ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ชั้น 1
ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073337230
โทรสาร: 073337231
E-mail: ptani-lawaid@ago.go.th