ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การมาติดต่อราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดเลย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมซึ่งชอบที่จะเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย 


ผู้รับบริการหรือประชาชน
สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๓๐ และ ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๓๑
E-mail :  cmiss@ago.go.th 

ภาพกิจกรรม สำนักงานอัยการจังหวัดเลย

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566


จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  28 กันยายน 2566


ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


ร่วมงานพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี พ.ศ.2566


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย


พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม  2566


พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8

ประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเลย


ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์
ประจำปี 2566 วันที่ 6 เมษายน 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566  วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จังหวัดเลย
วันที่ 25 มีนาคม 2566
ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


ภาพกิจกรรม งานพิธีต่างๆ สำนักงานอัยการจังหวัดเลย


กิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประจำปีพุทธศักราช 2565


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565


งานพิธีทำบุญศาลพระภูมิเจ้าที่ ณสำนักงานอัยการจังหวัดเลย


ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี  2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

นโยบาย

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายสิงหเดช  แสงครุฑ
อัยการจังหวัดเลย
 นายชาญยุทธ  นครธรรม 
อัยการอาวุโส
นายยุทธชัย  นครขวาง
อัยการอาวุโส
นายเวชพล  วงศ์พิพัฒโนภาส อัยการจังหวัดประจำ อส.  
ว่าที่เรือตรี วรเทพ นาขุนทด
อัยการจังหวัดประจำ อส.
นายปฏิกรณ์ ทองโคตร
 อัยการจังหวัดประจำ อส.

รองอัยการจังหวัด
   นายธนาวิชญ์  ภูรีญาณสวัสดิ์อัยการจังหวัดผู้ช่วย 
นายพิเชษฐ์ จูมเกตุ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวปองรัตน์ รัตนผล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
  นางสาวสุรัชนี พานำมา
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
  นางสาวกันยกร จันทะคีรี
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายปิยะดล เจิมแหล่
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
พันโทหญิง พิมพ์วิภา พิชิตพล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย 
นายธนา พาสมบูรณ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
 

ข้าราชการธุรการ

นางรัตนาพร  ปัญญาทิพย์
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาววภัคสรน์ อาจตา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยะมาศ พลบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            
 นางสาวศรัญญา  มีมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ  แสงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเรวดี  อุปรีที
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2-1.jpg
นางสาวสุพรรณี  กันหาไชย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศุภกานต์ ชื่นชม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา นามวงษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ ครสิงห์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายธงชัย สิทธิกานต์
นิติกรปฏิบัติการ
นายจิราวุฒิ  บุตรวาปี
นิติกรปฏิบัติการ
นายนิรติ หามณี
นิติกรปฏิบัติการ
นายวรวุฒิ ขุนนุ้ย
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวทักษพร แจ้คำ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวธณัชชานันท์  บัวสา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 นางกชพรรณ  วิไลศรีประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายคงกระพัน มุ่งมาตร
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุทิศา  สุขสุวรรณ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางณัฐพัชร์  ธิมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววรรณิสา  การะพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  นางสาวปริญญภรณ์  แสนวัง
พนักงานธุรการ 

จ้างเหมาบริการ

นายวิโรจน์  ผดุงทรง
นิติกร 
นางระวิวรรณ  คามแสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นางนภาพร  แวงวรรณ
พนักงานรักษาความสะอาด   
นางพัชรินทร์  ดวงศรี
พนักงานรักษาความสะอาด

นายสุรัตน์ อุปรีที
พนักงานขับรถ
นายเสน่ห์ แก้วศิริ
พนักงานขับรถ
นายชาญชัย มีตา
คนสวน
นางสาวเบญจาภัค ชื่นบุญชู
นักการภารโรง

คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายสิงหเดช  แสงครุฑ
ประธานกรรมการ
นายเวชพล  วงศ์พิพัฒโนภาส
รองประธานกรรมการ 
นายไพประสิทธิ์ โปเล็ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี สมสกุล แสงไพศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ กรรมการ
นายวิโรจน์ เปี่ยมสกุล
กรรมการ
นายณรงค์ กองกัลยา กรรมการ
นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ กรรมการ
นายศุภกร ตีรวัฒนประภา กรรมการ
นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล กรรมการ
นางรัตนาพร  ปัญญาทิพย์ เลขานุการ
นางสาววภัคสรน์ อาจตา ผู้ช่วยเลขานุการ

ทำเนียบผู้บริหาร

1นายฉลองพรหมภักดิ์  1 เม.ย. 2526 – 28 เม.ย. 2527
2นายอิทธิวัฒน์สมบุญฤทธิ์30 เม.ย. 2527 – 19 เม.ย. 2529
3นายอรรถพลใหญ่สว่าง21 เม.ย. 2529 – 11 พ.ค. 2536
4นายศักดิ์ชลศักดิ์ตระกูล11 พ.ค. 2536  –  2 พ.ค. 2537
5นายวิชัยธัญญพานิชย์  2 พ.ค. 2537 –  1 ต.ค. 2538
6นายพิทักษ์อบสุวรรณ  1 ต.ค. 2538 –  1 ต.ค. 2539
7นายอวบมกรเวส  1 ต.ค. 2539 –  1 พ.ค. 2543
8นายสมโภชน์ลิ้มประยูร  1 พ.ค. 2543 –  1 พ.ค. 2544
9นายปชัญญ์มนุญปิจู  1 พ.ค. 2544 –  6 พ.ค. 2545
10นายพิเชษฐ์เกษตรสิน  1 พ.ค. 2545 –  2 พ.ค. 2547
11นายชินวัฒน์เรืองศรีมั่น  3 พ.ค. 2547 –  3 เม.ย. 2548
12นายธีรวุฒิวชิรมงคลพงษ์  4 เม.ย. 2548 –  1 เม.ย. 2550
13นายสุขุมโกมาสถิต  2 เม.ย. 2550 –  31 มี.ค.2551
14นายดิเรกอิ้งจะนิล  1 เม.ย. 2551 –  31 มี.ค.2552
15นายคมกฤชศรีดัน  1 เม.ย. 2552 –  31 มี.ค.2554
16นางปณิชาอาจวารินทร์  1 เม.ย. 2554 –  31 มี.ค.2555
17นายสมชายแสงสว่าง  2 เม.ย. 2555 –  31 มี.ค.2557
18นายวัชชิระพรหมเทศ  1 เม.ย. 2557 –  31 มี.ค.2559
19นายประสิทธิพรหมณะ  1 เม.ย. 2559 –  31 มี.ค.2560
20นายสุรศักดิ์บุดดา  1 เม.ย. 2560 –  31 มี.ค.2561
21นายดำรงค์สอนพันละ  1 เม.ย. 2561 –  31 มี.ค.2562
22นายธวัชชัย จิตต์ขันติวงศ์  1 เม.ย. 2562 –  31 มี.ค.2563
23นายทวีวัฒน์เสนาะล้ำ  1 เม.ย. 2563 –  31 มี.ค.2564
 24 นาย วรวัตร สีหะ  1 เม.ย. 2564 –   31 มี.ค.2565
 25นาย สิงหเดชแสงครุฑ   1 เม.ย. 2565 –   ถึงปัจจุบัน

สถิติคดี

ประเภทสำนวนปี2555ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี2561ปี2562ปี2563ปี 2564ปี2565ปี2566ปี2567ปี2568ปี2569ปี2570ปี2571ปี2572
2568 1.สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1) 3,288 3,7013,5413,377 3,373 3,379 3,344  3,046  2,590   3,263 2,424
2.สำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ส.1ฟื้นฟู) 2,2522,503 2,306 1,753 785 518 550 573 974 1,330580
3.สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ส่งตัวมา (ส.2) 357 312 294 347320 264 267 260 169 233165
4.สำนวนปรากฎตัวผุู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา(เฉพาะคดีเปรียบเทียบปรับ (ส.2ก)  4,90949,395  38,439 34,53321,229 16,810  139 104 59 9861
 5.สำนวนคดีความอาญาไม่ปรากฎตัวผู้กระทำผิด (ส.3) 200 191 226 332 308 314 135 147 1419150
6.สารบบคดีที่ฟ้องด้วยวาจา (ส.4 วาจา)  1,859 2053 2579 2132 1482 2701 1457 1211 8271,1493,950
7.อาญาแก้ต่าง (ส.5) 2 10 6 2 4
8.สำนวนคดีแพ่ง (ส.5ก)  25 15 19 26 25 6 46 55 137
9.สำนวนคด่ีอุทธรณ์ (ส.6)  200 247 221 197 186 26 199 202 121
10.สำนวนคดีฎีกา (ส.7)  45 14 19 15 14 169 3 18 9
11.สารบบคดีชันสูตรพลิกศพโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน (ส.12)  4 6 11 3 3 34 5 4 35
12.สารบบคดีชันสูตรพลิกศพที่มีความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระทำความผิด (ส.12 ก)  52 61 54 100 84 3 46 40 334220
มาตราการ  ริบทรัพย์ 24 25 38 17 16 11 8 15 979
ไต่สวนของกลาง 

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดเลย
50/16 ถนนนกแก้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
งานคดี โทร.042-812-195 , งานการเงิน งานพัสดุ โทร. 042-811540
โทรสาร. 042-812-275

* ติดต่อฝ่ายอำนวยการ
– นางรัตนาพร  ปัญญาทิพย์  หัวหน้าสำนักอำนวยการ

* ติดต่อฝ่ายงานคดี
– นายวิโรจน์  ผดุงทรง  (นิติกรรับสำนวน)
– นางสาววภัคสรน์ อาจตา นิติกรควบคุมสำนวนขยายอุทธรณ์
– นายธงชัย สิทธิกานต์ จดคำพิพากษา (ส.1 ,ส.4)
– นายจิราวุฒิ  บุตรวาปี (คดีแพ่ง)
– นางสาวเรวดี อุปรีที รายงาน อก.40 อก.50 (ส.1 ฟ, ส.3)
– นางสาวสุพรรณี กันหาไชย (ลงคำพิพากษาในสารบบอิเลคทรอนิคส์ ส.4 อาญา,ส.2)
– นางสาวปิยะมาศ  พลบุูรณ์ (ลงบันทึกสารบบอิเล็กทรอนิกส์วันนัดทำการ
  ของพนักงานอัยการและรายละเอียดข้อมูล ความเคลื่อนไหว ของสำนวน ส.1) 
– นางสาวทิพวรรณ แสงจันทร์ งานประกันตัวผู้ต้องหา (ลงสารบบคดี ส.1 )
– นางระวิวรรณ  คามแสน  (ลงสารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
– นางสาวปริญญาภรณ์ แสนวัง (แจ้งผลคดี, เก็บสำนวน)
– นางสาววรรณิสา  การะพันธ์ (พิมพ์ฟ้อง)
– นางสาวศุภกานต์ ชื่มชม (ลงสารบบคดี ส.4 วาจา)
– นางสุทิศา สุขสุวรรณ  งานคดี (พิมพ์ฟ้อง , ลงสารบบคดี ส.2 ก) (สารบบคดีมาตรการริบทรัพย์)
– นางณัฐพัชร์  ธิมา (พิมพ์ฟ้อง,ลงสารบบคดี  ส.12 ,ส.12 ก, – นายคงกะพัน (พิมพ์ฟ้อง)

* ติดต่อฝ่ายการเงิน
– นางสาวศรัญญา  มีมั่น   (เจ้าหน้าที่การเงิน)
– นางสาวธณัชชานันท์ บัวสา (เจ้าหน้าที่การเงิน)
– นางกชพรรณ วิไลศรีประเสริฐ (เจ้าหน้าที่การเงิน)

* ติดต่อฝ่ายพัสดุ
– นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสารคาม (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 
– นางสาวกาญจนา นามวงษ์ (เจ้าหน้าที่พัสดุ, ผู้จัดทำเวปไซต์)