สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5
สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงราย
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเวียงป่าเป้า
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง)
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาแม่สะเรียง)
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอัยการจังหวัดเทิง
สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน
สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง
สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่
สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง
สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด
สำนักงานอัยการภาค 5