ภาพกิจกรรม ปี 2566


วิสัยทัศน์

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ
  • 1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
  • 2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
  • 3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
  • 4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัฒนธรรมองค์กร

อำนาจหน้าที่ และเขตอำนาจรับผิดชอบ

อำนาจและหน้าที่โดยทั่วไป

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเวียงป่าเป้า  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

อำนวยความยุติธรรม  ได้แก่  การบริหารงานยุติธรรมในส่วนของฝ่ายบริหารของรัฐเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน  โดยอัยการจะเป็นผู้พิจารณาหลักฐานในสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนเสนอมาแล้ววินิจฉัยสั่งคดี  ตลอดทั้งดำเนินคดีอาญาในศาลในฐานะทนายแผ่นดินตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ    

รักษาผลประโยชน์ของรัฐ  ได้แก่ การพิจารณาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  ตรวจร่างสัญญาตอบข้อหารือ  ตลอดจนทั้งดำเนินคดี ในศาลในฐานะทนายความแผ่นดินแทนรัฐบาล  หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

ดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 และตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 2471/2559 และคำสั่งที่ 462/2560 ให้อัยการจังหวัดและพนักงานอัยการคดีศาลแขวงเวียงป่าเป้า ช่วยราชการสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงรายรับผิดชอบคดีแพ่งทั้งปวง ที่เกิดในเขตอำนาจศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และช่วยราชการสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย รับผิดชอบคดีแพ่ง (จัดการมรดก) ที่เกิดในเขตอำนาจศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นมา  ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ในเขตอำนาจของพนักงานสอบสวนตามอำเภอดังต่อไปนี้

1.  อำเภอแม่สรวย

 2. อำเภอเวียงป่าเป้า 

มีสถานีตำรวจจำนวนทั้งสิ้น  3  สถานี 

1.  สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย

2.  สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า

3.  สถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเวียงป่าเป้า
เลขที่ 108 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทรศัพท์ : 053-781459
โทรสาร : 053-781460
Email : wpp-sum@ago.go.th