ข่าวสารและกิจกรรม

นายสุวิทย์ ชลกุลจนา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมในพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ
ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้น
โดยจังหวัดชัยนาท

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้น
โดยช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร และมอบหมายให้ นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ รองอัยการจังหวัด
เป็นผู้แทนในพิธีวางพวงมาลา ณ อาคารวิมล บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลางกลางจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

 • ภาคเช้า นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายพระราชกุศล ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี
 • ภาคค่ำ นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
  และวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการ
  จังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะอัยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565 ซึ่งศาลจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา และพิธีกลาวสดุดีเทิดพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ โดยนางฤมล ทาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธิทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ข้าราชการอัยการ และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณบึงสำเภา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
โดยมี นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการอัยการ ข้าราชการฝ่ายอัยการในจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ประกอบด้วย สำนักอัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

นายสุวิทย์ ชลกุลจนา ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ รองอัยการจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ เขาขยาย (แปลงปลูกต้นไม้ด้านข้างกองร้อยบังคับการและบริการ เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

นายสุวิทย์ ชลกุลจนา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท วางพวงมาลาถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ รองอัยการจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ รองอัยการจังหวัด ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีถวายภัตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565 และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้น
โดยช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร และมอบหมายให้ นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ รองอัยการจังหวัด
เป็นผู้แทนในพิธีวางพวงมาลา ณ อาคารวิมล บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลางกลางจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

 • ภาคเช้า นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายพระราชกุศล ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี
 • ภาคค่ำ นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
  และวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการ
  จังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะอัยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565 ซึ่งศาลจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา และพิธีกลาวสดุดีเทิดพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ โดยนางฤมล ทาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธิทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ข้าราชการอัยการ และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณบึงสำเภา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
โดยมี นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการอัยการ ข้าราชการฝ่ายอัยการในจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ประกอบด้วย สำนักอัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

นายสุวิทย์ ชลกุลจนา ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ รองอัยการจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ เขาขยาย (แปลงปลูกต้นไม้ด้านข้างกองร้อยบังคับการและบริการ เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

นายสุวิทย์ ชลกุลจนา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท วางพวงมาลาถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ รองอัยการจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายพิธิวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ รองอัยการจังหวัด ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีถวายภัตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565 และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท   เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙  โดยสถานที่ทำการ ตั้งอยู่  อาคารพาณิชย์เลขที่ ๘๘/๑๐ ถนนพหลโยธิน  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  ๑๗๐๐๐  โดยมีนายรุ่งเรือง  พิริยะเลิศศักดิ์  ดำรงตำแหน่ง  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  เป็นคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐   ได้ย้ายที่ทำการไปทำการ  ณ  อาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า)  ชั้นที่ ๒  ถนนพรหมประเสริฐ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดชัยนาท  ๑๗๐๐๐   จนถึงปัจจุบัน 

อำนาจหน้าที่
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


  “เด็ก”   หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์

  “เยาวชน”  หมายความว่า บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์

(พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔)

ข้อสังเกต

       ๑. กรณีเด็กอายุไม่เกิน ๑๐ ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๓ ไม่ต้องรับโทษการนับอายุของเด็กหรือเยาวชนการนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใด แต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่ ๑ แห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลนั้น ตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน (วันที่ ๑ มกราคม) ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด (ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา ๑๖)

การสอบสวนเด็กหรือเยาวชน

       การสอบสวนในคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนให้ถืออายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา(ไม่ใช่เจ้าพนักงานจับกุมแจ้งข้อหา) ส่วนการที่เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดขณะอายุไม่เกิน ๑๘ ปี แต่วันที่แจ้งข้อหาเด็กมีอายุเกิน ๑๘ ปี การสอบสวนก็ไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้

        มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชกชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุก  ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินคำถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งด้วย  นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการที่เข้าร่วมในการถามปากคำอาจถูกผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้นภายใต้บังคับแห่ง

มาตรา ๑๓๙ การถามปากคำเด็กตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคำดังกล่าวซึ่งสามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำพร้อมกันได้ให้พนักงานสอบสวนถามปากคำเด็กโดยมีบุคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในสำนวนการสอบสวนและมิให้ถือว่าการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระทำไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้มาตรา ๑๓๔/๒ ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ  มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี  ทั้งนี้ การดำเนินการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว พนักงานอัยการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๑ – ๑๔

อำนาจและหน้าที่

        พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดำเนินคดีอาญาเป็นทนายแผ่นดินและเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการตรวจสอบและค้นหาความจริงในคดีความตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๓ เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๕๕ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องระเบียบ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงาน

       สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  มีอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

        ๑.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น ๆซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามกฎหมายประกาศ  ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น

       ๒.รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งศึกษาวิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       ๓.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  มีฐานะเป็นศาลชั้นต้น มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีดังต่อไปนี้

      ๑. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดชัยนาท หรือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมีถิ่นที่อยู่ปกติในเขตท้องที่จังหวัดชัยนาท        

        ๒. คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาล เกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว

        ๓. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ  หมายความว่า คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว

       ๔.  คดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ให้คำจำกัดความว่า

            “ เด็ก หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์

            “ เยาวชนหมายความว่า บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์

          ดังนั้นแม้เยาวชนซึ่งอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะทำการสมรสและเป็นผลให้เยาวชนนั้นบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม ก็มีผลเพียง ทำให้เยาวชนนั้นพ้นสภาพ จากการเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น แต่ตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ยังถือว่าบุคคลนั้นเป็นเยาวชนอยู่

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

รางวัลและผลงาน


ปี พ.ศ.ผลงาน
ปี พ.ศ.2556– ได้รับรางวัลคุณภาพชีวิต ระดับดีมาก    คลิก
ปี พ.ศ.2557– ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงานจากผู้ตรวจการอัยการ(นายไพศาล หิรัญสาลี)ในด้านการพัฒนา  ระบบงานฯ ตามหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการอัยการ    ที่ อส0001(ผต)/142 ลงวันที่  19 กันยายน  2557  
  คลิก
– ได้รับรางวัลคุณภาพชีวิต  ระดับดีเด่น      คลิก
ปี พ.ศ. 2558– ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในระดับดีผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร LOYALTY ของสำนักงานอัยการสูงสุด     คลิก
– ได้รับรางวัลคุณภาพชีวิต  ด้านสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (5 ส.) ประจำปี 58  ระดับดีเด่น    คลิก
ปี พ.ศ. 2559– ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงานจากรองอัยการสูงสุด (นายชุติชัย สาขากร) ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามหนังสือที่ อส 0026(อก)/4848 ลว. 4 พ.ค.59      คลิก       
ปี พ.ศ. 2560– มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ สำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 1 สูงที่สุด     คลิก 
ปี พ.ศ.2561–  ประกาศเกียรติบัตรชมเชยโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี  พ.ศ.2561    คลิก
ปี พ.ศ.2562– มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ                      ดีกว่าเป้าหมายมาก (ได้คะแนนเต็ม) พ.ศ.2562 
ปี พ.ศ.2563 – มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ                      ดีกว่าเป้าหมายมาก (ได้คะแนนเต็ม) 

บุคลากร

ผู้บริหาร


นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

นายสุวิทย์ ชลกุลจนา 
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

 นายพิธิวัฒน์  เค้าศรีวงษ์
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

สำนักอำนวยการ

นางสาวน้ำทิพย์  เกิดน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

นางอภิชา  จำนงประโคน
นิติกรชำนาญการ

นางสาวณัฐธยาน์  กลัดอิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


จ้างเหมาบริการ

 นายสุมิต  คำสอาด
พนักงานขับรถยนต์

นางศุภพิชญ์  แก้วคุ้ม
นักการภารโรง

ทำเนียบอัยการจังหวัด

ชื่อ – นามสกุลปี พ.ศ.
1. นายรุ่งเรือง  พิริยะเลิศศักดิ์7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
2. นางรำไพ      เชาว์ชัย1 เมษายน พ.ศ. 2550 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
3. นายปิยวัฒน์  พรไขยา1 เมษายน พ.ศ. 2551 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
4. นางสาวสุพัฒนา  คงเจริญ1 เมษายน พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
5. นายประเสริฐ    โอฬารสกุล1 เมษายน พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
6. นายมานพ      สุวรรณเวก1 เมษายน พ.ศ. 2555 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
7. นายธนิศร์     กฤษณะบำรุง1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
8. นายชาญ    เกียรติ์ศักดาวงศ์1 เมษายน พ.ศ. 2558 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
9. นายสรรเสริญ   ไชยบาง1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
10. นายพิสิฐพงศ์   ชัยยะ1 เมษายน พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
11.นายจิรวิชย์  ไวเวหา1 เมษายน พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
12.นางสาวกัลยกร เทียนสวัสดิ์1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
13.นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
14.นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ1 เมษายน พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ชื่อ – นามสกุลปี พ.ศ.
1.นางสาวณัฏฐวี   อุตชัยรัตน์
(รกท.ผอ.)
1 เมษายน พ.ศ. 2550 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555
2.นางสาวพจนีย์   อรุณประชารัตน์ (รกท.ผอ.)15 ตุลาคม พ.ศ.2555 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3. นางสาวน้ำทิพย์ เกิดน้อย (รกน.ผอ.)1 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน


เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน   คลิก   แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการธุรการ  คลิก   
แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการอัยการ  คลิก  

ดาวน์โหลดอื่น ๆ

คู่มือการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (กรณีความรุนแรงในครอบครัว)   คลิก  ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง  ในครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๕๐     คลิก  

  ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อการบริการประชาชน          ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน    คลิก   

ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อการบริการประชาชน  (สำนักงานอัยการสูงสุด)  คลิก                      ขั้นตอนการปฏิบัติงานคดีมาตรการพิเศษฯ   
บทความคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย…ทานตะวันงอก   
ความรู้เกี่ยวกับแบบพิมพ์ต่าง ๆ บางชนิด    

ระบบการจัดเก็บสำนวนและค้นหาสำนวน    อ่านต่อ   

ดาวน์โหลดจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส    คลิก   

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง (ใหม่)   

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ตั้งหน่วยงาน :  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  ชั้น 2  อ.เมือง  จ.ชัยนาท

โทรศัพท์./โทรสาร   0  5641  6883  

website https://www1.ago.go.th/region1/chainat-ju 

E-mail  chainart- ju@ ago.go.th