ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายประกอบ สิทธิวรรณรักษ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่นิติกร ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ณ ศูนย์เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย และได้เดินทางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีบุตรได้รับอุบัติเหตุโดนรถชนและคู่กรณีไม่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 แต่มารดาของเด็กไม่สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองได้ เนื่องจากต้องดูแลบุตรที่ทุพพลภาพ

นายบุญธรรม สีแสง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566” วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดหนองคายจัดฝึกอบรมโครงการอัยการเพื่อสังคมและสื่อสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและกฎหมายอื่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่  18 พฤศจิกายน 2565 ณ  หอประชุมโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี   จังหวัดหนองคาย โดยมีเป้าหมายจัดอบรมให้แก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

นายบุญธรรม สีแสง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ พร้อมคณะพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565

ภารกิจและกิจกรรม

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ท่านกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดหนองคาย และ ท่านปวิช สายวิวัฒน์ รองอัยการจังหวัด เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปวิช สายวิวัฒน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดหนองคาย พร้อมคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานีรถไฟหนองคาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพิธีหน้าอาคารสถานีรถไฟหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายปวิช สายวิวัฒน์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดหนองคาย พร้อมคณะได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดหนองคาย ร่วมกันสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย และร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม 2566 เวลา ๐๙๐๐ นาฬิกา พนักงานอัยการ ข้าราชการธุรการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย ร่วมจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอดิเรก บุญเกิด นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางกฎหมายหัวข้อวิชา “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ณ ห้องอบรมใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนอง

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พ.ต.ต.สิทธา สามงามน้อย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ นางสาวณัฐรัตน์ สินธุชัย นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางกฎหมายหัวข้อวิชา “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ณ ห้องอบรมใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนอง

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

องค์กรอัยการ
อัยการสูงสุด
พนักงานอัยการ
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการธุรการ

ทนายความอาสา

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน