ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน ขณะ และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่อยงานของรัฐต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน ขณะ และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566       

ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2566
ณ องค์พระปฐมเจดีย์       

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

                 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด อยู่ภายใต้กำกับดูแลสำนักงานอัยการภาค 7 โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2538 โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดสรรเงินงบประมาณให้ทำการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม บริเวณถนนหน้าพระ

                เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ  ครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้ย้ายที่ทำการมายังชั้น 3 ของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 1 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ตามประกาศ

หน้า 9

เล่ม 128 ตอนที่ 66 ก                       ราชกิจจานุเบกษา                        2 กันยายน 2554

ประกาศคณะกรรมการอัยการ

        เรื่องการแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554

————————-

       (44) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

       (ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆซึ่งอยู่ในเขตอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งว่าด้วยการนั้น

       (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

       ให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

       (ก) สำนักอำนวยการ มีอำนาจและหน้าที่

           1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารบุคคล งานเลขานุการ นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

       2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้

         มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

         (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

         (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

         (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือ  พนักงานอัยการ

         (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้

         (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

         (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้

         (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

         (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

         (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี

         (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

         (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด

         ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้

          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

                                                           :: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
ลำดับชื่อสกุลตั้งแต่ถึง
1นายประสิทธิ์ปทุมารักษ์8 ส.ค. 2538ถึง 30 เม.ย. 2539
2นายชูเกียรติชโลธร1 พ.ค. 2539ถึง 30 ก.ย. 2539
3นายชัยโรจน์เกิดวิบูลย์เวช1 ต.ค. 2539ถึง 30 เม.ย. 2541
4ร.อ.อำนวยจีนถนอม1 พ.ค. 2541ถึง 30 เม.ย. 2542
5นางลัดดาวัลย์สินธุรักษ์1 พ.ค. 2542ถึง 30 เม.ย. 2543
6นายวีระชัยทรัพยวณิช1 พ.ค. 2543ถึง 30 ก.ย. 2544
7นายมนต์ชัยบ่อทรัพย์1 พ.ค. 2544ถึง 6 พ.ค. 2545
8นายสมนึกโอภาปัญญโชติ7 พ.ค. 2545ถึง 27 เม.ย. 2546
9นายสมชายเก้านพรัตน์28 เม.ย. 2546ถึง 2 พ.ค. 2547
10นายถวัลอิ่มเอิบ3 พ.ค. 2547ถึง 17 ส.ค. 2547
11นายวิเชียรสุดรุ่ง18 ส.ค. 2547ถึง 3 เม.ย. 2548
12น.ส.จิตยินติรณวัตถรณ์4 เม.ย. 2548ถึง 30 เม.ย. 2549
13นายอภิชาติต่อดำรงค์1 พ.ค. 2549ถึง 6 ส.ค. 2549
14นายสุรจิตพัฒนสาร7 ส.ค. 2549ถึง 1 เม.ย. 2550
15นางภาวนายิ่งวิริยะ2 เม.ย. 2550ถึง 1 เม.ย. 2551
16ร.ต.อ.โชคชัยสิทธิผลกุล2 เม.ย. 2551ถึง 1 เม.ย. 2552
17นางเกวลีจินดาสมบัติเจริญ2 เม.ย. 2552ถึง 31 มี.ค. 2553
18นายปรัชญาศรีอัมพรแสง1 เม.ย. 2553ถึง 31 มี.ค. 2554
19นางสาวสุพัฒนาคงเจริญ1 เม.ย. 2554ถึง 1 เม.ย. 2555
20นายไพโรจน์เจียมสุบุตร2 เม.ย. 2555ถึง 31 มี.ค.2557
21นายต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์1 เม.ย. 2557ถึง 31 มี.ค.2558
22นายมานะจั่นแย้ม1 เม.ย. 2558ถึง 31 มี.ค. 2559
23นายประกิตกิตอำนวยพงษ์1 เม.ย.2559ถึง 31 มี.ค. 2560
24นางสาวรสรินหงษ์วิบูลผล1 เม.ย. 2560ถึง 31 มี.ค. 2561
25นายเชาวฤทธิ์จันทร์สนาม1 เม.ย.2561ถึง 31 มี.ค. 2562
26นางสาวณัฐหทัย ชีวรัฐอุทัยวงศ์1 เม.ย. 2562ถึง 31 มี.ค. 2563
27นายศรัณยพงษ์รังสีบัวคลี่1 เม.ย.2563ถึง 31 มี.ค. 2564
28พ.ต.ต.ไพฑูรย์สาเพิ่มทรัพย์1 เม.ย.2564ถึง 31 มี.ค. 2566
29นางสาวดวงเดือนสุทธาชีพ1
เม.ย.2566
ถึงปัจจุบัน

นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


นางสาวกชวรรณ จันทร์เณร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวอภิญญา ศิริพงษ์เวคิน
รองอัยการจังหวัด

นางวรรณา บุญเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาการในตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาววิชชุดา เมืองจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายทรงศักดิ์ สว่างเย็น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพงศธร เกรอด
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวชยุดา ทองสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพิภพ บุษบา
พนักงานขับรถ

สถิติคดี

สำนวน ส.1 (สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2558294433262734403335405438433
2559264133303840274444 30 32 38423
2560 31 28 28 24 18352029 17 22 2129   301
2561231516 1533 162125 18 22 19 15 236
256215171526 23 18  10 19 30 17 22 7 219
2563 1214 17  19 821  1111  22 11 14 7167 
2564 2 911  1211 12 10  811  107
25651278232286

สำนวน ส.1 ฟ (สำนวนฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
255830441300883337
2559040112123 3 7 125
2560 4 1 3 0 2 144 2 7 3 7 38
25617411647431074370
2562574 5 3 2 7 113  53
 2563 6 4 0 1 0 3 5 1 27
 2564 2 1 1 3 0 0 2 0 14
2565140000000

สำนวน ส.2 (สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
255832625021034028
2559223220121 1 0 016
2560 4 3 5 3 0 32213 1 228
 2561 3 5 2 4 3 1 1 25
2562101 4 3 0 25
 2563 2 3 1 2 0 0 0 20
2564  2 0 1 1 0 2 2 0 1 0
256502001003

สำนวน ส.2 ก (สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา เฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
25580000000030519
2559010040625 6 5 029
2560 3 1 0 0 235716 140 4 55
2561  2 12 12 7 5 273 
2562421 1 3 2 3 33 33
 2563 010  4 316  5 2 256 
2564  0 7 7 2 5 0 2 26
2565020001000

สำนวน ส.4 (สำนวนฟ้องความอาญา)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2558294430262734413529365337421
2559243932303740234240 29 37 36409
2560 30 25 28 25 1831192713 20 16 27 279
256119131614 30 161524 16241813 218
 256214 17  1719 27 16  920 25  18 12203 
 2563 11 12 10 13 619  11 8 415 125 
2564  811  4 412  12 8 10 992 
25651237322296

สำนวน ส.5 (สำนวนความแพ่ง)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
25580000000000000
2559000000000 0 0 0 0
2560 0 0 0 0 0 0 00 000 0 0
2561000 0 00 0 00 000 0
 2562 0 0 0 0 0 0 0
2563  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2564 0 0 0 0 0 0 0 0
2565000000000

สำนวน ส.6 (สำนวนอุทธรณ์)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
25581110000110016
2559001000000 0 0 01
2560 0 0 0 0 1000 0 0 0 01
25612000 0 000 00 0 02
 2562 0 0 0 0 0 0 23
 2563 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 2564 0 10 2 0 0 01
2565000000000

สำนวน ส.7 (สำนวนฎีกา)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
2558 1000000001002
2559 000000000 0 0 00
2560  0 0 0 0 0 00010 0 0 1
 2561  0 0 0 0 0
2562 000 0 0 0 0 0 0 0
 2563  0 0 0 0
 2564 0 0  0 0 0 0
2565000000000

สำนวนมาตรการพิเศษเเทนการดำเนินคดีอาญา

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม 
2560000163210121329
2561 012 32 1 2 0 41 2 28
2562 0 1 1 0 1 1 14
2563  2 27 9 2 1 0 053 
 2564 1 2 1 0 0 9 3 0 0 121 
2565004071010

ไต่สวนขอคืนของกลาง

ปี     ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม  
256010010051101 0 10
25610 0 000 00 00 0 0 0 0
2562 0 0 00 0 0 0 0 0 0
 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2564 0 0 0 0 0 0 1
2565000000000

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 1 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์  034 254 180  โทรสาร 034 250 930
E-mail: nkpt-ju@ago.go.th