ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ฯ จังหวัดยะลา (สาขาเบตง) นายสันติ เกตุรัตน์ อัยการจังหวัดเบตง
และข้าราชการฝ่ายอัยการจังหวัดเบตง ข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ฯ จังหวัดยะลา (สาขาเบตง)
พร้อมด้วย ข้าราชการธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯยะลา (สาขาเบตง) นำโดย นายชาญชัย อุ่นคำ อัยการจังหวัดประะจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง)
นายนพดล จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดยะลา(สาขาเบตง) และข้าราช ลูกจ้างในสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯยะลา (สาขาเบตง) ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ กฎหมายทั่วไปให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในระดับชั้นมัธยมปลาย
โดยมีนายสันติ เกตุรัตน์ อัยการจังหวัดเบตง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกรียติจากนายจักรกฤษ แก้วฉาง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง ในฐานะศิษย์เก่า มากล่าวให้เป็นแรงบัลดาลใจแก่นักเรียนที่เข้าอบรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ หากเลือกจะเรียนทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
โดยการซักถามแสดงข้อเท็จจริง ณ หอประชุมโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯยะลา (สาขาเบตง) นำโดย นายชาญชัย อุ่นคำ อัยการจังหวัดประะจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง)
นายนพดล จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดยะลา(สาขาเบตง) และข้าราช ลูกจ้างในสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯยะลา (สาขาเบตง) ได้จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายระดับชุมชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม โดยการซักถามแสดงข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายนพดล จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดยะลา(สาขาเบตง) และข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธี ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธาธิวาส ตำบลเบตง อำเภอเบตง
และเมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมอำเภอเบตง เพื่อเป็นการถวายความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา
(สาขาเบตง) พร้อมทั้งข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการเข้าร่วมกิจกรรม “วันรพีเบตง 66” เนื่องในโอกาส “วันรพี” วันที่ 7 สิงหาคม 2566
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมี นายสันติสุข ทิพย์สุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง เป็นประธาน และ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในอำเภอเบตงเข้าร่วมพิธีสงฆ์ และร่วมวางพวงมาลา
พร้อมจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา
(สาขาเบตง) พร้อมทั้งข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการเข้าร่วมกิจกรรม ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเวลา ๐๖.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธาธิวาส
เวลา ๐๘.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอเบตง และเมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น.
เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอเบตง

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจอัยการ พร้อมด้วย อธิบดีอัยการภาค ๙
รองอธิบดีอัยการภาค ๙ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๒ ภาค ๙ ได้ลงพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง)
โดยมี นายสันติ เกตุรัตน์ อัยการจังหวัดเบตง และนายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) พร้อมทั้งบุคคลากรของสำนักงานอัยการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ในการตรวจราชการครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานอัยการจังหวัด และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ฯ ยะลา(สาขาเบตง)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งได้ทราบถึงปัญหา และอุสรรคในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง
ต่อมาได้เดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการอัยการใหม่ เพื่อติดตามควมคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายนพดล จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดยะลา(สาขาเบตง) และข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพสกนิกรชาวไทย
ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) นายนพดล  จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) ได้รับเชิญจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงให้เป็นวิทยากรใน
“โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ” ประจำปี ๒๕๖๖
บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาและข้อสงสัย ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดสามัคคีธรรม กม.๓๒ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค ๙
นางสาวประภาภรณ์ ชำนิธุระการ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค ๙
นายสมชัย บัวคีรี อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค ๙ และนางสาวอัญชนา ศรีเปารยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานอัยการจังหวัดเบตงและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง)
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคดีแรงงานภาค ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ให้คำแนะนำในการดำเนินการ
ด้านคดีแพ่ง และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการโดยมี นายชาญชัย อุ่นคำ อัยการจังหวัดนาทวี
รักษาราชการในตำแหน่งอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง)
นายสันติ เกตุรัตน์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดเบตง และคณะให้การต้อนรับ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯประจำไตรมาสที่ 3 ปี๒๕๖๖

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) นายนพดล  จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) และบุคคลากรในสำนักงานได้ออกเยี่ยมศูนย์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ต่อมาเมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้เยี่ยมศูนย์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯประจำไตรมาสที่ 3 ปี๒๕๖๖

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) นายนพดล  จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) และบุคคลากรในสำนักงานได้ออกเยี่ยมศูนย์ประจำเทศบาลเบตง
ต่อมาเมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. ได้เยี่ยมศูนย์ประจำเทศบาลธารน้ำทิพย์ และเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้เยี่ยมศูนย์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ยะรม

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ กม.๗ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีตักบาตร
ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
และเวลา ๑๗.๐๐ น. นายนพดล  จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง)
และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ กม.๗
ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) พร้อมด้วยนายนพดล  จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) เข้าร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น รวมทั้งกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ณ ศาลจังหวัดเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ประเพณีวันสงกรานต์

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) เข้าร่วมเปิดพิธีโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าหอนาฬิกา อำเภอเบตง และเมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ พร้อมด้วย นายนพดล จันทรัตน์ รองอัยการจังหวัด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) ร่วมสวัสดีปีใหม่ไทย พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอเบตง ณ บ้านพักนายอำเภอเบตง

๖ เมษายน ๒๕๖๖ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องเป็น”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ประชุมประจำเดือน เมษายน

 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์แมนดาริน ชั้น ๒ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๔ เมษายน ๒๕๖๖ โครงการสานสัมพันธ์รอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๖

๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชาญชัย อุ่นคำ รองอัยการจังหวัดนาทวี ช่วยราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) และข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการจัดงานสานสัมพันธ์รอมฎอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของ อบต.ยะรม และร่วมละศีลอดกับผู้นำ ๔ เสาหลักในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์อันดีของพี่น้องมุสลิม โดยมี
ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม หัวหน้าส่วนราชการ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะรม ท้องถิ่นอำเภอเบตง ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่


บุคลากร

นายชาญชัย อุ่นคำ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) 

นายนพดล จันทรัตน์
รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดยะลา (สาขาเบตง) 

นางสาวจิตติมา เมธาธง
นิติกร ชำนาญการ

นายนพดล อารีพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววิภาวดี ทองฉัตร
ล่าม

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
307 ชั้น 2 ถ.สุขยางค์ ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ : 0 7323 0898
เบอร์โทรสาร : 0 7323 0898