• ประกาศสำนักงานอัยการภาค ๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  >>>> ดูเอกสารแนบประกาศ
 1. เนื่องด้วยหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานในส่วนของงานคดีอาญา สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาค ๔ เกิดเหตุขัดข้อง และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขคู่สาย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
  ติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข ๐๖ ๓๑๘๑ ๙๓๓๒

การตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา
นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ
เข้าตรวจราชการสำนักงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 4

—————————-

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการภาค ๔ พร้อมคณะผู้บริหารในเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค ๔ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการภาค ๔ พร้อมคณะผู้บริหารในเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค ๔ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ อัยการจังหวัดในเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค ๔ พร้อมคณะ เข้าพบรองอธิบดีอัยการภาค ๔ (นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด) และ
(นายประเสริฐ โอฬารสกุล) เพื่อรายงานตัวปฏิบัติราชการในเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค ๔ ณ สำนักงานอัยการภาค ๔ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอัยการภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวอรุณวรรณ แก้วจินดา อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑ ภาค ๔ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์เนื่องใน”วันศาลยุติธรรม”
ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ อัยการจังหวัดขอนแก่น อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่น อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และ อัยการจังหวัด
สคช.ขอนแก่น พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรในอาคารสำนักงานอัยการภาค ๔ รดนำ้ดำหัว ขอพรผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค ๔ สืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการภาค ๔ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการภาค ๔ ประชุมการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายประพัฒน์พงศ์ สุคน ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการในเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค ๔ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการภาค ๔ พร้อมทั้งข้าราชการฝ่ายอัยการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการภาค ๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอัยการภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น

นายอำนวย สามงามน้อย รองอธิบดีอัยการภาค 4 พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการภาค ๔ จัดกิจกรรม “จิตอาสาช่วยภัยนำ้ท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”

นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด รองอธิบดีอัยการภาค ๔ พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการภาค ๔ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี
ในวาระการดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๔

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา สำนักงานอัยการภาค ๔

เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งหลายหน่วยงานไม่มีสถานที่ทำงานของตนเอง คือ เดิมสำนักงานอัยการเขต ๔ สำนักงานอัยการศาลสูง (ฎีกา) เขต ๔ สำนักงานอัยการศาลสูง (อุทธรณ์) จังหวัดขอนแก่น สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงขอนแก่น สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งหมดนี้มีที่ตั้ง
ทำการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นส่วนสำนักงานอัยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น แยกไปตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น แต่สถานที่ปฏิบัติคับแคบไม่สามารถรองรับบุคลากร
ที่เพิ่มขึ้นได้การปฏิบัติงานจึงไม่อาจอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งมาติดต่อทางด้านอรรถคดีและผู้มาขอความช่วยเหลือ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้เท่าที่ควร สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานอัยการ ๔ จำนวน ๔๑,๙๐๕,๔๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างสำนักงานอัยการเขต < และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน โดยเมื่อสร้างเสร็จจะให้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการภายในจังหวัดขอนแก่นทุกสำนักงานดังกล่าว รวมอยู่ในอาคารเดียวกัน

สำหรับการก่อสร้างนั้น บริษัทสยามภัทรจำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๓๖ ก่อสร้างเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๙ รวมเวลาก่อสร้าง ๕๒๖ วัน โดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๔ ชั้น ตามแบบของกรมโยธาธิการ ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก. ๑ㆍ๕ ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ ๒ ไร – ๒ งาน ๖ ๘ ตารางวา
ซึ่งเดิมเป็นที่ดินราชพัสดุใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น กรมที่ดิน

ทั้งนี้ โดยได้รับความยินยอมจากกรมที่ดิน และได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ (นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม) เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
จนได้ที่ดินแปลงนี้ เป็นที่ก่อสร้างสำนักงานอัยการเขต < ซึ่งศาตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด และนายสนอง แก่นแก้ว ดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษประจำเขต ” ในขณะนั้น

สำนักงานอัยการภาค มีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการ
มีอำนาจและหน้าที่

 • 1. รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ  
  และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด
 • 2. รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
 • 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่่นที่เกียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ให้หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการภาค มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

***สำนักอำนวยการ  มีอำนาจและหน้าที่

 • 1. รับผิดชอบงานธุรการ สารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะ
 •  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

***สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่

 •         1. รับผิดชอบงานดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการภาคซึ่งไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคดีศาลสูงภาค
              และงานบริหารจัดการของสำนักงานอัยการภาค
 •         2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนกาปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

***สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจหน้าที่

 •        1. รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาค
             ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
 •         2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร
นโยบาย

สำนักงานอัยการในเขตพื้นที่

ข้าราชการอัยการ

รายชื่ออัยการพิเศษประจำเขต 4

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการเขต 4

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการภาค 4

นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ
อธิบดีอัยการภาค 4

นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด
รองอธิบดีอัยการภาค 4

นายประเสริฐ โอฬารสกุล
รองอธิบดีอัยการภาค 4

นายอำนวย สามงามน้อย
รองอธิบดีอัยการภาค 4

นางนาตยา แน่นหนา
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 4

นายประเวส สิงห์ภูกัน
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 4

นายอนุชาติ สุรสินธุ์
อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ฯ
ภาค 4

นางปัญจพัฒน์ วรรณไพบูลย์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ร.ต.อ.ปวริศร เฉลิมแสน
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายอรรถพันธ์ ตั้งมโนวุฒิกุล
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

นายภิรัตน์ ควรสนธิ
อัยการอาวุโส

นายบุญสม เนื่องพลี
อัยการอาวุโส

นายทรงวุฒิ รัตนากร
อัยการอาวุโส

นายสุพร วัฒนวงศ์วรรณ
อัยการอาวุโส

นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล
อัยการอาวุโส

นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
อัยการอาวุโส

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 4

นางนาตยา แน่นหนา
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 4

นางปัญจพัฒน์ วรรณไพบูลย์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายภิรัตน์ ควรสนธิ
อัยการอาวุโส

นายบุญสม เนื่องพลี
อัยการอาวุโส

นายทรงวุฒิ รัตนากร
อัยการอาวุโส

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 4

นายประเวส สิงห์ภูกัน
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 4

ร้อยตำรวจเอก ปวริศร เฉลิมแสน
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
อัยการอาวุโส

นายอรรถพันธ์ ตั้งมโนวุฒิกุล
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

นายสุพร วัฒนวงศ์วรรณ
อัยการอาวุโส

นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล
อัยการอาวุโส

ข้าราชการธุรการ

นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทนา แสนคำ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางนิภารัตน์  อินทร์ไธสง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางชฎากาญจน์ วาจนสุนทร
นิติกรชำนาญการ

นางเรียม นนทะโขติ สวาทสุข
นิติกรชำนาญการ

นางยุวดี พรมชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสมฤทัย ชาที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัญชลี สุทาธรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปริญญภรณ์ แก้วชัย
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช กบรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางภัทราพร แพงมา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสรอรรถ จันทรเสนา
นิติกรปฏิบัติการ

นายอนุวัฒน์ จงศิริพงษ์ปรีดา
นิติกรปฏิบัติการ

นายอนุชาติ สุรสินธุ์
อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค ๔

นายพดฆ์ธนศักดิ์ โคตรพัฒน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายอภิเดช หล้ามาชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอโนชา สวาสดิ์รัตน์
นิติกรเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกนกลดา โยเหลา
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นางภัทรศยา สีชิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพิสมัย ชัยมหา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพรทิวา จตุเทน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนาตยา ลีกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปวริตา สมีเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายงานคลัง

นางไก่รุ่ง ประชากูล
นักวิชาการเงินและบัญชีขำนาญการพิเศษ

นางสาวนฤมล ป้อมสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพัชราภรณ์ โภคาพาณิชย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจามจุรี ชาตินาฝาย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ฝ่ายงานพัสดุ

นางสาวศิริกร เรืองจิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ วงศ์สุนทร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายกฤษ แก้วทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวหทัยทิพย์ ยศอุบล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายกฤษ คำสวัสด์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณฐกร พิพุฒ
พนักงานขับรถ


พนักงานขับรถ


พนักงานทำความสะอาด

สถิติคดี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการภาค 4
ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอัยการภาค 4 ชั้น 4  ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร./โทรสาร. 043-241766 , 043-241767
ติดต่องานคดีอาญาภาค 4 โทร. 063-1819332
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.