ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่มา : https://www.ago.go.th/atgpost67/

ผู้ตรวจการอัยการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 9
(จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 10.00 น. – 16.30 น.) นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9
ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมซิงกอร่า ชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยคณะทำงานดังกล่าว อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีคณะทำงานได้แก่
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองสงขลา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองยะลา รองอธิบดีอัยการภาค 9 ซึ่งรับผิดชอบคดีความมั่นคง อัยการจังหวัดปัตตานี อัยการจังหวัดยะลา
อัยการจังหวัดนราธิวาส อัยการจังหวัดนาทวี อัยการจังหวัดเบตง อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 ข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการในสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9
อัยการศาลสูงจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค 9 และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
นอกจากนี้นายประโมท พุทธสุภะ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา เป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคง
ของสำนักงานอัยการสูงสุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการลำดับทบทวนประวัติความเป็นมาและภารกิจของหน่วยงานสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ของการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งปัจจุบันมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดห้องสอบสวนพยานที่เป็นเด็ก ตามโครงการที่สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
โดยนายมหศักดิ์ ชัยโมห์ อัยการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ มูลนิธิฟอร์ ฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล (FOR FREEDOM INTERNATIONAL) หรือFFI ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสตรีและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิด กดขี่ หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ชอบธรรม
ทำงานด้านคดีเด็กสตรี การค้ามนุษย์ ร่วมกันปรับปรุงห้องสอบสวนพยานที่เป็นเด็ก เนื่องจากเล็งเห็นต้องกันว่าในการสอบสวนคดีกรณีพยานที่เป็นเด็กมีความจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม
ในการสอบสวนพยานที่เป็นเด็กในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้การดำเนินกระบวนการสอบสวนเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา
ในการนี้มูลนิธิฟอร์ ฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนลได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงตกแต่งห้องดังกล่าว จำนวน 455,921.05 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)
โดยมีอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝ่าย อัยการจังหวัด และข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ที่ทำการอาคารสอบสวนเด็กและเยาวชน สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจการอัยการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 9
(จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง)

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินผลการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปส.)
ในรอบการประเมินไตรมาสที่ 1/2567 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566) ซึ่งมีคณะทำงานประกอบด้วย อธิบดีอัยการภาค 9 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 9
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองสงขลา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 และอัยการพิเศษฝ่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 15 คน
เข้าร่วมการประชุมและร่วมกันพิจารณา
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัดต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมซิงกอร่า ชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ ที่ประชุมจะนำมติการประชุมกราบเรียนอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานที่มีที่ตั้งในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 โดยมี
นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสองทะเล ชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9 อ.เมือง จ.สงขลา
โอกาสนี้ ผู้ตรวจการอัยการ ได้ให้กำลังใจบุคลากรที่ช่วยกันปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน และได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของสำนักงานอัยการสูงสุดและ
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2567  

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป
เนื่องในโอกาสทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหารในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสองทะเล ชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9 ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรภายในอาคาร 1 – 2 สอภ.9 และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม
มีคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้นายสามารถ เพ็ชรเกลี้ยง อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9 พร้อมด้วยบุคลากร สอภ.9 เข้าร่วมงานรัฐพิธี
ถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2567 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 17 มกราคม 2567 อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ประภายสาธก อัยการจังหวัดผู้ช่วย และนางกนิษฐา นรารักษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. อก. สอจ.สงขลา
ในนามผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 9 (จังหวัดสงขลา) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานอัยการภาค 9 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม ตามขั้นตอนปฏิบัติของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 สำนักงานอัยการภาค 9 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสองทะเล ชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ทั้งนี้ มีข้าราชการฝ่ายอัยการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9 ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 77 ราย
จำแนกเป็น ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 3 ราย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 27 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 21 ราย
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 26 ราย

อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ นางสาวเบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยบุคลากร สคชจ.สงขลา ในนามผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 9 (จังหวัดสงขลา) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล
เนื่องในวันคล้ายประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้นายอารยะ กระโหมวงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 (หัวหน้างานคดีความมั่นคง)
และนายสินทวิชญ์ มโนภาส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนสำนักงานอัยการภาค 9 ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในส่วนของการประชุมดังกล่าว
จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีนายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ
เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.).
ซึ่งอัยการสูงสุดเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก นฤชิต จุสะปาโล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สอย.สงขลา
ในนามผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 9 (จังหวัดสงขลา) เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม
ณ ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ นายดนัย พรหมชัยเจริญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สอข.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สอข.สงขลา ในนามผู้แทนหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 9 (จังหวัดสงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา
2. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 9 ครั้งที่ 11/2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปส. ภาค 9

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด รองอธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญ
เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 ได้มอบหมายให้นายอารยะ กระโหมวงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 และนายสินทวิชญ์ มโนภาส
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศึกษาและ
เสนอแนวทางส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร โดยผู้แทนสำนักงานอัยการภาค 9 ได้นำเสนอข้อมูล สถิติปริมาณคดีเกี่ยวกับความมั่นคง  ข้อมูลสถิติคดีเกี่ยวกับ
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายในพื้นที่ภาค 9 รวมทั้งสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการฯ เป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินผลการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปส.)
ในรอบการประเมินไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66) ซึ่งมีคณะทำงานประกอบด้วย อธิบดีอัยการภาค 9, อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9, อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 9,
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองสงขลา, อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 และอัยการพิเศษฝ่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา
รวม 15 คน
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการสื่อสารทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัดต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จะนำมติการประชุมกราบเรียนอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 และบุคลากร
ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบการสื่อสารทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)
ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก นฤชิต จุสะปาโล  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สอย.สงขลา
ในนามผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 9 (จังหวัดสงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา
2. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา 

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการภาค 9 ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด รองอธิบดีอัยการภาค 9 นายมนัสชัย ฉิมมี อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 9
และนายสามารถ เพ็ชรเกลี้ยง อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอัยการภาค 9 และเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานจากนายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 คณะผู้บริหารและที่ปรึกษาสำนักงานอัยการภาค 9 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 07.45 น. นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าเสาธง อาคาร 1 สำนักงานอัยการภาค 9 โดยมีนายวรรโณ อยู่ด้วง รองอธิบดีอัยการภาค 9 นายพรพิชัย ไชยมาตร รองอธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ผู้แทน และบุคลากรจากสำนักงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานอัยการสูงสุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ สำนักงานอัยการในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

สำนักงานอัยการสูงสุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ สำนักงานอัยการในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานอัยการภาค 9 ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในการศึกษาดูงานสำนักงานอัยการภาค 9 ตามโครงการแกะรอยกระบวนการนิติ – รัฐ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/19 โดยได้รับเกียรติจาก นายพรพิชัย ไชยมาตร รองอธิบดีอัยการภาค 9 (ศิษย์เก่า ญ.ว. รุ่น 29) กล่าวต้อนรับ และรับฟังการบรรยายจากวิทยากร
นายสมยศ เสรีอภินันท์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 9 (ศิษย์เก่า ญ.ว. รุ่น 31) นายตุลธีร์ อุไรรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9 (ศิษย์เก่า ญ.ว. รุ่น 31) พร้อมด้วยนายเลอศักดิ์ ดุกสุขแก้ว
อจข.สงขลา และน.ส.เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อจ.สคชจ.สงขลา จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษให้ความรู้ภารกิจงาน จากอัยการจังหวัดและผู้แทน
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสงขลา

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาแบบประเมินการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (คปส.) ในพื้นที่พิเศษ
ชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ และพิจารณาเสนอการจัดสรรเงินรางวัลตอบแทนพิเศษต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยเงินรางวัลตอบแทนพิเศษเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานอัยการในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 ในรอบการประเมินไตรมาสที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9
              ในโอกาสนี้ นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 และคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เปิดตัวรถโมบาย
คลินิกเคลื่อนที่ รับให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา
ซึ่งในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังประมาณ 50 คน และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมโครงการ
ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติบริเวณเกาะหนู อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งร่วมดำเนินการโดยสำนักงานอัยการภาค 9 สคชจ.สงขลา และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)
เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเล สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติทางทะเลอ่าวไทยให้อุดมสมบูรณ์คงอยู่ตลอดไป

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 ท่านภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 ท่านตุลธีร์ อุไรรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9 และคณะ
ได้ตรวจราชการและนิเทศงานกลุ่มสำนักงานอัยการในจังหวัดยะลา เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ เร่งรัดสำนวนคดีอาญาค้าง พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งงานคดีอาญา การการเงิน งานพัสดุ งานอำนวยการ มีความถูกต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบราชการเรียบร้อยดี โดยมีนายสัญญา สะอาด อจ.ยะลา นายประทีป ศุภวิบูลย์ผล อจย.ยะลา นายรัตนชัย อนุตรพงษ์สกุล อจคช.ยะลา และคณะให้การต้อนรับ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 ท่านภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 ท่านตุลธีร์ อุไรรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9 และคณะ
ได้ตรวจราชการและนิเทศงานกลุ่มสำนักงานอัยการในจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ เร่งรัดสำนวนคดีอาญาค้าง พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งงานคดีอาญา งานการเงิน งานพัสดุ งานอำนวยการ มีความถูกต้อง ปฏิบัติตามระเบียบราชการเรียบร้อยดี
โดยมีนายณัฐพงศ์ วงษ์ศุทธิภากร อจ. นราธิวาส นายปริวรรต พุทธสุวรรณ อจย. นราธิวาส นายสรรชัย มุกดา อจคช. นราธิวาส และคณะให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายสินทวิชญ์ มโนภาส อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สฝอภ.9.4 (ประจำพื้นที่จังหวัดนราธิวาส) ผู้ประสานงาน ได้นำเสนอข้อมูลและได้นำตรวจพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างประตูทางเข้า
อาคารสำนักงานด้วย เพื่อแก้ปัญหาทางเข้าออกอาคารปฏิบัติงานให้มีความสะดวก และมีจุดรักษาความปลอดภัยอันเป็นการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของส่วนราชการและบุคลากร
ซึ่งขณะนี้อยุ่ระหว่างทีมวิศวกรและโยธาของ อบจ.นราธิวาส และเทศบาลเมืองนราธิวาสร่วมกันออกแบบและประเมินราคา ( ปร.4,ปร.5) เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างให้ทัน
ภายในปีงบประมาณนี้โดยด่วนต่อไป

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ นายพรพิชัย ไชยมาตร รองอธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วย น.ส.ภัทราชานน แก้วพรหมราช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์ ในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา นำโดย นางสาวเบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อจ.คช. สงขลา ร่วมกับ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายแก่นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเพิ่มความรู้ทางกฎหมาย
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้นิสิต นักศึกษา เยาวชนและผู้สนใจ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าใจภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนประมาณ 500 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเลอศักดิ์ ดุกสุขแก้ว อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลา และนายประโมท พุทธสุภะ อจ.อส. สอจ.สงขลา
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานอัยการภาค 9 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2566
ณ ศาลจังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2566 พร้อมนำคณะผู้บริหารและข้าราชการฝ่ายอัยการของหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน พร้อมนี้ได้ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7 อาคารสำนักงานอัยการภาค 9 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) แก่ราษฎรจังหวัดยะลา
ซึ่งสำนักงานองคมนตรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรต่างๆ ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานฯ
ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานองคมนตรีดำเนินการ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา และเชิญพระราชกระแสความห่วงใย
และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร โดยมีนายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 นายภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 และคณะฯ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะจากสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานอัยการภาค 9 ร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ณ จังหวัดยะลา

ผู้ตรวจการอัยการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
สำนักงานอัยการภาค 9

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายพรพิชัย ไชยมาตร รองอธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566” ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการและคณะฯ ได้ลงพื้นที่ภาค 9 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝ่าย อัยการจังหวัด รวมทั้งข้าราชการฝ่ายอัยการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสให้การต้อนรับ  ณ สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน  รวมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอ เกี่ยวกับการขาดแคลนด้านบุคลากร อาคารที่ทำการ
และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปเสนอผู้บริหารให้รับทราบและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป และในโอกาสนี้ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ
ของสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานอัยการสูงสุดในวงเงินก่อสร้าง 2,807,000 บาท เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการ
และใช้เป็นห้องสอบสวนเด็ก ห้องปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ป้องกันและปราบการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายของสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี รวมทั้งห้องละหมาดของข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่เป็นชาวมุสลิมด้วย ซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารได้ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 นี้

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ภาค 9 เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดสงขลา
และสำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี โดยมีนายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝ่าย อัยการจังหวัด และข้าราชการฝ่ายอัยการ
ในพื้นที่ให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการปรับพื้นที่ตามที่
สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดสรรงบประมาณให้ปรับปรุงพื้นที่ดิน 2 แปลง ในการก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 แห่งที่ 2 และที่พักอาศัยของข้าราชการ โดยที่ดินแปลงที่ 1
จะเป็นที่ทำการของสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสงขลา  เพื่อรองรับ
การให้บริการประชาชนและเป็นที่ทำการของข้าราชการ ส่วนแปลงที่ 2 จะประกอบไปด้วยอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการอัยการ และอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการธุรการ ที่ดินทั้ง 2 แปลง
ตั้งอยุ่บริเวณสระบัว ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 ท่านภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยอัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ทุก สอจ.ในพื้นที่ภาค 9
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566” ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2566 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 นายพรพิชัย ไชยมาตร รองอธิบดีอัยการภาค 9 นายภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9
นายสมยศ เสรีอภินันท์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 9 นายสมมาตร ภู่ทรัพย์มี อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 9 และคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการภาค 9
ได้เดินทางไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล เพื่อนิเทศงาน ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ทั้งด้านงานคดี งานการเงินและพัสดุ รวมทั้งได้มอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการทำงานที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ ข้อขัดข้องต่างๆ โดยได้รับการต้อนรับจากข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ฯ ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว
นำโดยอัยการจังหวัดทุกสำนักงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล ในการตรวจราชการอย่างดียิ่ง ซึ่งผลการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566” ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ท่านชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (คปส.)
ในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ รอบการประเมินไตรมาสที่ 2  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานอัยการภาค 9 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมจำนวน 15 คน
ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาแบบประเมิน และตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินรางวัลตอบแทนพิเศษ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของสำนักงานอัยการในพื้นที่พิเศษ
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ นายสายัณห์ แสงทับทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และคณะฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในพิธีฯ ได้มีการทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9  มอบหมายให้ ท่านภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 นำคณะเข้าหารือข้อราชการ
กับหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  เพื่อประสานความร่วมมือทำงานร่วมกันระหว่างศาลจังหวัดสงขลา สอจ.สงขลา และ สคชจ.สงขลา ในการดำเนินคดีต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยเฉพาะการพิจารณาไต่สวนคดีคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ของ สคชจ.สงขลา และศาลจังหวัดสงขลายินดีเพิ่มวันไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกให้ เพื่อให้มีความรวดเร็ว
ในการให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ รองอธิบดีอัยการภาค 9 ยังได้แนะนำตัวท่านมหศักดิ์ ชัยโมห์ อัยการจังหวัดสงขลา ท่านเบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา และคณะพนักงานอัยการ ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ด้วย

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 9 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 9 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2
สำนักงาน ปปส.ภาค 9 โดยมี ท่านศิริศักดิ์  พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีคดีเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 28 คดี มูลค่าทรัพย์สินเสนอยึดหรืออายัด
รวมประมาณ 19,629,237 บาท

วันที่ 4 เมษายน 2566 ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการอัยการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีท่านโกวิทย์ ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สพอ.
ได้ให้โอวาทด้วย เนื่องในวาระที่มาราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีนายสมโชค ศรีคงแก้ว อจ.ปัตตานี  นายสุรศักดิ์ เพชรเครือ อจย.ปัตตานี และนายสุรพงษ์ อินทสระ อจคช.ปัตตานี
นำพนักงานอัยการเข้ารายงานตัวและรับโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 3 เมษายน 2566 ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะด้าน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คดีอาญา 4 ภาค 9 ( หลักสูตรงานคดีความมั่นคง รุ่นที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ ปัตตานี ซึ่งเป็นหลักสูตรประจำของ สพอ.
ที่อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการ/เจ้าหน้าที่ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใน สฝอภ.9.4 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านโกวิทย์ ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
นายพรพิชัย ไชยมาตร รองอธิบดีอัยการภาค 9 นางเด่นเดือน กลั่นสอน อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม สพอ. พร้อมด้วยอัยการจังหวัดปัตตานี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ ปัตตานี
ผู้แทน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมสังเกตการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ และเข้าอบรมในรุ่นที่ 3 จำนวน 40 คน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยนายสมมาตร ภู่ทรัพย์มี อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 9 นายสุชาติ วรรณเมืองเก่า อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ สงขลา และคณะ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ การเผยแพร่กฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานอัยการสูงสุด
ในการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ หัองประชุมแสงสุริยา อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อัยการสูงสุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการภาค 9
และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ นายสายัณห์ แสงทับทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สฝอภ.9.2 พร้อมด้วย นางปานหทัย จุทอง นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมงาน
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 และร่วมถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
(จังหวัดนราธิวาส)

ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
(จังหวัดยะลา)

ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
(จังหวัดปัตตานี)

ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
(อำเภอเบตง จังหวัดยะลา)

ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
(อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา)

ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
(จังหวัดสตูล)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 ได้มอบหมายให้ นายโสภณ สมานเดชา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 9
เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยบรรยายในหัวข้อ “รู้จักหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม”เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความรู้ความเข้าใจภารกิจงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยกระทรวงยุติธรรม

“ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการภาค 9”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี ผอ.กสต.ศสว. และกำลังพล เข้าเยี่ยมคารวะ นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 และนายพรพิชัย ไชยมาตร รองอธิบดีอัยการภาค 9
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 พร้อมหารือข้อราชการและความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินการโครงการสานใจสู่สันติ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เหตุรุนแรงกลับมาต่อสู้ตามกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐด้วยแนวทางสันติและหนุนเสริมต่อการพูดคุยสันติสุขในระดับพื้นที่ ณ สำนักงานอัยการภาค 9

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 ได้นำข้าราชการฝ่ายอัยการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9
ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานอัยการภาค 9 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 สำนักงานคดีปกครองสงขลา สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9
สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสงขลา และสำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี รวมทั้งประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมจิตอธิษฐานขอให้พระองค์
ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว โดยมีผู้ร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนกว่า 100 คน ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานอัยการภาค 9 ได้ทำพิธีเปิดสนามกีฬาเปตอง และจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ภายในหน่วยงานสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 9 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสานสัมพันธ์
ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกสำนักงานในอาคาร
สำนักงานอัยการภาค 9
ร่วมพิธีดังกล่าวทั้งนี้ มีบุคลากรให้ความสนใจในกิจกรรมอย่างดียิ่ง พร้อมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สอจ.นาทวี ทีมบี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ ทีม สอย.สงขลา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน ได้แก่ ทีม สคปทภ.9 และ ทีม สอจ.นาทวี ทีมเอ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 (ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 9) พร้อมด้วยนายประโมท พุทธสุภะ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สอจ.สงขลา
(อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 9) เข้าร่วมโครงการประชุมหารือเพื่อบูรณาการการทำงานและความเข้าใจในการยึด อายัดทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิต สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและ
คณะอนุกรรมการ ได้บูรณาการการทำงาน และมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่ผลสำเร็จในการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยนายสุนทร นามแสง ผู้อำนวยการ สำนักงานอัยการภาค 9 ได้ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565
ณ สโมสรชลาชล ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 นายภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 นายไชยยศ สุขใส อชชพ. และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ ต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เพื่อติดตาม สอบถามปัญหาอุปสรรค และสภาพความเป็นอยู่ เพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษที่มีสถานการณ์ก่อการร้ายอยู่เนือง ๆ รวมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ อันสะท้อนปัญหาในการทำงาน และสวัสดิการต่างๆ โดยได้รับ
การต้อนรับจากคณะสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 และสำนักงานฯ ในพื้นที่ นำโดยนายอารยะ กระโหมวงศ์ อฝ.อภ.9.4 และอัยการจังหวัดทุกสำนักงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดยะลา ในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดียิ่ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัยการภาค 9 ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เพื่อศึกษาดูงานสำนักงานอัยการภาค 9 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพรพิชัย ไชยมาตร
รองอธิบดีอัยการภาค 9 กล่าวต้อนรับ และรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ท่านตุลธีร์ อุไรรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9 และท่านเสมรชัย บุญเลิศ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีปกครองสงขลา และศึกษาดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากท่านอัยการจังหวัดและผู้แทน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.39 น. ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง หลังใหม่ โดยมีกำหนดการก่อสร้าง
แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 2566 ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร สำนักงานอัยการภาค 9 และข้าราชการฝ่ายอัยการในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 ท่านภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยม สอจ.เบตง และ สคชจ.ยะลา (สาขาเบตง)
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีท่านธรรมศักดิ์ แสงจันทร์ อัยการจังหวัดเบตง ท่านอุกฤษฎ์ อินทร์ยิ้ม อจ.อส.
ผู้ปฏิบัติราชการประจำ สคชจ.ยะลา (สาขาเบตง) และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 ให้การต้อนรับ พันเอกพรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี ผู้อำนวยการกองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี และคณะ พร้อมด้วยนางสาววันรพี ขาวสะอาด
หัวหน้าสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือข้อราชการและความร่วมมือการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงานอัยการภาค 9 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2565
เวลา 07.00 น. สำนักงานอัยการภาค 9 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยนายไชยยศ สุขใส อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศล
เวลา 16.30 น. นายโสภณ สมานเดชา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย ท่านพรพิชัย ไชยมาตร รองอธิบดีอัยการภาค 9 ท่านภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 และท่านตุลธีร์ อุไรรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9 ได้เข้าพบท่านสมจิตต์ สุขกมลวัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 , ท่านเพียงพร วิเศษสินธุ์ รองอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 มอบหมายให้การต้อนรับแทน และท่านประทุมพร กำเหนิดฤทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เพื่อหารือข้อราชการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยนายประโมท พุทธสุภะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สอจ.สงขลา ให้การต้อนรับ นายพงศธร ธรรมชาติ ผอ. สำนักงาน ปปส. ภาค 9 และคณะ เพื่อหารือข้อราชการและความร่วมมือการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 สำนักงานอัยการภาค 9 จัดประชุมนิเทศติดตามงานสนับสนุนงานคดี งานอำนวยการ งานการเงินและพัสดุ ของสำนักงานอัยการในพื้นที่รับผิดชอบฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการ สนง.ฯ หรือผู้แทน
เข้าร่วมประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 กล่าวเปิดประชุม พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย การจดบันทึกข้อมูลคำพิพากษา และ
คัดถ่ายคำพิพากษาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CIOS) และบันทึกในสารบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยนายจิรกฤต พีรัชสากุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สอข.ตรัง ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการภาค 9 ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารฯ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ในวาระ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และเข้าร่วมการประชุมการมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานจาก ท่านศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์ อธิบดีอัยการภาค 9 และคณะผู้บริหารฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอัยการภาค 9

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานอัยการภาค 9 เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕
ณ ลานหน้าเสาธง อาคาร ๑ สำนักงานอัยการภาค ๙ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรโณ อยู่ด้วง รองอธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานอัยการในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9
เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงานอัยการภาค 9 ให้การต้อนรับ นักเรียนห้องเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายประยูร พัฒนอมร
รองอธิบดีอัยการภาค 9 (ศิษย์เก่าหาดใหญ่วิทยาลัยรุ่นที่ 25) นายตุลธีร์ อุไรรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค 9 (ศิษย์เก่าหาดใหญ่วิทยาลัยรุ่นที่ 31) และนายเสมรชัย บุญเลิศ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน
คดีปกครองสงขลา (ศิษย์เก่าหาดใหญ่วิทยาลัย รุ่นที่37) ร่วมเป็นวิทยากร และศึกษาดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากท่านอัยการจังหวัดและผู้แทน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายโสภณ ทิพย์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงานอัยการภาค 9 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการภาค 9 จัดกิจกรรมจิตอาสา บูรณาการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ร่วมกับสำนักงานในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 ทาสีแนวรั้วที่ทำการ
ณ บริเวณแนวรั้วที่ทำการ เฉพาะด้านหน้าอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านโสภณ ทิพย์บำรุง อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานอัยการภาค 9 และสำนักงานในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เกี่ยวกับสำนักงาน

อำนาจหน้าที่

เป็นส่วนราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด รับผิดชอบบริหารกำกับดูแลสำนักงานอัยการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ๗ จังหวัด คือ สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
๑. รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ ทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด
๒.รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาค ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
๓. ปฏิบัติงานิร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มีส่วนราชการในสำนักงานอัยการภาค ๙ ดังนี้

ฝ่ายกิจการทั่วไปสำนักงานอัยการภาค มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. รับผิดชอบงานธุรการ สารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการภาค
๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑.รับผิดชอบงานดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการภาคซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคดี  ศาลสูงภาคและงานบริหารการจัดการของสำนักงานอัยการภาค
๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย     สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมร่วม

สำนักงานอัยการสูงสุดมีค่านิยมขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้
1. เคารพต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพนักกฎหมายและจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งได้ประกาศต่อสารธารณชน มีจริยธรรม คุณธรรม ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริต
2. ตระหนักในความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบเพื่อความสอดคล้องบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความยุติธรรมและประโยชน์สาธารณะ
3. ข้าราชการทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค   กันทั้งพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการ รวมทั้งมีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
4. ยึดถือความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน มีความคิดสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
6. ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

สำนักงานอัยการภาค 9

นายศิริศักดิ์ พจนสิทธิ์
อธิบดีอัยการภาค 9
นายวรรโณ อยู่ด้วง
รองอธิบดีอัยการภาค 9
นายพรพิชัย  ไชยมาตร
รองอธิบดีอัยการภาค 9
นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด
รองอธิบดีอัยการภาค 9
นายไพบูลย์  ถาวรวิจิตร
อัยการอาวุโส
นายวิเชฏฐ์  มุสิกรังษี
อัยการอาวุโส

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 9

นายมนัสชัย ฉิมมี
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1

ภาค 9
นางสาวเฉลิมขวัญ ถิระวุฒิ
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายเอกนรา  หลวงสนาม
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9

นายสามารถ เพ็ชรเกลี้ยง
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2

ภาค 9
นายสายัณห์  แสงทับทอง
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นางสาวยุภาวดี สถิตย์กุลทอง
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9 

นายอารยะ  กระโหมวงศ์
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4

ภาค 9
นายธีระวัชร ไทยสังคม
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
น.ส.ปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายนนทวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายพงษ์เทพ ทิพย์จำนงค์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายชนะชัย ลิ้มโอภาส
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายสุวิชัย แก้วชูทอง
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายตะวัน เพชรรัตน์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายธรรมศักดิ์ แสงจันทร์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายสุภัทรชัย เมียนเกิด
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
น.ส.มนต์ทิพย์ ชลนาคเกษม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายสินทวิชญ์ มโนภาส
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 9

นายสมมาตร  ภู่ทรัพย์มี
อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ

ภาค 9

ข้าราชการธุรการ

สำนักอำนวยการ

นายสุนทร นามแสง
นิติกรเชี่ยวชาญ รักษาการ
ในตำแหน่ง ผอ.อก.สอภ.9

ฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.ภัทราชานน
แก้วพรหมราช
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
น.ส.อรนุช เพชรรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางดวงใจ ชูศรี
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นางเสาวภา หน่อสกูล
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
น.ส.กนกวรรณ หลำเส้ง
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นางมณี ถีราวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

ฝ่ายคลังภาค

นายนิอาแซ เบญนิมะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
น.ส.วาสนา ศิริพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวิตรี เกรียงไกรฉัตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.สุรัตนี นวลบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ฝ่ายพัสดุ

น.ส.สายไหม มุณีแนม
นักวิชาการพัสดุ

ชำนาญการ
น.ส.นงค์ลักษณ์ ดำนุ้ย
นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ
น.ส.มนัสวี ภู่เผ่าพันธ์
นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานคดี

นางปรียา เชียวเลี่ยน
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นายพัทธพล พานิชย์
นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

ฝ่ายนิติการคดีและวินัย

น.ส.ยุวดี บุญถัด
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางปานหทัย จุทอง
นิติกรชำนาญการ
น.ส.ศิวพร ดำเนียม
นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 9

นายอนุสรณ์ สานิง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายปฤษฐวิชช์ สุริมานนท์
นิติกรชำนาญการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9

นายสรรชัย สมสุข
นิติกรชำนาญการพิเศษ
น.ส.อมรา นพกุล
นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 9

นายศุภชัย กตัญญูพันธุ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
น.ส.ภัทรลภา หนูเอียด
นิติกรปฏิบัติการ
น.ส.ปรัชญาณี ไวยกิจ
นิติกร

จ้างเหมาบริการ

น.ส.อรวรรณ สุวรรณทวี
จ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
น.ส.ขนิษฐา ดิษสระ
จ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
นายกิติศักดิ์ จำปาสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)
นายสุธิภาส คะทะวะรัตน์
จ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)
นายสุพัฒน์ กาโร
จ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)
น.ส.จิราภา เสน่หา
จ้างเหมาบริการ
(แม่บ้าน)
นางกาญจนา กาโร
จ้างเหมาบริการ
(แม่บ้าน)

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ภาค 9

นางสาวสุพัชชา ก้อนเรือง
นิติกรชำนาญการ
นางสาวอัฐภิญญา เท่งนา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายอิสมะแอ มามะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสมชาย ชินศิริไพบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวภัทริน กิจประสงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวบุศรินทร์ รัตนวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววรกานต์ ดิษสระ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอริสรา บาซาเปียน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวปัณวรันทณ์
เขมสิทธิธนบูรณ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสุทธวีร์ บุญรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวณปภัช เขมะชัยเวช
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนูรียาตี สุหลง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฝาอีซ๊ะ หะหวัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนฤเบศวร์ บัวรัตนะ
จ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)

สถิติคดี

เอกสารดาวน์โหลด

บทความน่าสนใจ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการภาค 9
ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์, โทรสาร : 074-311349
Email : Region9@ago.go.th