ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
นายวสันต์ ประเทือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

นายวสันต์ ประเทือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

นายทวีศักดิ์ งามดี อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

นายกิตติชัย จิวะอุดมทรัพย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดลำปาง

                 นายวสันต์ ประเทือง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

                 นายณัฐนนท์ ไวปัญญา รองอัยการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณที่ราชพัสดุ ท้องที่ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

                 นายจเด็จ ดำรงค์ศิริ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย) เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

                 นายจเด็จ ดำรงค์ศิริ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง

เกี่ยวกับสำนักงาน

                สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในด้านการอำนวยความยุติธรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ตั้งอยู่ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง ณ อาคารเลขที่ 2/1 ชั้น 1 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2500 ขึ้นต่อสำนักงานอัยการเขต 5

อำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

          กำหนดให้องค์กรอัยการประกอบด้วย ก.อ. อัยการสูงสุด, และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานธุรการ

          สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น และนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล และให้ข้าราชการฝ่ายอัยการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด  มีดังนี้

           ๑. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

           ๒. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ

           ๓. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร

           ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้

           ๕. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

           ๖.  ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

           ๗. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

           ๘. ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

           ๙. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

           ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตาม พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ มีดังนี้

           ๑. อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

           ๒.ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

           ๓. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโคตุลาการทั้งปวงกับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

           ๔. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดีหรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้

           ๕. ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีและมิใช่กรณีที่พิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

           ๖. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้

           ๗. ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

           ๘. ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

           ๙. อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี

           ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

           ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด

           ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตาร ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำโดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้

           พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
บุคลากร
นางสาววัฒณีย์ จรูญพันธ์นิธิ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลำปาง
นางดารัณ์ ภูวเศรษฐ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นางอัญชลี ลีอัจฉริยกุล
รองอัยการจังหวัด
นางสาวปณิชา สัตตธนชัยภัทร
อัยการประจำกอง
นายจเด็จ ดำรงค์ศิริ
อัยการอาวุโส
นางสาววิกานดา วงศ์สุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางวีณา ธรรมวงค์
นิติกรชำนาญการ
นางทิมพา ชุ่มใจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรัชชุมาศ สุขฐาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนิลวรรณ กันขัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกานติมา ยาวิเคียน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวถิรนันท์ โชติธีรสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายไตรภพ เก่งการจับ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายทนงศักดิ์ ใจยาธิ
นิติกรปฏิบัติการ
นายณัฐภัทร ชัยปินชนะ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวชัญญา อินทรีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเมทินี ปัญญาเยอะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรทิพย์ เรืองบุญมา
พนักงานสถานที่
นายจีระศักดิ์ ไทยรินทร์
พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง
เลขที่ 2/1 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 0-5421-8381 โทรสาร. 0-5432-3506
E-mail : lampang-sum@ago.go.th