ค.๔๗ – ๑ เม.ย.๔๘

           ๓๒.นายปารเมศ อภัยสุวรรณ           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๔ เม.ย.๔๘ – ๓๐ เม.ย.๔๙

           ๓๓.นายสุเทพ ตันติรัศมี                    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ พ.ค.๔๙ – ๑ เม.ย.๕๐

           ๓๔.นายสิปทิศ รพีมนัส                     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๒ เม.ย.๕๐ – ๓๑ มี.ค.๕๑

           ๓๕.นายบุษย์ สิทธิพันธ์                     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ เม.ย.๕๑ – ๓๑ มี.ค.๕๒

           ๓๖.นายบุญส่ง เนตรปฐมพรกิจ       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ เม.ย.๕๒ – ๓๑ มี.ค.๕๓

           ๓๗.นายพิสุทธิ์ จรูญโสภณศักดิ์        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ เม.ย.๕๓ – ๓๑ มี.ค.๕๔

           ๓๘.นายสุรพงศ์ ศันติวิชยะ                ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ เม.ย.๕๔ – ๑ เม.ย.๕๕

           ๓๙.นายอำนวย สามงามน้อย          ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๒ เม.ย.๕๕ – ๓๑ มี.ค.๒๖

           ๔๐.นายพงษ์ศักดิ์ อิสริยะวิญญู        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ เม.ย.๕๖ – ๓๑ มี.ค.๕๘

           ๔๑.นายธวัชชัย หัตถะปนิตร์         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ๑ เม.ย.๕๘ – ๓๑ มี.ค.๕๙

           ๔๒.นายสมพงษ์ ตั้งศิริ              ดำรงตำแหน่งตั้งแต่       ๑ เม.ย.๕๙ – ๒ เม.ย.๖๐

           ๔๓.นายปกาศิต เหลืองทอง         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่       ๓ เม.ย.๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑

           ๔๔.นายสุกิจ  นาพุก                ดำรงตำแหน่งตั้งแต่       ๒ เม.ย.๖๑ – ๓๑ เม.ย. ๖๓

           ๔๕.นายประสงค์  กิ่งพุทธพงษ์     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่       ๑ เม.ย.๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๖๔

           ๔๖.นายภาณุ ขวัญยืน               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่       ๑ เม.ย.๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๖๕

           ๔๘.นายรณรงค์ พิกุลทอง               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่       ๑ เม.ย.๖๖ – ปัจจุบัน

สถิติคดี สำนักงานอัยการจังหวัดตาก

การประกันตัวผู้ต้องหา

1.  ผู้มีสิทธิขอประกัน ผู้ที่มีสิทธิยื่นขอประกันได้ คือ  ผู้ต้องหา/จำเลยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.  ผู้มีอำนาจให้ปล่อยชั่วคราว หัวหน้าพนักงานสอบสวน  หัวหน้าพนักงานอัยการหรือหัวหน้าศาล
3.  สถานที่ที่ติดต่อ
1.  เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวน หากส่งสำนวนมายังพนักงานอัยการ ให้ยื่นต่อพนักงานอัยการ  ณ  สำนักงานอัยการจังหวัดตาก  ที่รับสำนวน
2.  เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาล
3.  เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
4.  เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาชั้นศาลต้นหรือศาลอุทธรณ์ ไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
5.  เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นหรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้
4.  หลักประกันที่จะนำมาขอประกัน หลักประกันที่จะนำมายื่นขอประกันมี 3 ชนิด คือ
1. มีเงินสดมาวาง
2. มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง
3. มีบุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์
5.  การขอถอนประกัน ในกรณีที่นายประกันมีความประสงค์จะขอถอนสัญญาประกัน หรือขอถอนหลักประกัน ย่อมทำได้โดยผู้ทำสัญญาประกันมอบตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน อัยการ หรือเมื่อฟ้องต่อศาลแล้ว ให้ส่งมอบจำเลยคืนต่อศาล
6.  หน้าที่และความรับผิดของนายประกัน เมื่อนายประกันได้ยื่นคำขอประกันและ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือศาล ได้มีคำสั่งอนุญาตและปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้ว  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
–  นายประกันเมื่อทราบนัดแล้ว  มีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหามามอบให้แก่พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการหรือศาลเพื่อฟังคำสั่งของเจ้าพนักงานนั้นๆ หากได้รับทราบนัดแล้ว  ต่อมามีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถมาตามนัดจะต้องติดต่อก่อนวันนัด  เพื่อขอเลื่อนนัดพร้อมแจ้งเหตุขัดข้อง
–  เมื่อผิดสัญญา นายประกันจะต้องรับผิดชดใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
– หน้าที่ของนายประกันเป็นเรื่องเฉพาะตัว  หากผู้ประกันตายก่อนผิดสัญญาประกัน สัญญาประกันก็ระงับความรับผิดตามสัญญาประกันไม่ตกทอดไปยังทายาท
7. สิทธิของนายประกันเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี
– นายประกันอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหา หรือจำเลยได้
– ถ้าไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหา หรือจำเลยนั้นได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจที่ใกล้ที่สุด
– จะต้องเสียค่ายานพาหนะ เมื่อเจ้าพนักงานจัดส่งผู้ต้องหา หรือจำเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล
– ผู้ประกันมีสิทธิร้องขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน  หัวหน้าพนักงานอัยการ หรือหัวหน้าศาลลดค่าปรับได้ เมื่อผิดสัญญาประกัน
8. การขอคืนหลักประกัน นายประกันมีสิทธิขอหลักประกันคืน ได้ดังนี้
– เมื่อมอบตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยคืนต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
– เมื่อคดีถึงที่สุด หรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไป เช่น  พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา  และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ  เป็นต้น
9. หลักฐานในการขอประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ของนายประกันและคู่สมรส (หากมี)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนายประกัน และคู่สมรส (หากมี)
3. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสหรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตร
10. หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว
– โฉนดที่ดิน, น.ส. 3 ก. หรือ น.ส.3
– เงินสด,พันธบัตรรัฐบาล,สลากออมสิน
– สมุดเงินฝากประจำ
– ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
– เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
– หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
11. เอกสารประกอบเพิ่มเติม
– หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน
– หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ (กรณีใช้สมุดเงินฝาก)
– กรณีใช้บุคคลเป็นประกัน ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ตำแหน่งระดับ และอัตราเงินเดือน  (เฉพาะของศาลจะต้องระบุว่า  ปัจจุบันเงินเดือนคงเหลืออยู่เท่าไร) 
12. กรณีใช้หลักประกันเดิม
– มีการวางเงินสด หรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน  และยังไม่ได้รับหลักประกันคืน
– พนักงานอัยการเห็นสมควรถือว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันชั้นพนักงานสอบสวน
13. การใช้ตำแหน่งบุคคลเป็นประกัน


หมายเหตุ
– ศาลอนุญาตให้เฉพาะข้าราชการประจำและสมาชิกรัฐสภา,  ข้าราชการการเมือง เท่านั้น
– บุคคลอื่นๆ  ตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๘ หมู่ที่ ๙ ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๕๑๑๐๐๕
โทรสาร : ๐๕๕-๕๑๑๐๐๕ ต่อ ๑๒๐
IP Phone : ๕๕๒๖๑๒
E-mail : tak@ago.go.th