ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 ขอร่วมแสดงความยินดี และส่งความปราถนาดี มายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี องค์กรอัยการ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายกรกฤตอิชณน์ บุญช่วย อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิโจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย ณ ลานหน้าเสาธง อาคาร ๑ สำนักงานอัยการภาค ๙

กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประชาชนและสังคม” 31 พ.ค. 2565

อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ คณะอัยการ และข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประชาชนและสังคม” เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565
ณ บริเวณริมถนนหน้าสำนักงานอัยการภาค 9 ตลอดแนวถึงบริเวณสาธารณสระบัว

4 มิถุนายน 2558

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 ประชุมกลุ่ม CoPs ในกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนความรู้การปฎิบัติงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ”

ช่องทางที่ 1     ส่งหนังสือร้องขอความเป็นธรรมหรือหนังสือร้องเรียนในตู้รับเรื่อง ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าสำนักงานคดีศาลสูงภาค 9

ช่องทางที่ 2     ส่งหนังสือ ฯลฯ ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองดังนี้
                    “เรียน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9
                     ที่อยู่  11 ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000″

ช่องทางที่ 3     ส่งหนังสือ ฯลฯ ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง
                                          “สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสุูงสุด
                                            ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
                                            อาคาร A ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ  หลักสี่
                                            กรุงเทพ  10210″

ช่องทางที่ 4     ขอคำแนะนำได้ที่ โทร. 0 7432 5786 , 0 7431 2348  ในเวลาราชการ

**หมายเหตุ: ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  โปรดให้รายละเอียดให้มากที่สุด**

รายละเอียดในการร้องขอความเป็นธรรม / ร้องเรียน

  • 1. เรื่องที่ร้องเรียน , ข้อหา , ฐานความผิด
  • 2.  คู่กรณีระหว่างใคร
  • 3.  ข้อเท็จจริง  เรื่องที่ต้องการร้องขอความเป็นธรรมโดยละเอียด
  • 4.  วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
  • 5.  เรื่องที่ร้องเรียนหรือร้องขอความเป็นธรรมจะต้องอยู่ในระหว่างพิจารณาชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นฎีกา
  • 6.  ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องหรือช่องทางใดที่อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค9 สามารถติดต่อกลับได้สะดวก หากต้องการทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติสำนักงานคดีศาลสูงภาค 9

สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๙   พัฒนามาจากส่วนงานคดีศาลสูงของสำนักงานอัยการภาค ๙ ซึ่งเดิมนั้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช ๒๕๐๐ แบ่งส่วนราชการบริหารราชการส่วนกลางให้มีอัยการเขตเพื่อรับผิดชอบบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของกรมอัยการภายในเขตท้องที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของกรมอัยการ โดยสำนักงานอัยการเขตมีหน้าที่ประการหนึ่งคือ การดำเนินคดีอาญาชั้นอุทธรณ์และฎีกาภายในเขตท้องที่  โดยมีอัยการพิเศษประจำเขต เป็นผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและอำนวยการทั่วไป มีรองอัยการพิเศษประจำเขต เป็นผู้อำนวยการมีอัยการศาลสูง (อัยการฎีกาเขต /อัยการอุทธรณ์จังหวัด)    และเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ปฏิบัติ

          ต่อมา ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ ๔๗  และฉบับที่ ๔๙  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงทบวงใด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยเปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด”  และต่อมาได้มีการปรับปรุง  การจัดระเบียบบริหารราชการของสำนักงานเสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ  จึงได้มีการออกคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๓๘ เรื่อง การจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการ ซึ่งตามคำสั่งนี้ได้มีตำแหน่งพนักงานอัยการขึ้นมาใหม่คือ อธิบดีอัยการฝ่ายและอธิบดีอัยการเขต  โดยเทียบกับตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายและอัยการพิเศษประจำเขตที่มีอยู่แต่เดิม
          ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๓๙ เรื่อง การจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการ ซึ่งคำสั่งนี้ในสำนักงานหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีอัยการฝ่ายหรือรองอธิบดีอัยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชารองจากอธิบดีอัยการฝ่ายหรืออธิบดีอัยการเขตแล้วแต่กรณีก็ได้ และได้มีการยกฐานะอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการระดับกองหรือหัวหน้าพนักงานอัยการหรือรองหัวหน้าพนักงานอัยการเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการระดับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายหรืออัยการพิเศษฝ่าย โดยในส่วนของสำนักงานอัยการเขตนั้นมีโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการดังนี้
          สำนักงานอัยการเขต
                    (ก)    ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการเขต
                    (ข)    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต
                    (ค)    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต
                    (ง)    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต

          ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการแบ่งส่วนราชการอีกครั้งและจัดตั้งสำนักงานคดีศาลสูงเขต ๑-๙  ขึ้นตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖   โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายของสำนักงานคดีศาลสูงเขตอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการเขต ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งที่  ๑๔๙/๒๕๔๖  ลงวันที่ ๒๑  เมษายน  ๒๕๔๖  กำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานคดีศาลสูงขึ้นใหม่และได้แต่งตั้งอัตรากำลังไว้ประจำสำนักงานตั้งแต่วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๖  เป็นต้นมา  โดยได้มีคำสั่งให้มีสำนักงานย่อยภายในสังกัดสำนักงานคดีศาลสูงเขต ๙ อีก ๒ สำนักงาน คือ ฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นสำนักงานธุรการสนับสนุนงานสำนักงานคดีศาลสูงเขต  ๙ และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต  ๙

          ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๕๐  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็น ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการรวม ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เมื่อได้มีการประกาศกฎหมายทั้งสองฉบับในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ แล้ว กฎหมายองค์กรอัยการทั้งสองฉบับนี้ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

          ในปี พ.ศ.๒๕๕๔  ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๔  ได้มีการแบ่งหน่วยงานราชการภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดขึ้น โดยกำหนดในหมวด ๑ หน่วยงานราชการอัยการ ข้อ ๖ (๔๐)  สำนักงานคดีศาลสูงภาค  (ก)  สำนักอำนวยการ  (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงภาค 

          ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ยกเลิกความใน (๔๐) ของข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๔  โดยให้มีสำนักงานต่อไปนี้แทน (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง ๑ ภาค (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง ๒ ภาค

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
                    1) ดำเนินคดีอาญาในชั้นอุทธรณ์และฎีกาในท้องที่สำนักงานอัยการภาค 9
                    2) ดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์เกี่ยวกับคดีอาญาทั้งปวงซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ
                        สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
                    3) ดำเนินคดีอาญาชั้นอุทธรณ์เกี่ยวกับการล้มละลายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ
                        ศาลล้มละลายกลางที่เกิดขึ้นนอกเขตกรุงเทพมหานคร
                    4) ดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงในเขตท้องที่ที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
โดยมีอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 เป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการต่ออัยการสูงสุด และมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายทั่วไปในการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูง และตรวจสอบ กำกับดูแล และอำนวยการในงานคดีอาญาชั้นอุทธรณ์และฎีกาภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ และเมื่อเห็นสมควรจะเรียกสำนวนคดีใดมาตรวจพิจารณาหรือดำเนินคดีเอง หรือจะมอบหมายให้อัยการศาลสูงคนใดดำเนินคดีก็ได้ โดยทั้งนี้การกำหนดนโยบายดังกล่าวให้เสนออัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นชอบก่อนบังคับใช้ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานออกเป็น
            (ก) สำนักอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่
                        1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีศาลสูงภาค 9
                       2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 9 มีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 9 เป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูง และงานในอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ อัยการศาลสูงจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล และแขวงสงขลา
          (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค 9 มีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค 9 เป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูง และงานในอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ อัยการศาลสูงจังหวัดนาทวี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และเบตง

พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการภาค  9 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบรวม 7 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งแต่ละจังหวัด สำนักงานอัยการสูงสุดได้แต่งตั้งอัยการศาลสูง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานคดีอาญาชั้นอุทธรณ์และฎีกา (งานคดีศาลสูง) โดยประจำในแต่ละจังหวัด มีสำนักงานอัยการที่อัยการศาลสูงต้องรับผิดชอบงานคดีชั้นอุทธรณ์และฎีกา ทั้ง 7 จังหวัด ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 10 สำนักงาน คือ     

1สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
2สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา
3สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง
4สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง
5สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล
6สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
7สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
8สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดเบตง
9สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
10สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี

          นอกจากนี้ อธิบดีอัยการ สำนักงานดีศาลสูงภาค 9 ยังได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 540/2554  เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง และอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค รับรองอุทธรณ์ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2554 ให้มีอำนาจรับรองอุทธรณ์ ในคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์แทนอัยการสูงสุด เมื่อพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันควรที่ ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัย สำหรับคดีอาญาซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาคนั้น ๆ ได้ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี และพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22 ทวิ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

นายณรงค์     ปรางชุมพล28 เมษายน 2546-30 กันยายน 2546
นายสัตยา     อรุณธารี 1 ตุลาคม 2546-2 พฤษภาคม 2547
นายคนองเดช  เลิศจรรยารักษ์ 3 พฤษภาคม 2547-30 พฤศจิกายน 2547
นายภาคินัย  สุวรรณจินดา 1 ธันวาคม 2547 – 31 ตุลาคม 2548 
นายพรชัย    แววงาม 1 พฤศจิกายน 2548-15 ตุลาคม 2549 
นายไพรัช    กังวานสุระ 16 ตุลาคม 2549-31 ตุลาคม 2550
นายสุรพล    อารีรัตน์ 1 พฤศจิกายน 2550 -30 กันยายน 2552
นายประนต   ผ่องแผ้ว 1 ตุลาคม 2552 -30 กันยายน 2554 
นายรังสรรค์  จงสงวนดี1 ตุลาคม 2554 – 13 ตุลาคม 2556
นายนิพล  ผดุงทอง 14 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2560 
นายไพบูลย์  ถาวรวิจิตร1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
นายปัญญา  สุนทรพฤกษ์1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
นายศุภชัย  นิพิธกุล1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
นายปริญเดช ศิริพานิช1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน

นายคีรี อำนักมณี
อธิบดีอัยการ

นายธนิต นกหนู
รองอธิบดีอัยการ

นายสมยศ เสรีอภินันท์
อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 9

นายกรกฤตอิชณน์ บุญช่วย
อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค 9

นายปัญญา สุนทรพฤกษ์
อัยการอาวุโส
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9

นายพงษ์พันธ์ นิชพันธ์
อัยการศาลสูง
จังหวัดสงขลา

นายธีรนันทน์ พานิชการ
อัยการศาลสูง
จังหวัดสงขลา

นายอายุธ สมานเดชา
อัยการศาลสูง
จังหวัดยะลา

นายโสภณ ทิพย์บำรุง
อัยการศาลสูง
จังหวัดปัตตานี

นายวิชัย พรดุษฎีกุล
อัยการศาลสูง
จังหวัดพัทลุง

นายก้องเกียรติ เกราะแก้ว
อัยการศาลสูง
จังหวัดตรัง

นายไพศาล จันทรัตน์
อัยการศาลสูง
จังหวัดสงขลา

นายไอศูรย์ ทองประดับ
อัยการศาลสูง
จังหวัดนราธิวาส

นางสาวผุสดี เทพทวี
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 , สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 9 และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค 9

นางณัฏยา ชาตอริยะกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายเอกนัย พันธ์นิล
นิติกรชำนาญการ

นายศรัณยู เกื้อก่ออ่อน
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวจรรยา วงษ์บุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพัชราภรณ์ ชูแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

นางปราณี ทิพย์ไธสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายผดุงศักดิ์ จันทโกศล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอทิตยา วิโรจนะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพนิดา วังสะปราบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจิราพร อินทจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนันทิชา หลีเส็น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นานพิภพ สรรพเพทยพิศาล
พนักงานขับรถยนต์

ส่วนสนับสนุนอัยการศาลสูง

นางสาวภัทรา ณะนวล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.สงขลา

นายพัสกร พันธุ์ทอง
นิติกรปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.สงขลา

นางสาวธันย์ชนก แซ่เอี้ยว
นิติกรปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.สงขลา

นางสาววิชิดา คงสุจริต
นิติกรปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.สงขลา

นางปิยนุช จิระแพทย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.สงขลา

นางปัทมพร นุ่นสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.พัทลุง

นายสมมาตร ปานภักดี
นิติกรชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.พัทลุง

นางรุ่งฤดี เจ้ยชุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.พัทลุง

นายพหล เกียรติสุขเกษม
นิติกรชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.พัทลุง

นางกาญจนา กฤษณะพันธ์
นิติกรชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.สตูล

นางสาวสัตตกมล บุญศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.สตูล

นายวิรศักดิ์ ไกรนรา
นิติกรชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ตรัง

นางสาวฐานิกา ศักดาณรงค์
นิติกรปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ตรัง

นางสาวพัทธนันท์ รามการุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสุง
จ.ตรัง

นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ตรัง

นางสาวแพรวา ฤทธิศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ยะลา

นางสาววันทนา โดฆอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ยะลา

นายวรศิลป์ สะแลแม
นิติกรชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ยะลา

นายศิวัชณัฐ ชินวัชรวิศว์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ยะลา

นายซุลกอรนัยน์ ตันซีม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ปัตตานี

นายวิทยา เตชะวันโต
นิติกรชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ปัตตานี

นายรุสลัน เจะดือราแม
นิติกรปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ปัตตานี

นายอนุสรณ์ เกษมสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.ปัตตานี

นางสาวนาวาตี ดอรอแต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.นราธิวาส

นายสัณหณัฐ เทพลักษณ์
นิติกรปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.นราธิวาส

นางกรองแก้ว วรพันธ์
นิติกรชำนาญการ
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.นราธิวาส

นางสาวนริศา ตีเตะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง
จ.นราธิวาส

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9
อาคารสำนักงานอัยการภาค 9 (หลังใหม่) ชั้น 4
ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

region9-appeal@ago.go.th
โทร. 0 7432 5786 และ 0 7431 2348
โทรสาร 0 7431 2348