ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ให้กำลังใจและดูแลให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 16.30 น. นายประเสริฐศักดิ์  สว่างเนตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวสุธิษา คำเหล็ก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง) ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอเวียงแก่น เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเวียงแก่น, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวดเชียงราย, สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น ออกเยี่ยมแรงงานไทยที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและได้เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว โดยได้ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือพร้อมของที่ระลึกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางกฎหมายต่าง ๆ

วันธงชาติไทย

มื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง) ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเทิง เนื่องในวันธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วิสัยทัศน์

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ
 • 1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
 • 2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
 • 3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
 • 4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง

 • ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดย ไม่จำกัดฐานะ
 • คุ้มครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชนตามที่กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ อาทิ
  – การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
  – การยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์
  – การขออนุญาตรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  – การร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ
  – การร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล
  ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดฐานะบริการฟรี ผู้ร้องขอชำระเพียงค่าทำเนียมศาลเท่านั้น
 • ช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างแก่ประชาชน
  – กรณีเป็นผู้มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • ให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้มีฐานะยากจน
 • บริการช่วยเหลือประนอมข้อพิพาทแก่ประชาชน
 • เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน
 • ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ
 • สนับสนุนการประนอมข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาททางแพ่ง
  โดยอนุญาโตตุลาการในระดับท้องถิ่น

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • อำเภอเทิง
 • อำเภอขุนตาล
 • อำเภอพญาเม็งราย
 • อำเภอเชียงของ
 • อำเภอเวียงแก่น
 • อำเภอป่าแดด

บุคลากร สคชจ.เชียงราย(สาขาเทิง)

ข้าราชการอัยการ

นายประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย

นางสาวสุธิษา คำเหล็ก
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง)

นางสาวพรพิมล เชาว์สถิตกุล
รองอัยการจังหวัด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง)

ข้าราชการธุรการ

นางสาวพิชญ์สินี จินะโกฎิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สคชจ.เชียงราย

นางสาวสุดธิดา จันทรประเทือง
นิติกรชำนาญการ

นางสาวอุทุมพร สวยสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ้างเหมาบริการ

นายธนะบดี นาคหรั่ง
นิติกร

นางสาวชุติมา ชูกระจ่างผล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายปิยะ ดินขาว
พนักงานขับรถยนต์

ทนายความอาสา

นางสาวสานิริน ปินใจ
ทนายความอาสา

นายภาสกร คงกิจเจริญ
ทนายอาสา

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง)
ตั้งอยู่ ณ ภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเทิง
เลขที่ 157 หมู่ที่ 20 ถนนพิศาล
ตำบลเวียง อำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย 57160
โทรศัพท์ 053-796149
E-mail: Thoeng-lawaid@ago.go.th
ID LINE :@736pylfu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100061325237755

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและลการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง)
เปิดบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
โดยเปิดทำการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ท่านกฤษฎา แก้วเมืองมูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และท่านพรพิมล เชาว์สถิตกุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง) จัดโครงการฝึกอบรม “ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ท่านกฤษฎา แก้วเมืองมูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และท่านพรพิมล เชาว์สถิตกุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้านเข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนว
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ท่านกฤษฎา แก้วเมืองมูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง) พร้อมคณะทำงาน ออกเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ และศูนย์เทศบาลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ลำดับประเภทงานปีงบประมาณ
2563
ปีงบประมาณ
2564
ปีงบประมาณ
2565
ปีงบประมาณ
2566
1คุ้มครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(ตั้งผู้จัดการมรดก, รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ)
57429470
2การบังคับคดี
– การบังคับคดีแพ่ง
– การบังคับคดีอาญา
– การบังคับคดียาเสพติด
– การบังคับคดีปกครอง

4232
1
4

13
2
36
1
3ช่วยเหลืออรรถคดี จัดทนายความอาสา
ว่าต่าง/แก้ต่าง ยื่นคำร้อง ฯลฯ
965
4งานให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย310393611619
5งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
– ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
– ประนอมพ้อพิพาททางอาญา
– ประนอมหนี้นอกระบบ

15
14

19
6

116
1

26
1
2
6การฝึกอบรมทางด้านกฎหมายแก่บุคคล
กลุ่มต่าง ๆ
216 คน*200 คน 157 คน
7การฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น102 คน*103 คน89 คน
8การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน359 คน57 คน 6,714 คน2,404 คน
* เนื่องจากสถานะการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้