ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร

    “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร” เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร มีชื่อย่อว่า สคช.จังหวัดมุกดาหาร เป็นส่วนราชการหนึ่งสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการภาค ๔ต่อมาคณะกรรมการอัยการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดตั้ง “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด” ขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นผูับังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตท้องที่จังหวัดอย่างกว้างขวางซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)

๑. ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดย ไม่จำกัดฐานะ

๒. คุ้มครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชนตามที่กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของพนักงานอัยการ อาทิ

 • การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
 • การยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์
 • การขออนุญาตรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • การร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ
 • การร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล
 • การร้องขอให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้พิทักษ์

ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดฐานะ บริการฟรีผู้ร้องขอชำระเพียงค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้น

๓. ช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างประชาชน

 • กรณีเป็นผู้มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม

๔. ให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมต่างๆสำหรับผู้มีฐานะยากจน

๕. บริการช่วยเหลือประนอมข้อพิพาทแก่ประชาชน

๖. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน

๗. ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ

๘. สนับสนุนการประนอมข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยอนุญาโตตุลาการในระดับท้องถิ่น

๙. รับผิดขอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐ และจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้
ค่าปรับตามคำพิพากษา งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินและสถานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐ
และจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา และงานการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญา เฉพาะใน
ส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
กำหนด

บุคลากร

รายนามอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร

 1. นายไพฑูรย์ ปินะถา 1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558
 2. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล 1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559
 3. นายประสงค์ เป็งคำมา 1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560
 4. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส 1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2562
 5. นายมีชัย ปัฐพี 1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563
 6. นายพินิจ นิติวิทยาเทพ 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564
 7. นางสุพร สุขใจ 1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565
 8. นายโอฬาร วิเศษนคร 1 เม.ย. 2565 – ปัจจุบัน

นายโอฬาร วิเศษนคร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหา

นายธรณิศ อ่อนสี
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ

การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
นายนฤพาน จี้กระโทก
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร

นายชัยทวี ธนะวิชัย
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
นางสาวรักขณา โคตรธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศิริญา เมืองโคตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญนภา ปัญญาทอง
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
นายพิทวัส ภักดีวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวชนัญญา ศรีมณีพันธ์
นิติกร
นายเจตฎิลก ศรีโยหะ
พนักงานขับรถ
นางสาวบุญราศี สุริยาชัยวัฒน์
ทนายความอาสา
นางสาวเจษฎาพร จันทโสม
ทนายความอาสา

สถิติคดี

ประเภทคดี/จำนวนคดีปี 2564ปี 2563
คดีอาญา
คดีแพ่ง

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร

ถนนสองนางสถิตย์  ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

เบอร์โทรศัพท์ 0 4261 5478 อีเมล mukdahan-lawaid@ago.go.th