สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4
สำนักงานคดีแรงงานภาค 4 (อุดรธานี)
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี
สำนักงานอัยการคุ้มครองสทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ
สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานอัยการจังหวัดพล
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานอัยการจังหวัดเลย
สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร
สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานอัยการภาค 4