เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และอาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง ท่านศิริพงษ์ ยอดสว่าง และท่านจิรภาส พิพัฒนกุล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

นายนิรุต พรหมอินทร์ อัยการจังหวัดหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง

นายนิรุต พรหมอินทร์ อัยการจังหวัดพัทลุง ร่วมกับนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง

สำนักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
          ๑.  ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
          ๒.  ดำเนินการเกี่ยวกับ การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้างของสำนักงานอัยการศุงสุดตลอดจนฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย แก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และประชาชนทั่วไป
          ๓.  ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่น เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
          ๔.  ดำเนินการเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  และผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน และความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
          ๕.  ติดต่อและประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด
          ๖.  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง

ตามประกาศคณะกรรมการอัยการเรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๔

๑.  อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
              สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง มีอัยการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอำนาจหน้าที่
              (ก)  รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
              (ข)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
              ให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
              (ก)  สำนักอำนวยการ มีอำนาจและหน้าที่
                   (๑)  รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการจังหวัด
                   (๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.  เขตอำนาจการดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง
๑. สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง
๒. สถานีตำรวจภูธรโคกชะงาย
๓. สถานีตำรวจภูธรลำปำ
๔. สถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน
๕. สถานีตำรวจภูธรควนขนุน
๖. สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย
๗. สถานีตำรวจภูธรนาขยาด
๘. สถานีตำรวจภูธรตะโหมด
๙. สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน
๑๐. สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ
๑๑. สถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม
๑๒. สถานีตำรวจภูธรป่าบอน
๑๓. สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว
๑๔. สถานีตำรวจภูธรกงหรา
๑๕. สถานีตำรวจภูธรศรีบรรพต
๑๖. สถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์

คดีแพ่ง

คดีว่าต่าง
คดีที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลจังหวัดพัทลุง

คดีแก้ต่าง
คดีที่มีตัวความมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ศาลจังหวัดพัทลุง

เขตอำนาจศาล
ศาลจังหวัดพัทลุง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการฝ่ายอัยการ

นายนิรุต พรหมอินทร์
อัยการจังหวัดพัทลุง
นายสุรพันธ์ ชอบแต่ง
อจ.ประจำ สนง.อสส
นายวิชิต อุ่นแดง
รองอัยการจังหวัด
พ.ต.ต.ปีทอง แก้วละเอียด
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายเอกรินทร์ ชูทองคำ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายกษิดิศ ตุลย์ปาณี
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายนิกร มีชู
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายศิริพงษ์ ยอดสว่าง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายจิรภาส พิพัฒนกุล
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายธนัช ด่านกิตติกุล
อัยการผู้ช่วย

ข้าราชการฝ่ายธุรการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวอรวีร์ หนูแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ขวัญตา อินทองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางอรนภา สงห้อง
พนักงานธุรการ

จ้างเหมาบริการ

นายชัยยันต์ ยิ้มซ้าย
นิติกร
 นางสุกัญญา ชูช่อ
 พนักงานรักษาความสะอาด
นายสิทธิโชค คงหนู
พนักงานขับรถ
นางสาวปัญญาภรณ์ บุญเรืองขาว
นักการภารโรง
นางพรธิพา สุทธิมาศ
แม่บ้าน

 นายเอกพงษ์  สงหมุน   
คนสวน

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดพัทลุง

๒๑.นางสธีรา จันทร์นวล ๑ เม.ย.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๖

๒๒.นายนิรุต พรหมอินทร์ ๑ เม.ย.๖๖ – ปัจจุบัน

ผังกระบวนงาน

– ผังกระบวนงานหลัก

– คำอธิบายผังกระบวนงาน

-ผังกระบวนงานหลัก
-คำอธิบายผังกระบวนงาน

สถิติคดี

ข้อมูลคดีและสถิติคดี

 ประเภท                           รายการ2564256325622561256025592558
ส.1สำนวนปรากฎผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา2886280931383394312627232985
ส.1 ฟสำนวนคดีฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด395422213128102 92 695 
ส.2สำนวนปรากฎผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา269239 242263300 340313
ส.2 กสำนวนคดีเปรียบเทียบปรับ345867934606 1425415809 16119  24720
ส.3สำนวนไม่ปรากฎตัวผู้กระทำผิด149142 181220352 447  519
 ส.4 คดีฟ้องความอาญา238828792961    
ส.4 วาจาสำนวนคดีฟ้องด้วยวาจา13908801404 16081135 11241302
ส.5สำนวนแก้ต่างคดีอาญา – 2 54
ส.5 กสำนวนคดีแพ่ง4594 7352335748
ส.12สำนวนคดีชันสูตรพลิกศพ (ไต่สวนการตาย)143 2 37
ส.12 กสำนวนคดีชันสูตรพลิกศพ (ตายผิดธรรมชาติ)23912 51496
สำนวนคดีมาตรการฯ1613 20    
สำนวนคดีร้องขอคืนของกลาง910     
ร่วมชันสูตรพลิกศพ20 816 12 13 
ร่วมสอบสวนเด็ก 845895  92125 167  

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง
เลขที่ ๕๖ ถนนกุมารศึกษา  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔-๖๑๓๐๑๔, ๐๗๔-๖๒๑๗๕๕, ๐๗๔-๖๒๑๗๕๖ 
หมายเลขโทรสาร  : ๐๗๔-๖๒๑๗๕๗ E-Mail :ptl@ago.go.th