บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5

สำนักงานคดีศาลสูงเขต 5 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 จนถึง พ.ศ.2554
มีผู้บริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 5 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายประวัติ วีระกุล28 เม.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2546
2.นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์1 ต.ค. 2564 – 30 พ.ย. 2547
3.นายวิชัย วรัตพงศ์1 ธ.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548
4.นายธนกร ชัยเดชสุริยะ1 พ.ย. 2548 – 15 ต.ค. 2549
5.นายวิฑิต เองไพบูลย์16 ต.ค. 2549 – 31 ต.ค. 2550
6.ร.ท.อรรถชัย อาสิงสมานันท์1 พ.ย. 2550 – 30 ก.ย. 2552
7.นายกิตติ บุศยพลากร1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2554

ต่อมาในปี พ.ศ.2554 สำนักงานคดีศาลสูงเขต 5 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ
เรื่องการแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554
หมวดหนึ่ง หน่วยงานราชการอัยการ (40) มีผู้บริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1.นายกิตติ พรหมารัตน์1 ต.ค. 2554 – 25 ก.พ. 2555
2.นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล2 เม.ย. 2555 – 30 ก.ย. 2556
3.นายพิชิต เจริญเกียรติกุล14 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2558
4.นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2560
5.นายจารนัย อานามวัฒน์ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561
6.นายประณม ถวัลย์ลาภา 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562
7.นางพัชรี เชื้อชอบธรรม1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563
8.นายมานพ ศักดาพร1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564
9.นายโชคชัย สินศุภรัตน์1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565
10.นางจิตติวรรณ เอมมณีรัตน์1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566
11.นายจำนอง ปานทอง1 ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน

นายจำนอง ปานทอง
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5

นายอนวัช อิศโร
รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5

นายประภาส สุทธิธารณ์นฤภัย
อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ภาค 5

นายอานันท์ ธีระชิต
อัยการอาวุโส

นายดุสิต กฤษณังกูร
อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค 5

นายมานัส รัตนนาคะ
อัยการอาวุโส

นางสาวมนต์ดารา สุภา
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5

นางสาวชณชนก ธิรินทอง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางดุษฎีพร มหายศกุล
นิติกรชำนาญการ

นางสาวเกวลิน กูลณาวงศ์
นิติกรชำนาญการ

นางสาวฐิติชญาน์ พัฒนพงศ์
นิติกรชำนาญการ

นางจิตรริกา วรรณรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววัชราภรณ์ เสริมสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร บุญวรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายมนตรี สามนนถี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววรัญญา อินทะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุรีย์พร พุทธัง
นักจัดการการทั่วไปปฏิบัติการ

นางพิริยาภรณ์ ลิ้มศักดากุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจรูญวิทย์ เลิศวาทีธรรม
พนักงานขับรถยนต์

นางนาตยา สาลักษณ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดเชียงใหม่

นายประจวบ แย้มเพ็ง
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดเชียงใหม่

พันตำรวจโทณัฐพล ศรเดช
อัยการอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายสนับสนุนงานศาลสูงจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวอารีย์รัตน์ จำแม่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายคมกริช คิ้วดวงตา
นิติกรปฏิบัติการ

นายภูวนาถ เชิดโฉม
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวนภัทร อินจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ

นายปรัชญา ศรีแฉล้ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นายไพศาล ไชยวงษ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดเชียงราย

นายชุมพล ชุ่มชุมพล
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายสนับสนุนงานศาลสูงจังหวัดเชียงราย

นางสาวธวัลรัตน์ อินทะวงศ์
นิติกรชำนาญการ

นายจิรัฎฐ์ ดอกสนธิ์
นิติกรปฏิบัติการ

นายกัณชนชน สุรินทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางมัตติกา พุทธตาล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธวัช ไพฑูรย์เจริญลาภ
อัยการอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดลำปาง

ฝ่ายสนับสนุนงานศาลสูงจังหวัดลำปาง

นางสาวแอนนา เสนาถี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายคมกริช เวชภักดีวงษ์
นิติกรปฏิบัติการ

ร้อยตำรวจโทอนรรฆสิต กลีบจำปา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวทัศดา สีมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุริยา สุยะนา
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดลำพูน

ฝ่ายสนับสนุนงานศาลสูงจังหวัดลำพูน

นางสาววาสนา โปธิ
นิติกรชำนาญการ

นางญาตินันท์ วงค์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวทิพย์ไพวรรณ์ สุนันตา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนภชนก วงษ์น้อย
นิติกรปฏิบัติการ

นายปริญญาวัฒน์ พลสมบัตินันท์
อัยการอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดพะเยา

ฝ่ายสนับสนุนงานศาลสูงจังหวัดพะเยา

นางสาวยลภัทร คิดธรรมรักษา
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ เป็นพวก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพัฒน์พงษ์ พงษ์นิกร
อัยการอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดแพร่

ฝ่ายสนับสนุนงานศาลสูงจังหวัดแพร่

นางสาวพรภินันท์ เลิศพัฒน์ธิติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพิชญาวี ภักดี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล บุญทิพย์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอังสุมาลิน ปัญญาแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าที่พันตำรวจตรีโดม โลหะพจน์พิลาศ
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดน่าน

ฝ่ายสนับสนุนงานศาลสูงจังหวัดน่าน

นางสาวขวัญจิรา เชียนพลแสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายกรณาธิป เจียมสงวนวงค์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรัฐติกาล โนพวน
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเกวลิน สมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พันตรีสุเทพ ดาวรัตน์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่อัยการศาลสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฝ่ายสนับสนุนงานศาลสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสรภพ วงศ์เจริญไพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปภัสรา จันทร์หล้า
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวมัตติกา กองบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

สถิติงาน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5
เลขที่ 559 อาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ชั้น 4
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5311 2848 โทรสาร 0 5311 2850 E-mail : region5-appeal@ago.go.th