ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการภาค 7 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2566) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ สำนักงานอัยการทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 และนายศราวุธ พูลสุข อัยการจังหวัดทองผาภูมิ รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ การตรวจติดตามความเสียหายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ รวมถึงลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมด้านสถานที่ในการปฏิบัติราชการ การให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายศรัณย์ ถิรพัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงานสำนักอัยการภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ณ สำนักงานอัยการภาค 7 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 และข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับ

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 นายฉัตรชัย ใจดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร จัดกิจกรรมปล่อยปลา และลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สำนักงานอัยการภาค 7 จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักอัยการภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ณ สำนักงานอัยการภาค 7 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 และข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับ


           

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7

สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ณ จังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.

ต้อนรับท่านอัยการสูงสุด เยี่ยมเยือนสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

โครงการสำนักงานจิตอาสาทำความดีเพื่อประชาชนและสังคม

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7  

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์    2546 ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 71/2546  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546

 • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด
 • อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด
 • อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
 • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 
 • ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสาร พ.ศ.2554

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ข้าราชการอัยการ

นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
 รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7

นายสมชัย จันทรมัสการ
รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง
 รักษาการในตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7

 
  


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 7

นายนิเวศน์ รุ่งสาคร
อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 7

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค 7

นายรักษพงษ์ วงศ์ห้าวศึก
อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค 7


นายคมสัน เพชรฉวี
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อัยการศาลสูงจังหวัดราชบุรี

นายสุเมธ สิงคารวานิช
อัยการอาวุโส
อัยการศาลสูงจังหวัดราชบุรี

นายอานนท์ ปราการรัตน์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อัยการศาลสูงจังหวัดนครปฐม

นายชาญชัย ปัทมาสน์
อัยการอาวุโส
อัยการศาลสูงจังหวัดนครปฐม

นายสอาด สุขเสดาะ
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อัยการศาลสูงจังหวัดกาญจนบุรี

นายไพรัช เชื้อทองฮัว
อัยการอาวุโส
อัยการศาลสูงจังหวัดกาญจนบุรี

ว่าที่ร้อยตรี มิตร มูลสวัสดิ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อัยการศาลสูงจังหวัดเพชรบุรี

นายบุญธรรม วิริยะประสิทธิ์
อัยการอาวุโส
อัยการศาลสูงจังหวัดสุพรรณบุรี

ร้อยตำรวจเอก ณรงค์ น้อยเลิศ
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิทยา หวังประดิษฐ์
อัยการอาวุโส
อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรสาคร

นายเฉลิมพันธ์ ประทีปถิ่นทอง
อัยการอาวุโส
อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรสงคราม

นายมนตรี นามขาน
อัยการอาวุโส
อัยการศาลสูงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักอำนวยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7

นางสาวณัชนันทน์ ลำเภา
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7

นางสาวปัตสุใจ เริ่มเสริมสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสิริพร อยู่จงดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจิตรมาส เลาหวัฒนากุล
นิติกรชำนาญการ

นางปุณยวีร์ รุ่งวิวัฒนกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชนนิกานต์ สิริคณาภรณ์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ล่าดี้
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชัญญาณัฐศุ์ ทรัพย์จามิกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวมาริษา มาลัยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดราชบุรี 

นางสาวริญดา เทียมแสงอรุณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววรพนิต ณ.จันทร์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพรชนก สร้อยตา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญวดี กล่อมวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวนพรัตน์ สารีวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวรยา บุญมา แสงบุญ
นิติกรชำนาญการ

นางสาววิภาวรรณ์ กาญจนวงศ์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศศิธร มูลแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวนพรัตน์ ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนวพร งามละมัย
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเฉลิมพร สิทธิศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ

นางนันท์พร บุญเสวก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดนครปฐม

นายพศวัต คำมินเสส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธนณัฏฐ์ บุญศิริพิศ
นิติกรชำนาญการ

นางนันท์นภัส ชดคล้าย
นิติกรชำนาญการ

นางมณเฑียร ศรีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรสาคร

นางพจณี ทองชิว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายภูมิพัฒน์ พรมวงษ์
นิติกรชำนาญการ

ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรสงคราม

นายอำนวย ลิ้นจี่
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสัญญา สุขสำราญ
นิติกรชำนาญการ

ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวจุฑามาศ ปานประทีป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเฉลิมรัตน์ ภู่สมบุญ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวศรสวรรค์ วันเสือ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวมุจลินท์ อินทร์เนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวศิรินทิพย์ ปรีดิ์เปรม
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกัญภร พัฒน์แก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

นางช่อองุ่น ศิริอาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถิติคดี

สถิติการดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์ ฎีกา ประจำปี 2564
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7

 • แบบรายงานสถิติคดีหรือผลงาน
 • สถิติการดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์ของอัยการศาลสูงจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
 • แบบรายงานสถิติคดีหรือผลงาน

สถิติการดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์ ฎีกา ประจำปี 2562
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7

 • อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 
 • รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
 • อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 7
 • อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค 7                     
 • ศาลสูงจังหวัดภายในภาค 7
 • ชั้นอุทธรณ์
 • ชั้นฎีกา                       

สถิติการดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์ ฎีกา ประจำปี 2561
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7

 • อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
 • รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
 • อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 7
 • อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 7
 • อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค 7
 • รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
 • อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
 • ศาลสูงจังหวัดภายในภาค 7
 • ชั้นอุทธรณ์          
 • ชั้นฎีกา    

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางกฎหมาย

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
เลขที่ 48/1 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3232-7125 E-mail : region7-appeal@ago.go.th