ข่าวประชาสัมพันธ์

ในการติดต่อราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
มีปัญหาไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ หรือ พบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานอัยการ
หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
แจ้ง สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทร. ๑ ๒๑๔๒ ๑๘๓๐ และ ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๓๑
E-Mail : cmiss@ago.go.th

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรศักดิ์ เพชรเครือ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดหงสาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดตานีนรสโมสร และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

กิจกรรมวันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่  ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๖    สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖   ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายสุรศักดิ์  เพชรเครือ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  และข้าราชการฝ่ายอัยการของสานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๔ ภาค ๙ สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี  และสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เดิมชื่อ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)
เปิดทำการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการของศาลจังหวัดปัตตานี  แผนกดดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๓  โดยมีนายปชัญญ์  มนูญปิจุ เป็นอัยการจังหวัดท่านแรก 
ใช้พื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดปัตตานี หลังเก่า ชั้น ๒ เป็นที่ทำการ
ต่อมา ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่บริเวณชั้น ๓     ปีกขวา ของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี  ถ.หนองจิก   ต.สะบารัง    อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี  จนถึงปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้

          มาตรา ๒๓ สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
          (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
          (๓) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
          (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
          (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
          (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการตรวจร่างสัญญาตาม (๒) และ (๓) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

          มาตรา ๒๗  ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
          (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ
          (๓) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสุดของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้
          ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด 

          มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอำจานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (๑) อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
          (๒) ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ
          (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
          (๔) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ก็ดี หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนี่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้ กระทำตามคำสั่งของเจ้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
          (๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้
          (๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
          (๗) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึด ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาก ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๘) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
          (๙) อำนาจและหน้าที่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
          (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
          ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พนักงานอัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ถ้อยคำ โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้
          พนักงานอัยการตำแหน่งใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

:: กฎหมายองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550


อำนาจหน้าที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

» รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

» รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

» ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ

-สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี

-สถานีตำรวจภูธรหนองจิก

-สถานีตำรวจภูธรตุยง

-สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์

-สถานีตำรวจภูธรนาประดู่

-สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน

-สถานีตำรวจภูธรยะรัง

-สถานีตำรวจภูธรมายอ

-สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง

-สถานีตำรวจภูธรสายบุรี

-สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น

-สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง

-สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ

-สถานีตำรวจภูธรบ้านโสร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ทำเนียบอัยการจังหวัด

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

๑. นายปชัญญ์  มนูญปิจุ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔

๒. นายสมพิศ แสะอะหมัด ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕

๓. นายนรศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖

๔. นายพิทยา ธรรมนิจกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗

๕. นายโสภณ ทิพย์บำรุง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ – ๑ เมษายน ๒๕๔๘

๖. นายธีระ ดีนิสสัย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙

๗. นายพงศ์พญา ศรีนพนิคม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐

๘. นายสรวิชิต ทองบัวบาน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑

๙. นายนิทัศน์ ตันปิ่นเพชร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

๑๐. นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์ ตำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓

๑๑. นายรณรงค์ วุฒิกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๑๒. นายนพรัตน์ กำจัดภัย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

๑๓. นายวีระพล โมระกรานต์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๔. นายทรงกลด วรายานนนท์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๑๕. นายปัญณวัจน์ วสุพลเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๖. นายสถาพร ฉายสูงเนิน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๗. นายสัมพันธ์ โภคบุตร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๘. นายสาธร พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑๙. นางสาวอัญชนา ศรีเปารยะ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๐. นายอนันต์ เผือกพูลผล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๑. นายมานิตย์ นาคทั่ง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒๒. นายสมโชค ศรีคงแก้ว ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๓. นายสุรศักดิ์ เพชรเครือ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

นายสุรศักดิ์ เพชรเครือ

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

นางกิตติพร สนิทมัจโร

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

นางสาวมัทรี ธนนิมิตร

รองอัยการจังหวัด

สำนักงานอัยการดคีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

นางสุชาดา แสงเดือน

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายพงษ์พัฒน์ หลังสัง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกันยารัตน์ แก้วละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ชั้น ๓

ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐

โทร. ๐๗๓-๓๓๓๐๘๗ โทรสาร ๐๗๓-๓๓๗๔๓๐

E-mail : ptani-ju@ago.go.th

เอกสารเผยแพร่