ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื่้นที่จังหวัดตรัง
ประชาชนที่ประสงค์ขอรับบริการปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ติดต่อสายด่วน 1157 และเบอร์โทรศัพท์ 075-211237 ในวันเวลาราชการ


เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีชื่อย่อว่า สคช.ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตามคำสั่งของกรมอัยการที่ ๑๗๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและแผน มหาดไทย มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดำเนินงานสืบมา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ สคช. สำนักงานอัยการสูงสุด รับผิดชอบ โดยดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนัก งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการ ให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๖  ได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐ )พ.ศ.๒๕๕๖ ให้จัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขึ้นทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดอำนาจและหน้าที่เพิ่มเติมจากที่สคช.รับผิดชอบอยู่ โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับคดีและในส่วนการบริหารงานกำหนดให้มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการแยกเป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นกับสำนักงานอัยการจังหวัด เช่นเดิม

  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ และพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้

          (๑) รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและผลประประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดสตูล เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและกรณีได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกกรณี เป็นต้น

          (๒) รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้านอรรถคดีแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดตรัง รวมถึงการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดตรัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เช่น ยื่นคำร้องต่อศาลให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ขอตั้งผู้ปกครอง ขอรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

          (๓) รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่จังหวัดตรัง

          (๔)รับผิดชอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินและสถานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐและจำเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินค่าปรับตามคำพิพากษาและงานการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดตรัง

          (๕) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญา เฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่จังหวัดตรัง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โครงสร้าง (Structure)


วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

  ๑.    นายธีระพงศ์ ศานติมารค    วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒.    นางสาวกรภัทร  ธนวัฒน์ไพศาล  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐

๓.    นายสมพงษ์  ศรีธูป    วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๔.    นายวัลลภ  คณาวงษ์  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๕.    นายนิมนรัตน์  จันทษี  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๖.    นายเพิ่มศักดิ์  บำรุง  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๗.    นายสุเจนทร์  สินไชย  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน

นายสุเจนทร์  สินไชย
อัยการจังหวัด สคชจ.ตรัง

นายตินาศักดิ์  สุขนคร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายชัยพร  แดงบรรจง
รองอัยการจังหวัด

นางสาวหทัยกาญจน์  ฤทธิเดช
รกน.ผอ.สคชจ.ตรัง

นางกิตินาท  สมจริง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธนกฤต  ศรีธัญญแก้ว
นิติกรชำนาญการ

นายวิทยา  โออินทร์
นิติกรปฏิบัติการ

นางอมรรัตน์  วุทธชูศิลป์
ทนายอาสา

นางสาวสุขุมาล  หนูสุข 
ทนายอาสา

นายณัฐพงษ์  แก้วสุก 
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น
นักการภารโรง

สถิติงาน

ข้อมูลการปรึกษากฎหมายและจัดอบรมความรู้ทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง
ตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2557

เดือน รายละเอียด จำนวน/คน
พฤษภาคม 2557 ขอตั้งผู้จัดการมรดก 15
เกี่ยวกับทรัพย์ 1
รวม 16
มิถุนายน 2557 ขอตั้งผู้จัดการมรดก 11
การฟ้องหย่า 1
เกี่ยวกับครอบครัว 1
รวม 14
กรกฎาคม 2557 จัดอบรมไกล่เกลียประนอมข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนอำเภอรัษฎา 200
จัดอบรมไกล่เกลียประนอมข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนอำเภอปะเหลียน 344
จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 253
ขอตั้งผู้จัดการมรดก 9
เรียกค่าสินไหมทดแทน 1
เกี่ยวกับคดีอาญา 2
เกี่ยวกับทรัพย์ 4
ฟ้องหย่า 2
รวม 815
สิงหาคม 2557 ขอตั้งผู้จัดการมรดก 8
เกี่ยวกับครอบครัว 3
สัญญากู้ยืมเงิน 1
คดีอาญา 3
รวม 15
กันยายน 2557 ขอตั้งผู้จัดการมรดก 16
คดีอาญา 3
เกี่ยวกับทรัพย์ 3
สัญญากู้เงิน 1
รวม 23

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง
๑๙/๒ ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๑-๑๒๓๗  โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๑๒๓๗
อีเมล์ trang-lawaid@ago.go.th