ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี ประจำปี 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศ ที่ 1/2567 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566) (รายละเอียดคลิก)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศ ที่ 4/2566 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) (รายละเอียดคลิก)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3/2566 (เมษายน – มิถุนายน 2566) (รายละเอียดคลิก)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2/2566 (มกราคม – มีนาคม 2566) (รายละเอียดคลิก)

4 กรกฎาคม 2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3-2565 (รายละเอียดคลิก)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1/2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) (รายละเอียดคลิก)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕)

ประกาศผลผูัชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ ( มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕)

ประกาศผลผูัชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ (กรกฏาคม – กันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕

วันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคคลากรของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

สำนักงานอัยการคดีศาลแชวงสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มพาภูมิพลอคุลยเคชมพาราช บรมนาถบหิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ์เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันรู้รักสามัคคี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุพรร รรณบุรีได้ปลูกต้นพยูง และต้นประดู่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลำาเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กิจกรรมนํ้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเตชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ข้าราชการอัยการ

นายวิชาญ สวยสม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี

นางสาวอัจฉริยา ทองโสม
อัยการจังหวัดประจำ
สำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาวบุญนลิน วารีวนิช
รองอัยการจังหวัด
นางสาวกาญจนี เสสะเวช
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายวรพนธ์ ด่านวิวัฒน์
อัยการประจำกอง

นายศราวุธ เสียงแจ้ว
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นางวณิชยา ไพรวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางวณิชยา ไพรวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาวณัฎฐา เอกฉันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพัชพร ชาวบ้านกร่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางเกษร น้อยประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวศิริลักษณ์ กนะกาศัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายอธิวัฒน์ รัตนุ่มน้อย
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวต้นข้าว พลวัน
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรัชดาพร ต่อสกุล
นิติกรปฏิบัติการ

นายอรรถวิช จงสมจิตร
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา คชวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นางคมคาย ขวัญยืน
พนักงานธุรการ ระดับ ส.3

จ้างเหมาบริการ

นายภาคภูมิ ข้องม่วง
พนักงานขับรถยนต์

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-535-267 , Fax 035-535-267
e-mail://suphan-sum @ ago.go.th