ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง
ประกาศ
ณ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/10/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256729/09/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระ และสบู่เหลวล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/09/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/9/66
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 256727/09/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/09/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/09/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/09/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/09/66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/08/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/08/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/06/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพาหนะเหมาจ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/05/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง ตัดสติ๊กเกอร์ชื่อพนักงานอัยการติดป้ายอะคริลิค และตัดสติ๊กเกอร์ติดทำเนียบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/03/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/01/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/01/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/09/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/09/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระ และสบู่เหลวล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/09/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง และตัดสติ๊กเกอร์ติดป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/09/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ และใช้สถานที่ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง ตัดสติ๊กเกอร์ชื่อพนักงานอัยการติดป้ายอะคริลิค และตัดสติ๊กเกอร์ติดทำเนียบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/03/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/01/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/10/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/09/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระ และสบู่เหลว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/09/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/09/64
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 256528/09/64
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๖ >> นายปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และในช่วงค่ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา


งานพิธีวางพานพุ่ม “วันรพี”

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ >> นายปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา “วันรพี ประจำปี 2566 ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และในช่วงค่ำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา


โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและการแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและการแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ได้ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ อาคารสร้างเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลหาดทนง หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ ๔ ก.ค.๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูตร ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดมณีสถิตกปฏิฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ได้ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาบางแกรก หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่ ๙ มิ.ย.๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิ.ย.๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักกากะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว)


พิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ


โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๖ >> ท่านนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการอัยการ ธุรการ และลูกจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสำนักงานองคมนตรี ได้นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร ณ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลานสักวิทยา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๕o คน


กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ได้ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทองหลาง ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๖ >> สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาพะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

เมื่อวันที่ ๖ พ.ศ.๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ผี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


Show More Show Less
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดคลองเคียน ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๖ >> ท่านปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ได้ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดหนองสะแก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


พิธีบวงสรวงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สมเด็จพระชนกาธิบดี และพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๖ >> นายปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สมเด็จพระชนกาธิบดี และพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ บริเวณอนุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก บนยอดเขาสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


งานออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๖ >> นายปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุกรัษ์มรดกไทย

เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๖ >> นายปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุกรัษ์มรดกไทย ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัอุทัยธานี


กิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๖ >> คณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี นำโดย ท่านวิทยา ศรีอุดม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ออกเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง อำเเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๖


กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๖ >> สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดทัพทันวัฒนารามบ้านทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๖ >> นางสาวทิพวรรณ หิรัญ นิติกiปฏิบัติการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและบุคคลในครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริการบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ณ องค์การบริการส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี


พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เมื่อวันที ๒๔ ก.พ.๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ.๒๕๖๖

เมื่อวันที ๑๗ ก.พ.๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๖ >> สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี


โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาหนี้นอกระบบ


กิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ

มื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๖ >> สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี ออกเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ ณ เทศบาลตำบลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีลาสิกขา ปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีลาสิกขา ปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท
๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์(ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์(ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ

มื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๖ >> สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี ออกเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลตำบลหนองฉาง ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๖ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๖  >>ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีอุปสมบท และพิธีฉลองพระภิกษุใหม่ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๖  >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีอุปสมบท และพิธีฉลองพระภิกษุใหม่ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีปลงผมนาค ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๙ ม.ค.๖๖ >>สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๕ >> สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี ออกเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๕ ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 << สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๕ << นายวิทยา ศรีอุดม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณด้านหน้าวิหารแก้ว 100 เมตร วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๕ << ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๕ >> สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี ออกเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๕ >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาสังฆสภา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง


ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. >> ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อปวงชนชาวไทย ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวสาร จาก สคบ.


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี  ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น ๒ ถนนวงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๓๐๓๘ อยู่ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการพร้อมกันทั่วประเทศ  รวมทั้งหมด   ๗๕ จังหวัด  และของสาขาจำนวน ๓๐ แห่ง  ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีการทำงานต่อเนื่องมาจากสำนักงานเดิมคือ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ที่ก่อตั่งมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕

ปัจจุบันสำนักงานฯมีพนักงานอัยการที่ได้รับแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการ ได้แก่ นายณัฐคม  โพธิ์ทอง ในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี  นายวิทยา ศรีอุดม  ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี  พันตำรวจโท เอกพล บงกชมาศ  ตำแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และมี นางสาวทิพวรรณ หิรัญ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร


ภารกิจและหน้าที่

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานีมีภาระกิจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  
1. รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย    
2. ร้องขอจัดการมรดก
3.  ร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
4. ร้องขอให้ศาลสั่งให้รับบุตรบุญธรรม
5.  ร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ
6.  ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง
7.  ร้องขอให้ศาลสั่งถอนอำนาจปกครอง
8.  จัดทนายความอาสาให้กับราษฎรผู้ยากจนในคดีแพ่ง
9.  ประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและอาญาในความผิดอันยอมความได้
10.  การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การบังคับคดีขอหน่วยงานของรัฐ

            เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงความรู้และสิทธิตามกฎหมาย สำนักงานได้มีการทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์ปรึกษากฎหมาย  ๗ ศูนย์ ดังนี้

            ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านไร่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5653-9107 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เบอร์โทรศัพท์ 0-5698-9603  ศูนย์เทศบาลตำบลทัพทัน เบอร์โทรศัพท์ 0-5654-0245 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า  เบอร์โทรศัพท์ 0-5650-3533  ศูนย์เทศบาลตำบลหนองฉาง เบอร์โทรศัพท์ 0-5653-2333 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  เบอร์โทรศัพท์ 0-5698-5560  ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบล     หนองกลางดง  เบอร์โทรศัพท์ 0-5698-5560

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายปกรณ์ เทศทำนุ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี

นายวิทยา ศรีอุดม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

พ.ต.ท.เอกพล บงกชมาศ
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วขเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี

ข้าราชการธุรการ

นางสาวนันท์นภัส บุญนิล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี

นายณัฐศักดิ์ ดิษประภัส
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ สง่าชาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัชรี เจนทัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวทิพวรรณ หิรัญ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววีรณัฏฐา ภูสีน้อยปริตร
นิติกรปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

นายอรรถพร พูลเผ่า
นิติกร

นายรังสรรค์ แม่นศร
พนักงานขับรถยนต์

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
1.  ทะเบียนบ้านของผู้ตาย
2.  ทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
3.  ใบมรณบัตรของผู้ตาย
4.  ใบมรณบัตรของบิดามารดา  กรณีบิดามารดาของผู้ตาย  (เจ้ามรดก)  ถึงแก่ความตายก่อนแล้ว
5.  ทะเบียนสมรสของสามี  หรือ  ภรรยาของผู้ตาย
6.  ทะเบียนสมรส  และ / หรือ  ทะเบียนการหย่าของสามีภรรยาของผู้ตาย
7.  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล  ของทายาทและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย
8.  สูติบัตรของบุตรของผู้ตาย  กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือ  ไม่สามารถให้ความยินยอมได้
9.  บัตรประจำตัวข้าราชการ  บัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้ร้องขอฯ
10. พินัยกรรมของผู้ตาย  (ถ้ามี)
11. หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
12. บัญชีเครือญาติ13. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย  เช่น  โฉนดที่ดินและสัญญาจำนองทะเบียนรถจักรยานยนต์  ทะเบียนรถยนต์   อาวุธปืน   สมุดเงินฝากธนาคาร   ใบหุ้น    และอื่น  ๆ  เป็นต้น
14. บัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือ  บัตรประจำตัวประชาชน  และ  ทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมทุกคน

หมายเหตุ         จัดเตรียมสำเนาเอกสารทุกรายการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  4  ชุด

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี  (ชั้น 2) ถนนวงศาโรจน์
 ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-513038  ต่อ 205,206
FAX: 056-513038  ต่อ 207
Email: uthai-lawaid@ago.go.th