“วันกองทัพไทย” ประจำปี 2567
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2567
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
พิธี สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)
งานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่36 ประจำปี 2566
งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566
เรื่อง จำหน่ายรถจักรยานยนต์ราชการที่หมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา
………..อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
………..อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา
………..อ่านต่อ
อัยการจังหวัดลำปาง

นายวรพจน์ เฉียงตะวัน
อัยการจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มกราคม 2567
อัยการจังหวัดลำปางนำบุคลากรเข้าร่วมพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
เนื่องใน ‘วันกองทัพไทย’ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

วันที่ 18 มกราคม 2567
อัยการจังหวัดลำปางมอบหมายให้ นำบุคลากรเข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ
เนื่องในวันยุตธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันกองทัพไทย ประจำปี 2567
ณ บริเวรลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

นายพรรษา เมฆสวรรค์ อัยการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอัยการจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ เดิมตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) ซึ่งนับวันปริมาณงานในความรับผิดชอบ จำนวนหน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้เพิ่มขึ้นทุกที จนสถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกรมอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดในปัจจุบันร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกันดำริที่จะหาสถานที่และงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการแยกออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530

ในปี พ.ศ.2534 จึงได้สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ราชพัสดุด้านทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดเป็นจำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา ในการสร้าง และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 21,127,195.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าห้าบาทถ้วน) โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการประกวดราคารับเหมาก่อสร้าง ทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2535 กำหนดแล้วเสร็จ 450 วัน และศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทร-ภิรมย์ อัยการสูงสุดได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2535 เป็นแบบของอาคารสำนักงานในส่วนภูมิภาคขนาดใหญ่ ก่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ชั้น

ภายในอาคารสำนักงานอัยการลำปาง ประกอบด้วยหน่วยงาน สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงลำปาง และสำนักงานอัยการจังหวัดและสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ชั้นล่าง สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง และห้องประชุมอัยยสถิต ตั้งอยู่ในชั้นที่ ๒ ของอาคาร ห้องสมุด สำนักงานอัยการศาลสูง (อุทธรณ์) และสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ในชั้นที่ ๓ นับว่าเป็นอาคารที่มีความสง่างามแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งมีความสะดวกและทันสมัยพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้บริการแก่หน่วยราชการและประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของอัยการในการพิทักษ์ประโยชน์ของปวงชน และรักษาผลประโยชน์แผ่นดินได้รับผลตามภาระหน้าที่ที่มีต่อประชาชนจังหวัดลำปางสืบไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

  1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
  2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
  3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
  4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)

วัฒนธรรมองค์กร

อำนาจหน้าที่

นโยบายและแผนการบริหารองค์กร

บุคลากร

นายวรพจน์ เฉียงตะวัน
อัยการจังหวัดลำปาง
นายจักรพันธ์ เมฆศิขริน
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้กลั่นกรองงาน
นางสาวสิริยา พรหมราชยศ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้กลั่นกรองงาน
นายชินวัตร เนือยทอง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้กลั่นกรองงาน
นายณัฐพ] มัตติทานนท์
รองอัยการจังหวัดลำปาง
นายณัฐนนท์ ไวปัญญา
รองอัยการจังหวัดลำปาง
นางสาวปัทมนันท์ ประสิทธิ์เสรี
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
ร.ต.ท.ภาณุพงศ์ เอกฉัตราภรณ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นานณฐจร กอนวงษ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายคุปติ กณิศาณรัณ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
ร้อยโทหญิง รพีพร แป้นปลืม
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวพรรณิภา เอียดช่วย
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นาอภิรักษ์ ทิพานำชัย
อัยการอาวุโส
นางชลาธิป อ้างอิง
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
นายเดชาวัต  ภูลายเหลือง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางนาตยา  ภูลายเหลือง
นิติกรชำนาญการ
นายกิตติพงษ์  ธรรมเสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพิฌาสินี ทาพงศ์พันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ เอื้อแท้
นิติกรชำนาญการ
นางสาวยุพิน แสนโซ้ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสิริลดา ไชยาโส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวณัฐรินีย์ ว่องไววุฒิ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวนัทริษา จิตตะลม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพะสาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุขภาดา จันทนะโพธิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทิพวรรณ คมนัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิตตาภัทร์  พรหมวงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณัฐธยาน์  สิทธิ์วรนนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายธันฐภัทร์  โสภารัตน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวปริณดา  ปันหล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายธนบูรณ์ เปี่ยมสุข
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกมลพร ทองศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นายประสิทธิ์ กันทะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายนิวัตร อ้างอิง
นักการภาโรง
นายคณาธิป หมื่นยศ
พนักงานขับรถยนต์
นายองอาจ ทาพงศ์พันธ์
คนสวน
ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติคดี

สถิติคดีสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๕

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานอัยการลำปาง ชั้น ๒ ภายในบริเวณศาลากลางหลังเก่า
เลขที่ ๒/๑ ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๑๗๑๐๐,๐๕๔-๓๒๒๘๘๓
หมายเลขโทรสาร ๐๕๔-๓๒๓๕๖๒
e-mail : lampang@ago.go.th

https://goo.gl/maps/qzg7HjcGar7MuEhv5

สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
อาคารสำนักงานอัยการลำปาง ชั้น 2 ภายในบริเวณศาลากลางหลังเก่าเลขที่ 2/1 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ 054-217100,054-322883 โทรสาร 054-323562