ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ร้อยตำรวจเอก นฤชิต จุสะปาโล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวดสงขลา
ซึ่งอธิบดีอัยการภาค ๙ มอบหมายให้เข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันที่ระลึก
“พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี ๒๕๖๗
ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ร้อยตำรวจเอก นฤชิต จุสะปาโล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวดสงขลา ซึ่งอธิบดีอัยการภาค ๙ มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ณ ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ร้อยตำรวจเอก นฤชิต  จุสะปาโล  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ซึ่งอธิบดีอัยการภาค ๙ ได้มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณบานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา  และร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา  

วันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๖
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๖   สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา โดย ร้อยตำรวจเอก นฤชิต  จุสะปาโล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานอัยการภาค ๙  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  ณ สำนักงานอัยการภาค ๙  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันรพี ประจำปี 2566

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.  ร้อยตำรวจเอก นฤชิต จุสะปาโล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  นายตินาศักดิ์ สุขนคร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  และนายณัชพล  บุญศิริ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศาลจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

กิจกรรมอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสุธีรา จันทร์นวล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมพนักงานอัยการ พนักงานธุรการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564 โดยการบูรณาการร่วมกันในการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ (ทาสีแนวรั้วที่ทำการ) ณ บริเวณแนวรั้วที่ทำการ สำนักงานอัยการภาค 9

เกี่ยวกับสำนักงาน

เดิมตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดสงขลาต่อมาสำนักงานอัยการเขต 9 โดยมีนายสุชาติ  ไตรประสิทธิ์  และนายวรฑ  ศรีไพโรจน์  ได้ช่วยเจรจาขอที่ดินกับนายพิพัทธิ  พุกกะณะสุตอธิบดีกรมธนารักษณ์ในสมัยนั้น

      จากนั้นจึงได้ทำเรื่องขออนุญาตทำการขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์เพื่อการก่อสร้างสำนักงานอัยการเขต 9 และได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุที่บริเวณถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยางอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ ก่อสร้างเป็นจำนวน 41,853,588.96 บาท จากสำนักงานอัยการสูงสุด  มาทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น

      สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเดิมสังกัดกรมอัยการกระทรวงมหาดไทยและต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 กรมอัยการจึงได้แยกออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็นหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวงทบวงใดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนชื่อจาก”กรมอัยการ”มาเป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด”

     ปัจจุบันสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานอิสระไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงถือได้ว่าอัยการเป็นข้าราชการฝ่ายบริหาร ในฐานะที่ปรึกษา ของรัฐบาล และทนายแผ่นดิน

สำนักงานอัยการดคีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา รับผิดชอบดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

    ๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๔
     คดีอาญา ที่เด็กหรือเยาวชนอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ต้องหาว่ากระทำความผิดโดยให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่กระทำความผิดได้เกิดขึ้น
      คดีครอบครัว ได้แก่ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่ศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น การร้องขอรับเด็กเป็นบุตร การขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ เป็นต้น
      ๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญา ที่เป็นความผิด ตามกฎหมายนี้โดยไม่คำนึงถึงอายุผู้กระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ้นพ้นเกณฑ์การเป็นผู้เยาว์แล้วก็ตาม
      ๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาที่เป็นความผิดตามกฎหมายนี้ โดยไม่คำนึงถึงอายุผู้กระทำความผิด เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

  • 1.เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนักงาน อัยการสูงสุดในการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัว
  • 2.ประสานงานและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัวรวมทั้งเป็นศูนย์กลางรับคำร้องเรียนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
  • 3.รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน ให้คำปรึกษาแนะนำเด็กเยาวชน และ สถาบันครอบครัว
  • 4.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
  • 5.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และ สถาบันครอบครัว
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ลำดับที่  ชื่อ – สกุล           รับตำแหน่ง              พ้นจากตำแหน่ง       
1 นายสัมฤทธิ์       แดงเปี่ยมพ.ศ.2537  –
 นายธีระ             หงส์เจริญพ.ศ.2538  – 
 นายภักดี           สุวรรณเจริญ พ.ศ.2538   – 
 นายพีระ            สุวรรณเจริญ พ.ศ.2539  – 
นายอัมพร           เหลียงน้อย พ.ศ.2540   – 
นายปัญญา         สุนทรพฤกษ์ พ.ศ.2541  –
นายสมเจตน์       ชัยเฉลิมปรีชา พ.ศ.2542 –
นายวิจิตร            แก้วเกิดเคน พ.ศ.2543  –
นายสวัสดิ์           โล่ห์วิสุทธิ์ พ.ศ.2544 –
10 นายเกรียง          โพธิ์แก้ว พ.ศ.2545  –
11 นายสุรินทร์         วัตตธรรม พ.ศ.2546  –
12 นายวิเชียร          สุวรรณบรรจง พ.ศ.2547  –
13 นายแดง             พึ่งล้อม พ.ศ.2548  30 เมษายน 2549 
14 นางอุบลวรรณ   ทั่งทองแท้ 1 พฤษภาคม 254931 มีนาคม 2550
15 นายประยูร         พัฒนอมร 2 เมษายน 2550 31 มีนาคม 2551 
16 นายวรรโณ        อยู่ด้วง 1 เมษายน 255131 มีนาคม 2553 
17 นายศศิน            ศุขจรัส 1 เมษายน 2553 31 มีนาคม 2554 
18 นายสถาพร       ภักดีวงศ์ 1 เมษายน 2554 31 มีนาคม 2555 
19นายณรงค์         ศรีระสันต์1 เมษายน 255531 มีนาคม 2557
20นายชนะ            บุษบงค์1 เมษายน 255731 มีนาคม 2558
21นายสามารถ       เพ็ชรเกลี้ยง1 เมษายน 255831 มีนาคม 2559
22นายวิเชียร         ชูสุวรรณ์1 เมษายน 255931 มีนาคม 2560
23นายสมพร          เกตนะ1 เมษายน 256031 มีนาคม 2562
24นายเสมรชัย      บุญเลิศ1 เมษายน 256231 มีนาคม 2564
25 นางสุธีรา          จันทร์นวล 1 เมษายน 2564 31 มีนาคม 2565
26นายมหศักดิ์   ชัยโมห์1 เมษายน 256531 มีนาคม 2566
27ร้อยตำรวจเอก นฤชิต จุสะปาโล1 เมษายน 2566ปัจจุบัน

สถิติคดี

สถิติคดี

ประเภท———–พ.ศ.ส.1ส.4ส.2ส.2 ก.ส.4 (วาจา)ส.5 ก.ส.6ส.7ส.1 ฟื้นฟูมาตรการพิเศษ
ปี 2555725524938372131320
ปี 2556806514945562072239
ปี 25571,0221,004359033291741901
ปี 25581,2041,1783147296173980
ปี 25591,0731,1032736138212580
ปี 256085084522372201226927
ปี 2561621597233301312112754
ปี 256258854825422116115034
ปี 25633863442042272113973
ปี 2564318259246012167140
ปี 25652472244942123355

เอกสารเผยแพร่

1 นาทีกับ OAG

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ชั้น ๓ (ตึกหน้า) ถ.แหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
Tel: ๐๗๔-๓๑๑๑๙๐ Fax: ๐๗๔-๓๒๔๙๕๙
Email : sk-ju@ago.go.th