ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะทำงานพิจารณาแบบประเมินการบริหารราชการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (คปส.) รอบไตรมาสที่ ๔ ผ่านระบบ Zoom meetings

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ น.ส.กอทิพย์ กลิ่นทอง ธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙ นายสมชัย บัวคีรี อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค ๙ นายธีระพงศ์ ศานติมาค อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๙ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแบบประมินการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (คปส.) ในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ โดยนายวัฒนา สวัสดิ์ทอง ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ในรอบการประเมินไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom meetings

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เข้าร่วมรังฟังการแถลงนโยบายอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ น.ส.กอทิพย์ กลิ่นทอง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙ และคณะ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบ Zoom Clound Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการภาค ๙ ชั้น ๗

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ อธิบดีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานอัยการภาค ๙

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ น.ส.กอทิพย์ กลิ่นทอง รักษาการในตำแหน่งอธิบดี สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙ และนายประยูร พัฒนอมร อัยการอาวุโส สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานอัยการ ภาค ๙ โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙ ให้การต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙

๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายวัลลภ คณาวงษ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิโจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย ณ ลานหน้าเสาธง อาคาร ๑ สำนักงานอัยการภาค ๙

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการฝ่ายอัยการฯ

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในอาคารสำนักงานอัยการภาค ๙ โดยมีท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค ๙ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งวันกีฬาเปตองสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการสันทนาการประจำปี และสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ระหว่างหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค ๙ ทั้งสองอาคาร มีการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างข้าราชฝ่ายอัยการและบุคลากรของแต่ละสำนักงาน เริ่มการแข่งขันที่วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะทำงานพิจารณาแบบประเมินการบริหารราชการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (คปส.)

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ประภาภรณ์ ชำนิธุระการ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙ นายธีระพงศ์ ศานติมาค อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๙ นายสมชัย บัวคีรี อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแบบประมินการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (คปส.) ในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ โดยนายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ในรอบการประเมินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานอัยการภาค ๙ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค ๙ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการภาค ๙

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ท่านสมชัย บัวคีรี อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค ๙ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค ๙ 
เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖”
ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ณ ห้องแสดงใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักงานต่างๆ ของผู้ตรวจการอัยการ

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสำนักงานอัยการต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา
ของผู้ตรวจการอัยการ (นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานอัยการภาค ๙ ชั้น ๗

เกี่ยวกับสำนักงาน

ความเป็นมา

          ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดให้ มีการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานคดีแรงงานเขต 9 (สงขลา) ขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 ต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ให้ย้ายสังกัดของส่วนราชการภายในสำนักงานอัยการสูงสุด โดยให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 1 – 9 ซึ่งเดิมสังกัดสำนักงานอัยการเขต 1 – 9 ไปสังกัดสำนักงานคดีแรงงานเขต 1 – 9 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2549 และปัจจุบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 (กฎหมายองค์กรอัยการใหม่ล่าสุด) ได้แก้คำว่า “เขต” เป็น “ภาค” โดยคณะกรรมการอัยการ ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายใน ของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 ข้อ 38 ให้สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 (เดิมชื่อสำนักงานคดีแรงงานเขต 9 สงขลา) โดยมี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 เป็น ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ (ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 หน้า 44)

หน้าที่รับผิดชอบ

  สำนักงานคดีแรงงานภาค มีอธิบดีอัยการเป็นผูู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่        

(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่่งอยูู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานภาค ทั้งนี้  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคำสั่งว่าด้วยการนั้น            
(ข) รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ พนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งอยู่ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาค ทั้งนี้ ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อกำหนด  และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด     
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  มอบหมาย             

 สำนักอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่                  

๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหารงานงบประมาณ งานการเงินและบัญชีและงานเกี่ียวกับอาคารสถานที่พัสดุ และยานพาหนะของ สำนักงานคดีแรงงานภาค    
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชา และ  รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่          

๑) รับผิดชอบงานดำเนินคดีแรงงานของสำนักงานคดีแรงงานภาค ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด           
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับมอบหมาย        

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่่   

๑) รับผิดชอบงานดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานคดีแรงงานภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด 
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
๑.นายพรชัย แววงาม           ๒๔ ก.พ.๒๕๔๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗ 
๒.นายดีนโต๊ะกาเร็ม ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘
๓.นายวิชิตแก่นกำจร ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๙
๔.นายประศาสน์ชัย    ตัณฑพานิช ๑ ต.ค. ๒๕๔๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐
๕.นายอำนวยเปลี่ยนจิตรดี ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓ 
๖.นายศักดิ์ชัยอัศวินอานันท์ (รกท.อธิบดี)   ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔ 
๗.นายนภดลวรรธนะกุล ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖ 
๘.นายสุทธิกิตติศุภพร ๑๔ พ.ย.๒๕๕๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘  
๙.นายวิชาญธรรมสุจริต ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 
๑๐.นายสิทธิพร ครุฑนาค  ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
๑๑.นายณรงค์ชัย ปอพานิชกรณ์ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒
๑๒.นายอัศวิน  วรธรรมพินิจ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๓.นายสุเทพ ตันติรัศมี ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๑๔.นางจิตติวรรณ เอมมณีรัตน์ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๕.นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
๑๖.น.ส.กอทิพย์ กลิ่นทอง๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

ข้าราชการอัยการ

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค ๙

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๙

ข้าราชการธุรการ

สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙

สำนักอำนวยการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค ๙

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๙

จ้างเหมาบริการ

สถิติคดี

ปี พ.ศ. แพ่ง แรงงานรวม
2566 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน)33123354
256536922391
256453335568

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีแรงงานภาค 9
เลขที่ 11 อาคารสำนักงานอัยการภาค 9 ชั้น 6 ตึก 2   
ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 0 7431 6252 โทรสาร 0 7431 6251

E-mail : sk-labor@ago.go.th