ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการสูงสุดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐด้วยความเสมอภาคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(หากต้องดำเนินคดีในศาล เสียเฉพาะค่าฤชาธรรมเนียมศาล เท่านั้น)

หากมีการเรียกทรัพย์สินดังกล่าวจากท่านขอให้ร้องเรียนไปที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค 7
สำนักงานอัยการภาค 7 เลขที่ 48/1 ชั้น 3,4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทร 0 3232 7126 , 0 3232 7120

ภาพกิจกรรม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น.
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้
นางสาวพรพิมล  สวัสดิผล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

เกี่ยวกับสำนักงาน

ความเป็นมาของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

          แต่เดิมชื่อสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม  ก่อตั้งมาในปี  พ.ศ.๒๕๓๕  เป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมาย ตลอดจนการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๕๖ ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการเรื่อง  การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่  ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยประกาศดังกล่าวให้มีการจัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม และให้มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตท้องที่จังหวัดอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป

โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชน

        เปิดเป็นทางการในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. โดย    นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้ายและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานฯ  โดยมีนายยรรยง  เดชภิรัตนมงคล  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้การต้อนรับ

                สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ชั้นล่าง โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๓๔๗๑ ๓๕๕๒  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยจะมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว เสมอภาค  และเป็นธรรม  สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อำนาจหน้าที่  และภารกิจของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวงใด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาราชการฝ่ายอัยการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2543 และพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา ทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นต้น

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  (สคช.) เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน มีอธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) มีหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบที่เป็นสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย 5 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย, สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ, สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 (รัชดาภิเษก), สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2 (หลักเมือง) และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๓ (ธนบุรี) นอกจากนั้นยังมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำศาลจังหวัดมีนบุรีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการ พิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 (รัชดาภิเษก) อีกด้วย

สำหรับ ในต่างจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) มีสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วราชอาณาจักรเรียกชื่อย่อ ๆ ว่า “สคช.จังหวัด” 

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

  • –  ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและช่วยเหลือในการทำนิติกรรม
  • –  บริการยื่นคำร้องต่อศาลกรณีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น ขอตั้งผู้จัดการมรดก ขอตั้งผู้ปกครอง ขอรับบุตรบุญธรรม ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอื่นๆ
  • – ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
  • – บริการความรู้ทางกฎหมายด้านอื่นๆ อีก หลายอย่าง
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

  • บัญชีเครือญาติ Click
  • เอกสารการยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก Click
  • หนังสือให้ความยินยอม Click

ติดต่อหน่วยงาน