ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักราระ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2566 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

*************************************************************************************************

สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2566

ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น ณ ห้องประชุมอำเภอท่าอุเทน ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ท่าทราย บริษัท น้ำโขง กรวด – ทราย จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

*************************************************************************************************

สำนักงานอัยการนครพนมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตปูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2566

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านแพง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทท่าเทียบเรือชนิดทางลาดในแม่น้ำโขง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าที่ดินหาดดอนแพงสาธารณะประโยชน์ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

***********************************************************************************************

สำนักงานอัยจังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วันอาภากร)

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ พระอนุสาวรีย์พลเรืองเอก พระเจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น.

บริเวณหน้าโรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนนิตโย นครพนม ถึงหน้าศาลหลักเมืองนครพนม

สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566ณ

ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนมร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี
วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 418 ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ก่อสร้างในที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ นพ.1 จำนวนเนื้อที่ 3 ไร่ 89 ตารางวา เป็นอาคารสูง 3 ชั้น เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 ชั้น 1 เป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนนครพนม และสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนมชั้น 2 เป็นพื้นที่ห้องทำงานของพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม และห้องสอบเด็ก ชั้น 3 เป็นพื้นที่ทำการของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
             สำนักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
1.ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
2.ดำเนินการเกี่ยวกับ การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้างของสำนักงานอัยการสูงสุดตลอดจนฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย แก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และประชาชนทั่วไป
3.ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่น เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
4.ดำเนินการเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน และความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
5.ติดต่อและประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
1. อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม มีอำนาจหน้าที่
1.1 รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่
ของสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดนครพนม ศาลจังหวัดสาขาหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัดนครพนม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
1.2 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. เขตอำนาจดำเนินคดีของสำนักงาน

คดีอาญา
คดีอาญาที่เกิดขึ้นภายในท้องที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรภายในจังหวัดนครพนม คือ
1. สภ.เมืองนครพนม
2. สภ.ธาตุพนม
3. สภ.นาหว้า
4. สภ.นาทม
5. สภ.นาแก
6. สภ.ปลาปาก
7. สภ.เรณูนคร
8. สภ.ท่าอุเทน
9. สภ.ศรีสงคราม
10. สภ.บ้านแพง
11. สภ.โพนสวรรค์
12. สภ.วังยาง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

ลำดับชื่ือ สกุลดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1.หลวงประจิตคดี
2.หลวงเพชรสงคราม (เห้ กาญจนเดช)
3.หลวงประมาณคดี
4.ขุนมินทร์รักษ์เรืองเดช
5.ขุนอนุสรกรณี (ทะ พรมประกาย ณ นครพนม)
6.ขุนวิจัยจรรยา
7.นายดุม อินทุวงค์2479-2480
8.นายจำนงค์ ยุกตะนันท์2480-2482
9.นายสนอง ปรัชญานันท์2482-2484
10.นายเฉลิม กรมุกกนะ2484-2487
11.นายสวัสดิ์ วิชัยดิษฐ์2487-2488
12.นายเฉลิม โกไศยกานนท์2488-2489
13.นายสง่า ไชยพรรค2489-2492
14.นายสนัด จูฑะศิลปิน2492-2495
15.นายศักดิ์ไทย พรหมสาขา ณ สกลนคร2495-2497
16.นายเสรี นิลผาย2497-2503
17.นายฉิม วงศ์แท่นทอง2503-2504
18.นายปรีชา พัววิไลย์2504-2505
19.นายสงวน ศรีเสริมวงศ์2506-2506
20.นายสถิตย์ อามาตยกุล2506-2508
21.นายเสถียร สิงห์2508-2512
22.นายกำจร โมฬีชาติ2512-2517
23.นายสาลี มีคำ2517-2520
24.นายสุรัตน์ ตันเสียงสม2520-2521
25.นายพูลสวัสดิ์ จรรยาสัณฑ์2521-2522
26.ร้อยเอกภิรมย์ รักชาติ2522-2523
27.นายอุดมชัย สวัสดิ์พูน2523-2524
28.นายมนุญ สินธพ2524-2527
29.นายสุพงษ์ นามโท2527-2528
30.นายดำริห์ สุตเตมีย์2528-2529
31.นายขจรศักดิ์ สมานชาติ2529-2530
32.นายธงชัย เจริญผล2530-2531
33.ร้อยโทประยูร ห่างไธสง2531-2533
34.นายสุเมธ เกิดพันธุ์2533-2535
35.นายชุติชัย สาขากร2535-2536
36.นายนพดล เวชประสิทธิ์2536-2537
37.นายธีระ  มณีโรจน์2537-2538
38.นายกิจจา  จันทรโณทัย2538-2539
39.นายธีระชัย เอนกจำนงค์พร2539-2541
40.นายพิศิษฐ์ รัตนโกสุมภ์2541-2542
41.นายวัชระ ถิระภัทรพันธ์2542-2543
42.นายสำราย วราวรรณ2543-2544
43.นายประพัฒน์ กองมะลิกันแก้ว2544-2545
44.นายนฤมิต แอกทอง2545-2546
45.นายสมชาย บุญฤทธิ์2546-2547
46.ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อำนวยสมบัติ2547-2548
47.นางสาวดลพร ธิติยุกต์2548-2549
48.นายภักค์พงศ์ สุนทรโชติภัทร์2549-2551
49.นางสาวกานดา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์2551-2552
50.นายกิจจา  ศิริติกุล2552-2553
51.นายพินิจ เกิดผล2553-2554
52.นายเปรมศักดิ์ พุ่มจันทร์2554-2556
53.นางวันเพ็ญ ยิ่งยงวัฒนากุล2556-2558
54.นายเจษฎา  พูนสุขโข2558-2560
55.นายพงษ์เทพ  แซ่ลิ้ว2560-2561
56.นายประพนธ์  แก้วกำพล2561-2562
57.นายณรงค์ชัย อรุณแสงศิลป์2562-2563
58.นายอรรถพันธ์ ตั้งมโนวุฒิกุล2563-2564
59.นายเพิ่มชาติ ทองรุ่ง2564-ปัจจุบัน

บุคลากร

การประกันตัว

ขั้นตอนการประกันตัวผู้ต้องหา

1. เตรียมหลักประกันให้พร้อม ศึกษาว่าจะใช้อะไรเป็นหลักประกันได้บ้าง
2. หากหลักประกันนั้นไม่ใช่ของผู้ประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เชื่อถือได้ เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจที่ว่าการอำเภอต่อหน้าเจ้าพนักงาน
3. หากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกัน  ให้ขอพบอัยการจังหวัดหรืออัยการพิเศษฝ่าย
4. เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกันจะต้องลงชื่อในสัญญาประกัน  และทางสำนักงานอัยการจะออกใบรับหลักประกัน  และวันเวลานัดให้ท่าน
5. เมื่อท่านต้องถูกส่งตัวไปฟ้อง  ให้ทำเรื่องราวขอรับหลักประกันคืนไว้ก่อน โปรดทราบด้วยว่าสัญญาประกันระหว่างผู้ประกันกับสำนักงานอัยการจะสิ้นสุดลง  เมื่อศาลรับฟ้อง
6. หากนายประกันไม่มาหรือไม่มีญาติมาด้วยในวันที่พนักงานอัยการส่งฟ้องศาลให้ แจ้งเรื่องหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องประกันหรือหัวหน้าธุรการทราบ เพื่อมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าหลักประกันอยู่ที่่สำนักงานอัยการ  แต่สำนักงานอัยการจะรับรองให้เฉพาะ หลักประกัน  ไม่เกี่ยวกับตัวผู้ประกัน

หลักฐานที่ใช้เป็นหลักประกัน 
 1. กรณีใช้บุคคลเป็นประกัน เอกสารที่นำมาประกอบ มีดังนี้
  • หนังสือรับรองจากต้นสังกัด
  • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ , คู่สมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ในกรณีที่ผู้ขอประกันมีคู่สมรส จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย
 2. กรณีใช้โฉนดที่ดิน , น.ส.3ก ,หรือ น.ส.3 เงินฝากประจำ เอกสารที่นำมาประกอบ มีดังนี้ กรณีใช้หลักทรัพย์อื่น เช่น เงินสด สลากออมสิน แคชเชียรเช็ค พันธบัตรรัฐบาล ใช้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
  • หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน ซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของหลักประกัน และคู่สมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์
  • ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมสร ให้นำสำเนาใบสำคัญการหย่ามาด้วย
  • ในกรณีที่คู่สมรสของเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่ความตาย ให้นำสำเนาใบมรณบัตรมาด้วย
  • ในกรณีที่ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล มาด้วย
 3. กรณีใช้หลักทรัพย์อื่น เช่น เงินสด สลากออมสิน แคชเชียรเช็ค พันธบัตรรัฐบาล ใช้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

การตีหลักประกัน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
เลขที่ 418 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0 4251 1191 ต่อ (105 งานตรวจ-รับสำนวน) , (110 งานการเงิน), (220-218 งานพิมพ์ฟ้อง) และ (220 งานคดีศาลสูง)
โทรสาร 0 4251 3139
http://www.panom.ago.go.th