ข่าวประชาสัมพันธ์

                      ช่องทางการติดต่อ  เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู   ทั้งเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม  และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  โดยมีช่องทาง ดังต่อไปนี้

042311852
nb-lawaid@ago.go.th
www.facebook.com/profile.phpsid=100011825347623
“บริการให้คำปรึกษากฎหมายปลอดภัยจากโควิด งดการใกล้ชิด ติดต่อผ่านช่องทางสื่อสาร”
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ความโปร่งใสในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานอัยการสูงสุด

วันที่ 23 ธันวาคม 2564
นายสุชาติ ธนนิเวศอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคังบคดีจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมคณะ ออกเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ไตรมาสที่ 1
จำนวน 3 ศูนย์ คือ
1.ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
2.ศูนย์เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
3.ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง

วันที่ 22 ธันวาคม 2564
นายโกเมนทร์ จิตราวุธอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯผ่านระบบแอบพลิเคชั่นไลน์ ไตรมาสที่ 1
จำนวน 4 ศูนย์ คือ
1.ศูนย์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา
2.ศูนย์เทศบาลตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
3.ศูนย์เทศบาลตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง
4.ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

วันที่ 21 ธันวาคม 2564
นายสุชาติ ธนนิเวศ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโกเมนทร์ จิตราวุธ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง -พาณิชย์และกฎหมายอาญา ในหัวข้อ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บับรถ
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 -16.00 น.
นายสุชาติ ธนนิเวศ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564
โดยการ รดน้ำ พรวนดิน และบำรุงรักษาต้นไม้
ณ วัดดอยเทพสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.15-10.30 นาฬิกา
นายสุชาติ ธนนิเวศ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล
ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-09.30 นาฬิกา
นายสุชาติ ธนนิเวศ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอนาลโย
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00-07.30 นาฬิกา
นายสุชาติ ธนนิเวศ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 นาฬิกา
นายสุชาติ ธนนิเวศ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นายโกเมนทร์ จิตราวุธ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาขีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ เวทีลานวัฒนธรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00-06.30 นาฬิกา
นายสุชาติ ธนนิเวศ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมพิธีงานประเพณีบุญคูณลาน เล่าขานตำนานเมืองลุ่มภูและงานแสดงราชินีข้าวเหนียว
ณ ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภุู

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00-07.30 นาฬิกา
นายสุชาติ ธนนิเวศ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานด้านหน้าศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เนื่องในพิธีเปิดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบอัยการจังหวัด

  • 1.  นางนาตยา       แน่นหนา         :  1  เม.ย.57 – 31 มี.ค.58
  • 2.  นายอนุชาติ     สุรสินธ์ุ             :  1  เม.ย.58 – 31 มี.ค.61
  • 3.  นางอัจจิมา      สุรสินธ์ุ             :  1  เม.ย.61  – 31 มี.ค.63
  • 4.  นายธนานนท์  รัตนาเดชาชัย  :  1  เม.ย.63  –  31  มี.ค.64
  • 5.  นายสุชาติ       ธนนิเวศ           :  1  เม.ย.64  – 31  มี.ค.65
  • 6.  นายนิติคุปตก์  นพคุณ               :   1  เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
  • 7. นางสาวรพีพรรณ ชัยวิเศษศักดิ์ : 1 เม.ย.66 – ปัจจุบัน
นางสาวรพีพรรณ ชัยวิเศษศักดิ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
นางสาวนีรนุช อันทวงษา
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาวเบญจางค์ เกษวิเชียร
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ

นายทรงศักดิ์ มีตา
นิติกร ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายทรงศักดิ์ มีตา
นิติกรชำนาญการ

นางสาวณปภัช ชยฉัตรฐากร
เจ้าพนักงานคดีปฎิบัติการ

นางสาวสุนิสา วรรณภักดี
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการนายมานะศักดิ์ ไชยคีนี
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นายกฤษณะ หนูท้าว
นิติกร

นายณัฐวุฒิ นิยมเหลา

นายสุนทร ไชยพิมพ์

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042311852