ข่าวสารและกิจกรรม

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท และมอบหมายให้ นายสุวิทย์ ชลกุลจนา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี


นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และมอบหมายให้ นายสุวิทย์
ชลกุลจนา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566
ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

15 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ส่วนงานสนับสนุนพนักงานอัยการศาลสูงจังหวัดชัยนาท
เปิดทำการ ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 488 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ชั้น 3

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท และคณะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท โดยนายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวฯ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จัดขึ้น ณ บึงสำเภา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท   เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙  โดยสถานที่ทำการ ตั้งอยู่  อาคารพาณิชย์เลขที่ ๘๘/๑๐ ถนนพหลโยธิน  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  ๑๗๐๐๐  โดยมีนายรุ่งเรือง  พิริยะเลิศศักดิ์  ดำรงตำแหน่ง  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  เป็นคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  
ได้ย้ายที่ทำการไปทำการ  ณ  อาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า)  ชั้นที่ ๒  ถนนพรหมประเสริฐ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดชัยนาท  ๑๗๐๐๐    
15 มีนาคม 2566 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ได้ย้ายสถานที่ทำการไปทำการ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ชั้น 3 เลขที่ 488 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 จนถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


  “เด็ก”   หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์

  “เยาวชน”  หมายความว่า บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์

(พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔)

ข้อสังเกต

       ๑. กรณีเด็กอายุไม่เกิน ๑๐ ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๓ ไม่ต้องรับโทษการนับอายุของเด็กหรือเยาวชนการนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใด แต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่ ๑ แห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลนั้น ตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน (วันที่ ๑ มกราคม) ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด (ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา ๑๖)

การสอบสวนเด็กหรือเยาวชน

       การสอบสวนในคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนให้ถืออายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา(ไม่ใช่เจ้าพนักงานจับกุมแจ้งข้อหา) ส่วนการที่เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดขณะอายุไม่เกิน ๑๘ ปี แต่วันที่แจ้งข้อหาเด็กมีอายุเกิน ๑๘ ปี การสอบสวนก็ไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้

        มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชกชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุก  ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินคำถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งด้วย  นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการที่เข้าร่วมในการถามปากคำอาจถูกผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้นภายใต้บังคับแห่ง

มาตรา ๑๓๙ การถามปากคำเด็กตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคำดังกล่าวซึ่งสามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำพร้อมกันได้ให้พนักงานสอบสวนถามปากคำเด็กโดยมีบุคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในสำนวนการสอบสวนและมิให้ถือว่าการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระทำไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้มาตรา ๑๓๔/๒ ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ  มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี  ทั้งนี้ การดำเนินการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว พนักงานอัยการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๑ – ๑๔

อำนาจและหน้าที่

        พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดำเนินคดีอาญาเป็นทนายแผ่นดินและเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการตรวจสอบและค้นหาความจริงในคดีความตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๓ เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๕๕ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องระเบียบ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงาน

       สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  มีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

        ๑.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น ๆซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามกฎหมายประกาศ  ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น

       ๒.รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งศึกษาวิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       ๓.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  มีฐานะเป็นศาลชั้นต้น มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีดังต่อไปนี้

      ๑. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดชัยนาท หรือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมีถิ่นที่อยู่ปกติในเขตท้องที่จังหวัดชัยนาท        

        ๒. คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาล เกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว

        ๓. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ  หมายความว่า คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว

       ๔.  คดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ให้คำจำกัดความว่า

            “ เด็ก หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์

            “ เยาวชนหมายความว่า บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์

          ดังนั้นแม้เยาวชนซึ่งอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะทำการสมรสและเป็นผลให้เยาวชนนั้นบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม ก็มีผลเพียง ทำให้เยาวชนนั้นพ้นสภาพ จากการเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น แต่ตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ยังถือว่าบุคคลนั้นเป็นเยาวชนอยู่

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

รางวัลและผลงาน


ปี พ.ศ.ผลงาน
ปี พ.ศ.2556– ได้รับรางวัลคุณภาพชีวิต ระดับดีมาก    คลิก
ปี พ.ศ.2557– ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงานจากผู้ตรวจการอัยการ(นายไพศาล หิรัญสาลี)ในด้านการพัฒนา  ระบบงานฯ ตามหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการอัยการ    ที่ อส0001(ผต)/142 ลงวันที่  19 กันยายน  2557  
  คลิก
– ได้รับรางวัลคุณภาพชีวิต  ระดับดีเด่น      คลิก
ปี พ.ศ. 2558– ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในระดับดีผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร LOYALTY ของสำนักงานอัยการสูงสุด     คลิก
– ได้รับรางวัลคุณภาพชีวิต  ด้านสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (5 ส.) ประจำปี 58  ระดับดีเด่น    คลิก
ปี พ.ศ. 2559– ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงานจากรองอัยการสูงสุด (นายชุติชัย สาขากร) ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามหนังสือที่ อส 0026(อก)/4848 ลว. 4 พ.ค.59      คลิก       
ปี พ.ศ. 2560– มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ สำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 1 สูงที่สุด     คลิก 
ปี พ.ศ.2561–  ประกาศเกียรติบัตรชมเชยโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี  พ.ศ.2561    คลิก
ปี พ.ศ.2562– มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ                      ดีกว่าเป้าหมายมาก (ได้คะแนนเต็ม) พ.ศ.2562 
ปี พ.ศ.2563 – มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ                      ดีกว่าเป้าหมายมาก (ได้คะแนนเต็ม) 

บุคลากร

ผู้บริหาร


นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

นายสุวิทย์ ชลกุลจนา 
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

 นายพิธิวัฒน์  เค้าศรีวงษ์
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

สำนักอำนวยการ

นางสาวน้ำทิพย์  เกิดน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

นางอภิชา  จำนงประโคน
นิติกรชำนาญการ

นางสาวณัฐธยาน์  กลัดอิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


จ้างเหมาบริการ

 นายสุมิต  คำสอาด
พนักงานขับรถยนต์

นางศุภพิชญ์  แก้วคุ้ม
นักการภารโรง

ทำเนียบอัยการจังหวัด

ชื่อ – นามสกุลปี พ.ศ.
1. นายรุ่งเรือง  พิริยะเลิศศักดิ์7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
2. นางรำไพ      เชาว์ชัย1 เมษายน พ.ศ. 2550 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
3. นายปิยวัฒน์  พรไขยา1 เมษายน พ.ศ. 2551 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
4. นางสาวสุพัฒนา  คงเจริญ1 เมษายน พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
5. นายประเสริฐ    โอฬารสกุล1 เมษายน พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
6. นายมานพ      สุวรรณเวก1 เมษายน พ.ศ. 2555 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
7. นายธนิศร์     กฤษณะบำรุง1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
8. นายชาญ    เกียรติ์ศักดาวงศ์1 เมษายน พ.ศ. 2558 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
9. นายสรรเสริญ   ไชยบาง1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
10. นายพิสิฐพงศ์   ชัยยะ1 เมษายน พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
11.นายจิรวิชย์  ไวเวหา1 เมษายน พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
12.นางสาวกัลยกร เทียนสวัสดิ์1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
13.นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
14.นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ1 เมษายน พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ชื่อ – นามสกุลปี พ.ศ.
1.นางสาวณัฏฐวี   อุตชัยรัตน์
(รกท.ผอ.)
1 เมษายน พ.ศ. 2550 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555
2.นางสาวพจนีย์   อรุณประชารัตน์ (รกท.ผอ.)15 ตุลาคม พ.ศ.2555 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3. นางสาวน้ำทิพย์ เกิดน้อย (รกน.ผอ.)1 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน


เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน   คลิก   แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการธุรการ  คลิก   
แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการอัยการ  คลิก  

ดาวน์โหลดอื่น ๆ

คู่มือการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (กรณีความรุนแรงในครอบครัว)   คลิก  ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง  ในครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๕๐     คลิก  

  ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อการบริการประชาชน          ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน    คลิก   

ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อการบริการประชาชน  (สำนักงานอัยการสูงสุด)  คลิก                      ขั้นตอนการปฏิบัติงานคดีมาตรการพิเศษฯ   
บทความคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย…ทานตะวันงอก   
ความรู้เกี่ยวกับแบบพิมพ์ต่าง ๆ บางชนิด    

ระบบการจัดเก็บสำนวนและค้นหาสำนวน    อ่านต่อ   

ดาวน์โหลดจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส    คลิก   

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง (ใหม่)   

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ตั้งหน่วยงาน :  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท ชั้น 3
เลขที่ 488 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 0 5641 6883 หรือ 0 5641 1584 ต่อ 306-308  
โทรสาร   0 5641 6883  

website https://www1.ago.go.th/region1/chainat-ju 

E-mail  chainart- ju@ ago.go.th